Badania umiejętności kierowniczych przy pomocy metody MSAI – czego dotyczą i jak je przeprowadzić?

Metody i techniki w badaniach pracowników
24 listopada 2022 aktualizacja: 15 marca 2024
angle Aspekty podlegające ocenie podczas badań umiejętności kierowniczych angle Jak przeprowadzić badanie umiejętności kierowniczych przy pomocy kwestionariusza MSAI? angle Techniki badawcze w badaniach umiejętności kierowniczych

Przywództwo w organizacji ma często kluczowe znaczenie dla osiągnięcia przez nią sukcesu na rynku. Umiejętność podejmowania decyzji, efektywne zarządzanie zespołem, zdolność wyznaczania właściwych celów i sposobów ich realizacji – to tylko niektóre umiejętności, którymi powinna wykazywać się kadra kierownicza dobrze prosperującej firmy. W tym miejscu warto podkreślić, iż badanie kompetencji menadżerskich może być elementem szerszych badań nad kulturą organizacyjną danej firmy. Ocena kompetencji menedżerskich pomaga bowiem pracownikom i menadżerom odnaleźć wspólny język i określić wzajemne oczekiwania względem siebie. Właściciele firm i przedsiębiorstw dzięki tego rodzaju badaniom mogą z kolei postawić na czele zespołów osoby, które w sposób najbardziej kompetentny będą realizować powierzone im zadania i w ten sposób przyczyniać się do sukcesu całej organizacji. W niniejszym artykule omówimy jakie tematy porusza się podczas badań umiejętności kierowniczych oraz jak można je przeprowadzić.

 

Aspekty podlegające ocenie podczas badań umiejętności kierowniczych

Badanie umiejętności kierowniczych można przeprowadzić wykorzystując do tego kwestionariusz oceny umiejętności kierowniczych MSAI (Management Skills Assessments Instrument). Instrument ten składa się z kilkunastu bloków tematycznych. Wśród nich można wymienić:

 

 • zarządzanie zespołami,
 • zarządzanie innowacjami,
 • zarządzanie relacjami międzyludzkimi,
 • zarządzanie ciągłym doskonaleniem,
 • zarządzanie asymilacją,
 • zarządzanie systemem kontroli,
 • zarządzanie koordynacją,
 • zarządzanie konkurencyjnością,
 • mobilizowanie pracowników,
 • propagowanie postawy zorientowanej na klienta,
 • nastawieniem na przyszłość.

 

W kwestionariuszu poruszane zostają zatem wszystkie podstawowe zagadnienia, z którymi muszą się na co dzień mierzyć osoby, będące członkami kadry zarządzającej. Na podstawie rezultatów badania tworzy się indywidualny profil danego kandydata i jego umiejętności kierowniczych.

 

Zobacz także: Metody i techniki w badaniach pracowników

 

Jak przeprowadzić badanie umiejętności kierowniczych przy pomocy kwestionariusza MSAI?

 Badania wykonywane przy pomocy tego narzędzia składają się z trzech etapów.

 • Pierwszy etap badania polega na tym, iż osoba oceniana pod względem swoich umiejętności kierowniczych dokonuje swojej własnej samooceny.
 • Podczas drugiego etapu badania ten sam kwestionariusz wypełniają podwładni oraz przełożeni osoby, która podlega badaniu.
 • Trzeci etap badania polega na tym, iż zestawia się ze sobą oceny wystawione w ramach samooceny z tymi, które wystawili ocenianej osobie jej podwładni oraz przełożeni.

 

- Metoda MSAI opiera się na porównaniu samooceny menedżera z jego oceną dokonaną przez otoczenie, w czym jest zbliżona do badań 360. MSAI opiera się na uniwersalnym kwestionariuszu sprawdzonym w setkach badań realizowanych na całym świecie. Szerokie stosowanie narzędzia jest gwarancją jego poprawności - konkluduje Bartosz Olcha - dyrektor ds. badań w Centrum Badawczo-Rozwojowym Biostat.

