Badania 360 stopni

Badania 360⁰ to powszechnie stosowane narzędzie, które pozwala na ocenę kompetencji pracowników oraz rozpoznanie ich opinii w zakresie wybranych obszarów działalności firmy. Najczęściej ze względu na swój charakter stosowane są w ramach badania kadry menadżerskiej.

Istotnym elementem każdego badania 360°, jest uchwycenie obrazu danego pracownika ze wszystkich perspektyw w zakresie poszczególnych obszarów związanych z jego obowiązkami i stosunkami społecznymi. W badaniu biorą udział współpracownicy, podwładni i przełożeni, a także dokonywana jest samoocena.
Badania 360

Przykłady modyfikacji badania - Ocena

Badanie 360 stopni może zostać przeprowadzone w różnych wariantach, obejmujących różne obszary tematyczne i grupy respondentów. W zależności od zakresu tematycznego wyróżnia sią oceny 270, 180 oraz 90 stopni.
Ocena 270 stopni
Ocena 270 stopni Ocena 270 stopni
Samoocena
Ocena Przełożonego
Ocena współpracowników
Ocena 180 stopni
Ocena 180 stopni Ocena 180 stopni
Samoocena
Ocena Przełożonego
Ocena 90 stopni
Ocena 90 stopni Ocena 90 stopni
Ocena Przełożonego

Dlaczego warto przeprowadzić badanie 360 stopni?

Podstawowe korzyści z przeprowadzenia badania pracowników, to sparametryzowane informacje zwrotne na temat poszczególnych pracowników. Istotne jest pozyskanie oceny poszczególnych kompetencji i predyspozycji, jak również weryfikacja sposobu postrzegania danego menadżera przez osoby z jego najbliższego otoczenia organizacyjnego. Dzięki temu można określić także posiadany przez niego autorytet lub popularność w podległych grupach pracowniczych.
Informacje otrzymane z badania niosą ze sobą wiele wymiernych korzyści, zarówno dla rozwoju pracowników, jak i całej firmy.
Budowanie indywidualnych ścieżek rozwoju
Budowanie indywidualnych
ścieżek rozwoju
Wzmacnianie zaangażowania
Wzmacnianie
zaangażowania
Porządkowanie obszarów istotnych dla firmy kompetencji
Porządkowanie obszarów
istotnych dla firmy
kompetencji
Wypracowanie wspólnych celów pracowników i firmy
Wypracowanie wspólnych celów
pracowników i firmy
Wykrywanie uzdolnień i ukrytych kompetencji pracowników
Wykrywanie uzdolnień
i ukrytych kompetencji pracowników
Wspieranie kultury miejsca pracy i otwartej komunikacji
Wspieranie kultury miejsca pracy
i otwartej komunikacji
Warunki i organizacja pracy
Warunki i organizacja
pracy
Ustalanie potrzeb rozwojowych i szkoleniowych
Ustalanie potrzeb rozwojowych
i szkoleniowych
Proponowany przez nas proces badawczy, jest za każdym razem „szyty na miarę” każdego klienta. Wynika to z różnorodności potrzeb organizacji, a także ich charakteru. Z tego względu różny jest także zakres badania konkretnych pracowników organizacji.

Wyniki badania pozwalają na podjęcie działań, które doprowadzą proces zarządzania do zwiększonego poziomu efektywności i pozwolą wyznaczyć drogę rozwoju pracowników, poddanych badaniu tak, by zniwelować siłę oddziaływania ich słabych stron oraz rozwinąć ich potencjał.

Badania 360° mogą zostać przeprowadzone z wykorzystaniem różnorodnych metod badawczych: ilościowych, jakościowych lub mieszanych. Przy realizacji pomiarów wykorzystujemy autorski system badawczy.

