Badania satysfakcji
i zaangażowania pracowników

Badanie satysfakcji i zaangażowania pracowników

Korzyści dla Twojej firmy:

check

Sparametryzowane informacje zwrotne na temat procesów przebiegających w organizacji,

check

Identyfikacja czynników determinujących poziom satysfakcji i zaangażowania,

check

Obiektywna ocena poziomu satysfakcji, motywacji, rozwoju zawodowego, relacji,

check

Weryfikacja oczekiwań oraz możliwości,

check

Możliwość podjęcia działań usprawniających proces zarządzania,

check

Identyfikacja mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń.

Przykładowe bloki tematyczne

Atmosfera w pracy
Atmosfera w pracy
Współpraca z przełożonymi
Współpraca z przełożonymi
Lojalność
Lojalność
Współpraca i ukierunkowanie zespołowe
Współpraca i ukierunkowanie
zespołowe
System ocen pracowniczych
System ocen pracowniczych
Przepływ informacji w firmie, komunikacja
Przepływ informacji
w firmie, komunikacja
Warunki i organizacja pracy
Warunki
i organizacja pracy
Dostępność szkoleń
Dostępność szkoleń

Budowa kwestionariusza - skala Likerta

Proponujemy 6‑stopniową skalę Likerta umożliwiającą określenie stopnia, w jakim respondent zgadza się z podanym stwierdzeniem.

Skala ta, w przeciwieństwie do standardowej skali 5‑stopniowej, zapobiega tzw. błędowi tendencji centralnej niechęci do wykazywania krańcowych odpowiedzi.

 

Zobacz nasze przykładowe ankiety

01
Zdecydowanie tak
02
Tak
03
Raczej tak
04
Raczej nie
05
Nie
06
Zdecydowanie nie
Na podstawie wyników badania obliczany jest ogólny wskaźnik oraz średnie wskaźniki dla poszczególnych bloków tematycznych.

Możliwa jest również prezentacja wyników ze względu na wykonywaną pracę, płeć, staż pracy czy inne kryteria wskazane przez Zamawiającego.
Na ile zgadzasz się z podanymi stwierdzeniami 1 2 3 4 5 6
Jestem w wystarczającym stopniu poinformowany o ważnych spawach firmy
W każdej sprawie wiem do kogo zwrócić się z prośba o pomoc
Mam możliwość przedstawienia własnych pomysłów
Kierownictwo w wystarczającym stopniu przekazuje mi istotne informacje

Etapy realizacji badań

Realizację badania pracowników opieramy o 5 etapów badawczych, których przeprowadzenie gwarantuje uzyskanie odpowiedzi na kluczowe pytania:
W celu zobrazowania ważności danych obszarów i zadowolenia pracowników można zastosować wykresy radarowe. Umożliwiają one kompleksową prezentację i porównanie danych mających część wspólną.

Na przedstawionym wykresie zauważyć można, które z obszarów są dla pracowników najważniejsze i gdzie występuje największa rozbieżność między ważnością a zadowoleniem pracowników. wykres

Etapy realizacji badań

Realizację badania pracowników opieramy o 5 etapów badawczych, których przeprowadzenie gwarantuje uzyskanie odpowiedzi na kluczowe pytania:
Etapy realizacji badań Etapy realizacji badań
Przekazanie
informacji o badaniu
pracownikom
Opracowanie
kwestionariusza
badawczego
Realizacja badania
Przygotowanie analiz
statystycznych
Opracowanie
raportu końcowego
next

Techniki badawcze

Techniki badawcze dostosowywane są indywidualnie do potrzeb klienta. W przypadku pracowników posiadających adresy e-mail badanie przeprowadzane jest przy użyciu techniki CAWI (ankiety wypełniane drogą internetową).

W pozostałych przypadkach ankietyzacja realizowana jest przy użyciu kiosków ankietowych, bądź kwestionariuszy papierowych.