 

Przeprowadzenie badań z wykorzystaniem kwestionariusza oceny umiejętności menadżerskich pozwala utworzyć mapę kompetencji menadżerskich osoby, która podlega takiemu badaniu. I chociaż żaden człowiek nie jest w stanie osiągnąć możliwego wyniku we wszystkich badanych kwestiach, to przeprowadzone badanie pozwala zidentyfikować, jakie są obecne mocne strony i słabe strony badanego jako osoby na kierowniczym stanowisku. W ten sposób jej wysoko oceniane umiejętności mogą być odpowiednio wykorzystane, zaś te, które wypadły w badaniu nieco gorzej mogą stać się elementem doskonalenia i np. dodatkowych szkoleń. 

 

Rysunek 1 Przykładowy wykres profilu kompetencji kierowniczych

Badania_Pracowników

 

Techniki badawcze w badaniach umiejętności kierowniczych

Podstawowym narzędziem badawczym podczas badań umiejętności kierowniczych jest, jak już wspomniano, kwestionariusz ankiety. Może on jednak przybrać formę zarówno elektroniczną (technika CAWI), jak i tradycyjną – papierową (technika PAPI). Elektroniczny kwestionariusz ankiety może być zamieszczony zarówno w Internecie (wówczas respondenci otrzymują na swoją pocztę elektroniczną link, który do niego prowadzi), jak również wgrany na infokioski, które zostają rozmieszczone na terenie danego zakładu pracy/organizacji. W przypadku gdy pracownicy pracują w różnych budynkach, lub nawet różnych miastach, można rozważyć także wykorzystanie kodów QR, które zostają umieszczone na materiałach informujących o badaniu (plakaty, ulotki). W takim przypadku pracownicy mogą samodzielnie, w dogodnej dla nich chwili, zeskanować taki kod za pomocą własnego smartfona i w ten sposób wziąć udział w badaniu. Dużą zaletą badań prowadzonych z wykorzystaniem elektronicznych kwestionariuszy ankiety jest niższy, w stosunku do badania realizowanego przy pomocy ankiet tradycyjnych, koszt oraz możliwość uzyskania cząstkowych wyników jeszcze w trakcie trwania ankietyzacji. Prowadzenie badań przy pomocy tradycyjnych ankiet pozwala natomiast wziąć w nich udział pracownikom, którzy słabiej radzą sobie z nowymi technologiami. Wypełnienie papierowej ankiety i wrzucenie jej do urny może dawać także pewnym osobom większe poczucie anonimowości – przez co ich odpowiedzi mogą być bardziej szczere. Warto także zaakcentować, iż w ramach jednego badania można zastosować kilka różnych technik zbierania danych (zarówno ankiety umieszczone w Internecie, kioski ankietowe, kody QR, papierowe ankiety). Takie połącznie może przyczynić się do zwiększenia współczynnika response rate – a więc ilości ludzi, którzy decydują się na wzięcie udziału w badaniu.

Zobacz także

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Czym jest MSAI?

MSAI (Management Skills Assessments Instrument) to badanie mające na celu zbadanie mocnych i słabych stron menadżera. Dzięki badaniu poznasz opinię współpracowników jak i samej badanej osoby na temat silnych stron menadżera.

W jakie formie można przeprowadzić badanie kompetencji kadry zarządzającej?

Zależnie od potrzeb pracodawcy badanie kompetencji kadry zarządzającej może zostać przeprowadzone z użyciem kwestionariuszy papierowych lub kwestionariuszy online, które można wysłać pracowniką na skrzynki mailowe czy przedstawić w formie kod QR.

Jakie są korzyści z przeprowadzania badań umiejętności kierowniczych?

Przeprowadzenie badań umiejętności kierowniczych umożliwia identyfikację mocnych stron i obszarów do poprawy u kierowników, umożliwia skoncentrowanie się na rozwoju kluczowych kompetencji, a także przyczynia się do lepszego zarządzania zespołem i osiągania lepszych wyników.

CATI-System Aplikacja Test Kompetencji
phone phone divider env env
Bartosz Olcha
Bartosz Olcha
Dyrektor ds. Badań