Realizacja badań – aplikacja badania 360 stopni

Ankiety wypełniane
za pomocą techniki CAWI

Aplikacja pozwala na wygenerowanie zestawień danych oraz na ich prezentację graficzną. Jest ona uzupełnieniem oferty firmy BioStat realizującej kompleksowe usługi w zakresie badania satysfakcji pracowników.

check Indywidualny login i hasło
check Wybór skali oceny
check Helpdesk
check Wybór zakresu podmiotowego
check Wybór techniki badawczej
check Dostęp do raportu online
check Wybór zestawu kompetencji
check Podgląd realizacji badań
check Kalendarz coachingu

Przykładowe wykresy badania 360/270/180 stopni

wykres 1 wykres 2

Etapy realizacji badań

Realizację badania pracowników opieramy o 5 etapów badawczych, których przeprowadzenie gwarantuje uzyskanie odpowiedzi na kluczowe pytania:
Etapy realizacji badań Etapy realizacji badań
Przekazanie
informacji o badaniu
pracownikom
Opracowanie
kwestionariusza
badawczego
Realizacja badania
Przygotowanie analiz
statystycznych
Opracowanie
raportu końcowego
next
Badania 360
Podejście ilościowe
Podejście jakościowe
Wykorzystanie technik projekcyjnych
Efekty badania
Dedykowana aplikacja
Podejście ilościowe
Ilościowe podejście do badania 360° umożliwia uzyskanie standaryzowanych wyników, w postaci miar statystycznych oraz skal. Charakteryzuje się ono wykorzystaniem w badaniu uprzednio przygotowanego kwestionariusza ankiety, składającego się z serii pytań o charakterze zamkniętym, półotwartym lub otwartym, z przewagą pytań zamkniętych.

Badanie kwestionariuszowe jest realizowane indywidualne z wykorzystaniem autorskiego systemu eCRF.biz. Pozwala to na uzyskanie maksimum prywatności przez osoby oceniające pracownika będącego podmiotem badania.

Podejście ilościowe w badaniach 360° jest sugerowane w przypadku objęcia badaniem dużej grupy pracowników. Ze względu na indywidualne wypełnianie kwestionariuszy poprzez łącze teleinformatyczne, badanie realizowane jest znacznie szybciej, jest to także opcja pozwalająca ograniczyć koszty badania.

Wykorzystywany kwestionariusz jest dostosowany do konkretnych potrzeb każdej organizacji, a jego ostateczny wygląd jest konsultowany z Zamawiającym.
Podejście jakościowe
Jakościowe podejście do badania 360° w zdecydowany sposób wzbogaca informacje pozyskane w ramach badania kwestionariuszowego. Jego realizacja przebiega z wykorzystaniem Indywidualnych Wywiadów Częściowo Strukturalizowanych i jest rekomendowane przy projektach badawczych obejmujących stosunkowo niewielką liczbę badanych osób, lub menadżerów wyższego szczebla.

Jakościowe podejście do badania polega na przeprowadzeniu wywiadów z osobami z najbliższego otoczenia organizacyjnego badanego pracownika, jak również z nim samym - realizuje się je według uprzednio przygotowanych scenariuszy.

Zebrany w ten sposób materiał badawczy ma charakter jakościowo-ilościowy co daje możliwość przeprowadzenia pogłębionej analizy obszarów badawczych.

Zasadniczą korzyścią przeprowadzenia badania z wykorzystaniem wywiadów częściowo strukturalizowanych jest możliwość dotarcia do informacji, które mają stosunkowo wrażliwy charakter z jednoczesną strukturalizacją części zagadnień. Wywiad pozwala podejmować pytania o charakterze eksploracyjnym, dotyczące próby wyjaśnienia/zrozumienia zjawisk, motywacji, postaw i zachowań. W ramach wywiadów wprowadzane będą do rozmowy kolejne tematy, które odpowiednio ukierunkowują wypowiedź respondenta i pomagają w ujawnianiu jego przekonań, opinii i postaw. Komponent jakościowy pozwala także na zastosowanie technik projekcyjnych.

Jednocześnie wywiady zostaną uzupełnione o elementy standaryzujące jak na przykład karty ocen oraz pytania zamknięte, które pozwolą na otrzymanie sprecyzowanej oceny poszczególnych obszarów.

Realizacja wywiadów może przebiegać w ramach osobistego spotkania z osobą badacza, lub za pośrednictwem łącza teleinformatycznego.