CAWI

Ankiety wypełnione samodzielnie przy użyciu łączy internetowych CAWI.

kiosk

Ankiety wypełnione samodzielnie przez respondentów przy użyciu kiosków ankietowych w miejscu pracy.

papi

Tradycyjne ankiety papierowe wypełnione przez respondentów w miejscu pracy.

Ankiety wypełniane
za pomocą techniki CAWI

W ramach realizacji badania przy użyciu techniki CAWI oferujemy:
check
Przygotowanie aplikacji,
check
Opracowanie i wysłanie komunikatów informujących o terminie i formie badania,
check
Opracowanie i wysłanie do wszystkich uczestników zaproszeń do wzięcia udziału w badaniu,
check
Bieżący monitoring postępów badania,
check
Opracowanie i wysłanie do uczestników badania monitów przypominających,
check
Opracowanie i wysłanie do uczestników badania podziękowań za wzięcie udziału w badaniu,
check
Helpdesk.
Ankiety wypełniane przy użyciu kiosków ankietowych

Ankiety wypełniane
przy użyciu kiosków ankietowych

Aby przeprowadzić ankietyzację wśród pracowników nieposiadających firmowych adresów e‑mail dostarczamy do siedziby Zamawiającego kioski ankietowe (tabkioski) które umożliwiają wypełnienie ankiety w formie elektronicznej. Obecnie posiadamy 50 kiosków, które mogą zostać użyte do realizacji badania

Ankiety wypełniane przy użyciu kiosków ankietowych Zalety:

check

Udział w badaniu w dogodnym czasie,

check

Wygoda i komfort wypełniania kwestionariusza,

check

Możliwość samodzielnej obsługi przez respondenta,

check

Natychmiastowy dostęp do wyników badania.

Ankiety papierowe

Ankietyzacja może zostać przeprowadzona także w formie papierowej.
W celu realizacji badania przy użyciu ankiet papierowych opiekun badawczy w ustalone z Zamawiającym dni dociera do jego siedziby.

Następnie pracownicy zapraszani są w grupach do wybranego pomieszczenia, gdzie wypełniają ankiety, po czym wrzucają je do zapieczętowanych urn.

W celu szybkiej digitalizacji materiału, ankiety przygotowujemy w specjalnym formacie graficznym (przedstawiono na rysunku obok) Zastosowanie kodów kreskowych na każdej stronie ankiety daje gwarancje właściwego przyporządkowania odpowiedzi
Ankiety papierowe

Anonimowość uczestników badania

Wszystkim pracownikom biorącym udział w badaniu zapewniona jest anonimowość. Zleceniodawca i Wykonawca nie mają możliwości ustalenia od kogo pochodzi dany kwestionariusz.
Anonimowość
uczestników badania
Anonimowość uczestników Anonimowość uczestników
Kwestionariusze papierowe
Poprzez wrzucenie
do zapieczętowanej urny
Kwestionariusze CAWI
Wykorzystanie mechanizmu
jednorazowych kodów
Kwestionariusze wypełnione
przy użyciu kiosków ankietowych
Wykorzystanie mechanizmu jednorazowych kodów

Analiza materiału
pozyskanego w badaniu

Przed przystąpieniem do opracowania analizy badawczej pozyskane dane poddawane są obróbce analitycznej. Proces ten polega na weryfikacji bazy danych pod kątem:
check

Analizy stopnia trafności i dokładności uzyskanych informacji w odniesieniu do celów badania,

check

Wykrycia i usunięcia wpisów wadliwych/duplikujących się,

check

Poprawności kodowania form tekstowych według określonego klucza.

Raport końcowy

Badanie kończy się przekazaniem Zamawiającemu wyników badań Zamawiający otrzymuje raport sporządzony na podstawie informacji uzyskanych w toku badania wraz z:
check
Wnioskami
check
Rekomendacjami
check
Propozycjami działań naprawczych

Do elementów składających się na część raportowania należą: analiza, integracja wyników, stworzenie wielowymiarowych baz danych, przedstawienie najistotniejszych zagadnień w formie opisowej i graficzno‑tabelarycznej (kolorowe wykresy, diagramy, tabele) oraz opracowanie najważniejszych wniosków.

