Badania
satysfakcji pracowników

Badania opinii pracowników pełnią kluczową rolę w zarządzaniu zasobami ludzkimi w organizacji

Badania satysfakcji pracowników

Korzyści z realizacji badań pracowników

Dzięki ich realizacji można szybko i sprawnie uzyskać informacje zwrotne od dużej grupy pracowników, na temat proponowanych lub już wdrożonych zmian w przedsiębiorstwie. Dzięki badaniom dowiadujemy się, które działania pracownicy postrzegają negatywnie, a które pozytywnie. Badania opinii pracowników dostarczają także informacji na temat atmosfery w firmie oraz w poszczególnych zespołach. Pozwala to zrozumieć, jak pracownicy odbierają swoje miejsce pracy.

Rola badań, a rozwiązywanie problemów

Badania pomagają zidentyfikować potencjalne problemy i zagrożenia. Dzięki nim można odpowiednio reagować na sytuacje problemowe. Badania postaw i opinii pracowników są nieodzowne dla maksymalizacji potencjału firmy. Informacje z badań pozwalają kształtować bieżącą politykę firmy, zwiększać zaangażowanie i zadowolenie pracowników oraz efektywnie wykorzystywać środki finansowe. Warto podkreślić, że organizacje, które konsekwentnie inwestują w badania pracowników, osiągają lepsze wyniki i efektywniej funkcjonują na konkurencyjnym rynku.

Ostatnie artykuły

Zobacz jakie inne badania przeprowadziliśmy
Sprawdź sprawdź
Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Jakie są rodzaje badań opinii pracowników?

Warto dostosować rodzaj badań do specyfiki firmy i celów, jakie chcemy osiągnąć. Kombinacja metod i technik może dostarczyć pełniejszej wiedzy o opinii pracowników.

  • Badanie satysfakcji pracowników: pozwalają ocenić, czy pracownicy są zadowoleni z warunków pracy, wynagrodzenia, relacji z przełożonymi i atmosfery w firmie. Pytania dotyczą różnych aspektów pracy i umożliwiają zidentyfikowanie obszarów do poprawy.
  • Badanie zaangażowania pracowników: pomaga ocenić, jak mocno pracownicy są zaangażowani w swoje obowiązki i jakie czynniki wpływają na ich zaangażowanie. To istotne dla efektywności organizacji.
  • Badania 360°: wykorzystuje opinie zarówno od pracowników, jak i od ich przełożonych oraz współpracowników. Pozwalają na pełniejsze zrozumienie kompetencji i zachowań pracownika.
  • eNPS (Employee Net Promoter Score): mierzy lojalność pracowników w oparciu o koncepcję Net Promoter Score. Pracownicy oceniają, czy polecaliby firmę jako miejsce pracy.
  • Ankieta mobbingu w pracy: pozwala na wykrycie sytuacji mobbingu lub nieodpowiedniego zachowania w miejscu pracy.
  • Badanie kultury organizacyjnej: pozwala określić dominujący typ kultury panującej w firmie i zestawia go z oczekiwaniami pracowników w tym zakresie. Badanie niezwykle istotne podczas dużych zmian zachodzących w organizacji.
Ile kosztuje badanie opinii pracowników?

Koszt przeprowadzenia badania opinii pracowników może zależeć od kilku czynników, takich jak liczba respondentów, charakter próby badawczej oraz liczba pytań. Wartości te mogą być różne w zależności od indywidualnych potrzeb klientów. Dlatego koszt badania jest ustalany indywidualnie. W niewielkich organizacjach koszt to najczęściej kilka tysięcy złotych, w firmach dużych potrafi osiągnąć wartość kilkunastu lub kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Ile trwa badanie opinii pracowników?

Czas realizacji badania satysfakcji pracowników zależy od kilku czynników, takich jak rodzaj przedsiębiorstwa, charakter działalności, liczba pracowników, wybrana technika zbierania danych oraz rozproszenie terytorialne. W większych firmach z rozbudowaną strukturą organizacyjną badanie może trwać dłużej ze względu na konieczność dotarcia do większej liczby pracowników. W mniejszych firmach proces może być bardziej zwięzły. Na czas przeprowadzenia badania wpływa także metoda zbierania danych. Ankiety online są najczęściej stosowane ze względu na ich efektywność i szybkość. Po zebraniu danych konieczne jest ich przetworzenie oraz analiza wyników. Czas potrzebny na tę fazę zależy od skali badania i dostępnych narzędzi analitycznych. Podsumowując, czas trwania badania może być różny, ale zazwyczaj mieści się w zakresie kilku tygodni.

Jak wygląda raport z badania opinii pracowników?

Raport z badania pracowników jest kluczowym elementem procesu zbierania informacji zwrotnych od pracowników. Raport zawiera graficzną i opisową prezentację wyników badania oraz uzupełniony jest o podsumowanie wyników, czyli przedstawienie kluczowych wyników, sukcesów, obszarów do poprawy i planowanych następnych kroków. Menedżerowie mogą otrzymać raporty, wyraźnie przedstawiające wyniki ich zespołu. Raporty te mogą zawierać informacje takie jak pytania z najwyższymi i najniższymi wynikami, porównanie z resztą firmy lub zewnętrznymi organizacjami, oraz kluczowe obszary do skupienia się na dalszych działaniach. Dla kierownictwa przygotowuje się raport prezentujący ogólny obraz wyników ankiety w całej firmie, a także bardziej szczegółową analizę wyników i czynników je kształtujących. Elementem raportu może być także analiza otwartych komentarzy, która dostarcza cennych informacji dla kierownictwa firmy.

Czy w badaniach pracowników wykonuje się benchmark?

Tak, benchmarking jest często stosowany w badaniach opinii pracowników. Benchmarking pozwala na porównanie wyników ankiety w Twojej organizacji z wynikami innych podobnych organizacji lub z danymi branżowymi. Benchmarking może dostarczyć perspektywy i kontekstu, pomagając zrozumieć, czy wyniki są w normach oczekiwanych. Może być szczególnie przydatny na początku procesu badania opinii pracowników. Jednak po ustanowieniu punktu odniesienia i zrozumieniu unikalnego „śladu” organizacji, znaczenie i wartość zewnętrznego benchmarkingu zaczyna maleć. Benchmarking zazwyczaj wiąże się z istotnymi kosztami (czasami nawet podwaja koszt ankiety), więc jego wartość musi być oceniana w tym świetle.

Ile pytań liczy ankieta w badaniu opinii pracowników?

Liczba pytań w ankiecie badania opinii pracowników zależy od kilku czynników, takich jak cel ankiety, szczegółowość ankiety, częstotliwość przeprowadzania ankiet oraz zakres tematów, które chcesz poruszyć. Nie ma jednej, uniwersalnej liczby pytań, która byłaby odpowiednia dla każdej ankiety. Ważne jest, aby pamiętać, że ankieta powinna być wystarczająco obszerna, aby uzyskać pełne i szczegółowe informacje, ale nie na tyle długa, aby zniechęcić pracowników do jej wypełnienia. Dlatego kluczowe jest znalezienie odpowiedniego bilansu. Najczęściej liczba pytań zamkniętych lub osadzonych na skali nie przekracza 40-50.

CATI-System Aplikacja Test Kompetencji
phone phone divider env env
Bartosz Olcha
Bartosz Olcha
Dyrektor ds. Badań