Realizowane w ramach badania są rejestrowane, a nagrania stanowić będą podstawę prac analitycznych.
Wykorzystanie technik projekcyjnych
Techniki projekcyjne stanowią specyficzną grupę narzędzi, która pozwala na pozyskanie opinii o charakterze nieuświadomionym. Ich wykorzystanie w ramach badania 360° pozwala na pozyskanie unikatowych informacji dotyczących oceny danego pracownika. Ich istotą jest tworzenie treści przez uczestnika badania, dotyczących ocenianego pracownika. W ramach oceny 360° możliwe jest zastosowanie różnorodnych technik projekcyjnych, jak np. technika scenariuszowa lub tzw. bubble test. Informacje uzyskane dzięki technikom projekcyjnym odnoszą się do symboli, wyobrażeń oraz nieuświadomionych przekonaniach odnośnie ocenianego pracownika, co pozwala na określenie sposobu jego postrzegania oraz ukrywanych opinii na jego temat.

Istotnym ograniczeniem technik projekcyjnych jest niewielkie zaangażowanie osób badanych. Dlatego są one realizowane w ramach indywidualnych wywiadów realizowanych podczas osobistego spotkania z badaczem, co pozwala na uprzednie nadanie rozmowie odpowiedniego tonu oraz zaangażowanie respondenta w czynny udział w badaniu.
Efekty badania
Efektem badania 360 jest kompleksowa ocena badanych pracowników, której to dokonuje się z wszystkich perspektyw rzeczywistości organizacyjnej. Ocena ta jest przedstawiona w raportach dotyczących każdego z pracowników osobno. Raporty zawierają opracowane i zinterpretowane wyniki badani, które przedstawione są zarówno w formie opisowej jak i graficzno-tabelarycznej.

Raporty podzielone są ze względu na grupy dokonujące oceny, oraz rozdział zbiorczy stanowiący podsumowanie badania i końcowa ocenę pracownika. Na bazie zbiorczej oceny powstają spersonalizowane opisy dotyczące Zalet, Obszarów Rozwoju oraz Możliwych Kolejnych Kroków stanowiących rekomendacje dla każdego z badanych pracowników.
Dedykowana aplikacja
Przy realizacji badań wykorzystujemy autorską platformę badawczą 360°. Jedyny warunek obsługi oprogramowania to posiadanie dostępu do Internetu oraz zaktualizowanej przeglądarki.

Możliwości personalizacji
Platforma 360° będąca w posiadaniu firmy BioStat pozwala na stworzenie indywidualnego profilu oceny dla każdego pracownika, przy uwzględnieniu podziału wedle działów i innych komórek w przedsiębiorstwie.

Aplikacja zawiera gotowe narzędzie badawcze, dostosowane do potrzeb większości organizacji. Niemniej w łatwy sposób można dokonać jego modyfikacji, m.in. pod kątem podlegających ocenie kompetencji oraz stworzonej skali oceny.

Dowolny zakres podmiotowy
Aplikacja do badań 360° umożliwia również definiowanie w dowolny sposób zakresu podmiotowego przeprowadzanych ewaluacji pracowniczych. Będzie on zależny od roli jaką dokonująca oceny osoba pełni w strukturze danej firmy, tj. przełożony, podwładny czy równorzędny współpracownik. Oprogramowanie stwarza jednocześnie możliwość dokonywania samooceny przez pracowników, a także ocenianie ich przez klientów.

Najwyższe poczucie anonimowości
Aby oceny udzielane przez pracowników podczas badania 360° mogły być wiarygodne, powinni oni mieć zapewnione wysokie poczucie swojej anonimowości. Jest to warunkiem niezbędnym ku temu, aby odpowiadali zgodnie z prawdą, szczerze i bez obaw o wyciągnięcie negatywnych konsekwencji przez przełożonych.

Oprogramowanie do badań 360° spełnia te standardy, gdyż wypełniane przez pracowników ankiety posiadają indywidualne zabezpieczenie w postaci loginu oraz hasła. Uczestnik badania po zalogowaniu uzyskuje dostęp do listy ocenianych pracowników, a system pozwala na szybkie przekierowanie do właściwego formularza oceny. Podlegająca ewaluacji osoba nie otrzymuje wglądu do ocen dokonywanych przez poszczególnych badanych, lecz jedynie zbiorcze zestawienia.

Dowolność w wyborze techniki badawczej
Aplikacja stwarza możliwość wyboru techniki ilościowej do realizacji badania 360°: CATI, CAWI lub CAPI. System pozwala jednakże wykorzystywać nie tylko komponent ilościowy (pytania zamknięte), lecz także jakościowy, umożliwiając pracownikom dzielenie się własnymi uwagami, sugestiami i komentarzami.