Benchmark rynkowy

Analiza wyników badania satysfakcji i zaangażowania pracowników może zostać wzbogacona o benchmark rynkowy. Uwzględnienie w projekcie realizacji pomiaru benchmarkowego stwarza możliwość porównania poziomu satysfakcji i zaangażowania zatrudnionych osób na tle pracowników firm konkurencyjnych.

Naszą metodologię opieramy na benchmarku będącym odrębnym pomiarem przeprowadzonym wśród pracowników branży Zamawiającego. Atutem takiego podejścia jest wysoka aktualność materiału porównawczego, odzwierciedlająca obecną sytuację społeczno-gospodarczą.
Wyniki benchmarkingu przedstawiamy w raporcie końcowym wraz ze wskaźnikami satysfakcji pracowników Zamawiającego. Analizę porównawczą, w tym formułowanie rekomendacji skupiamy na obszarach, w ramach których wskaźniki satysfakcji i zaangażowania pracowników Zamawiającego w największym stopniu odbiegają od poziomu rynkowego.

Dowiedz się więcej naszym benchmarku
Ogólny wskaźnik satysfakcji pracowników
Wykres satysfakcji pracowników

Najnowsze artykuły

Zaufali nam

1 33

Materiały do pobrania

Klienci dla których przeprowadziliśmy badania

LW „Bogdanka” S.A. DB Schenker Tetos PGNIG Ciech S.A. KGHM Polska Miedź AstraZeneca AGH Politechnika śląska ZPUE Politan Lewiatan Volkswagen Bank Polska S.A Instytut Lotnictwa NGK Ceramics Polska Sp. z o.o. Etisoft Exatel Chromavis NETBOX SKF S.A. BLIRT S.A. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Vorwerk BIAL-MICH SP. Z O.O. Centrum Unijnych Projektów Transportowych KAN Sp. z o.o. Rotho sp. z o.o. Badania Satysfakcji Pracowników | Referencje | TEB Akademia Akademia Leona Koźmińskiego Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku Uniwersytet Łódzki Velvet Care Final
Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
W jakim celu przeprowadza się badania satysfakcji pracowników?

Badanie satysfakcji pracowników ma na celu zbadanie poziomu zadowolenia pracowników z wykonywanej pracy i atmosfery panującej w przedsiębiorstwie. Takie informacje pomagają zidentyfikować mocne i słabe strony przedsiębiorstwa a także przedsięwziąć odpowiednie działania naprawcze.

Jak długo trwa przeprowadzanie badań pracowników?

Czas trwania badania zależny jest od wielu czynników np. dokładnego rodzaju badania, liczby pracowników, które ma objąć czy jego skomplikowania. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat czasu realizacji skontaktuj się z nami bsp@biostat.com.pl opisując jakiego badania potrzebujesz.

Ile kosztuje przeprowadzenie badania na pracownikach?

Ze względu na wiele zmiennych każde badanie wyceniamy indywidualnie. Skontaktuj się z nami mailowo bsp@biostat.com.pl lub telefonicznie +48 666 069 831.

Jak zbadać kadrę menadżerską?

Do badań kady zarządzającej często wykorzystuje się badanie 360 stopni. Polega ono na zbadaniu pracownika z 4 różnych perspektyw: perspektywy przełożonoego, perspektywy podwładnych, perspektywy współpracowników oraz samooceny.

Czym są badania HR?

Badania HR skupiają się na poznaniu profili pracowników. Zebrane informacje mogą pomóc w zwiększeniu ekefktywności zarządzania, odpowiedniemu wykrozystaniu potencjału pracowników czy uzyskaniu informacji na temat kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa.

CATI-System Aplikacja Test Kompetencji
phone phone divider env env
Bartosz Olcha
Bartosz Olcha
Dyrektor ds. Badań