Funkcjonalny panel administracyjny
Oprogramowanie zapewnia administratorowi w każdej chwili wgląd do danych na temat postępu badania, tj. liczby wypełnionych kwestionariuszy oceny. Administrator może również przydzielać poszczególnym pracownikom różnorodne uprawnienia ze względu na dostęp do danych, a także generować automatyczne raporty online z wynikami badania.

Profesjonalne wsparcie w razie trudności
Z poziomu aplikacji możliwe jest uzyskanie pomocy w razie wystąpienia komplikacji z logowaniem lub wypełnianiem ankiety. W tym celu należy skorzystać z modułu helpdesk, pozwalającego nawiązać kontakt e‑mailowy lub telefoniczny z działem merytorycznym lub technicznym Wykonawcy badania.

Wyniki badania
Wyniki badania są dostępne w czasie rzeczywistym po zalogowaniu się przez Klienta do naszego systemu. Ich prezentacja może obejmować rankingi personalne, skumulowane wyniki dla pionów organizacyjnych, zespołów zadaniowych czy stanowisk. Nasz system obsługuje również moduł automatycznego generowania raportów indywidualnych.

Digitalizacja materiału badawczego zebranego
przy użyciu ankiet papierowych

Nasza firma wykorzystuje Program ABBYY FlexiCapture 10.0. Służy on do sczytywania zeskanowanych dokumentów – przekształca papierowe dokumenty na formaty elektroniczne. Następnie pliki poddawane są autokorekcie i weryfikacji, po czym eksportowane w zorganizowane bazy danych.
ABBYY

Współpraca z HR Care

Naszym Partnerem w realizacji badań 360 jest firma HR Care. Nasz Partner ma ogromne doświadczenie w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi i rozwojem, jak i zarządzania efektywnością biznesową.
Anna Małecka
Anna Małecka
Ekspert ds. badań 360
separator
Zobacz profil eksperta arrow
close
Anna Małecka
Anna Małecka
Ekspert ds. badań 360
Anna Małecka jest absolwentką Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej, ukończyła 4‑letnie studia podyplomowe – Szkołę Trenerów i Psychoterapeutów Gestalt w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie. Od przeszło 16 lat zajmuje się doradztwem organizacyjnym, personalnym i rozwojem osobistym. Pracuje dla klientów korporacyjnych zarówno w środowisku międzynarodowym jak i dla rodzimych organizacji. Równocześnie prowadzi gabinet psychoterapii w nurcie Gestalt.

Specjalizuje się w prowadzeniu projektów rozwojowych, zarówno indywidualnych jak i grupowych. Jest certyfikowanym coachem akredytowanym przez EMCC. Prowadzi warsztaty i szkolenia w obszarach przywództwa, rozwoju zespołu, procesu grupowego, treningów interpersonalnych, zarzadzania zmianą, zarządzania w sytuacji kryzysowej, rekrutacji i selekcji a także szkolenia dla asesorów i konsultantów personalnych.

Jest certyfikowanym asesorem oraz konsultantem Assessment/Development Center. Przeprowadziła ponad 500 projektów AC/DC oceniając ponad 6000 osób. Przez wiele lat współtworzyła i zarządzała firmą doradczo-szkoleniową Strategie Personalne.
Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Czym są badania 360 stopni?

Badania 360 stopni wykorzystuje się najczęściej do badania kadry menadżerskiej. Opinia zarówno przełożonych, współpracowników, podwładnych oraz samoocena badanego pozwalają na najdokładniejszą ocenę pracownika

Jakie są korzyści przeprowadzenia badania 360 stopni?

Przeprowadzenie badania 360 pozwala na zebranie sparametryzowanych danych na temat pracowników, takie dane pozwalają na dopasowanie kadry menedżerskiej do poszczególnych zadań np. Osób o wysokim autorytecie do zarządzania poszczególnymi grupami.

Ile trwa przeprowadzenie badania pracownika w postaci badania 360?

Czas realizacji badań jest zawsze ustalany indywidualnie. Skontaktuj się z nami pod adresem bsp@biostat.com.pl lub +48 666 069 831.

Jakie wytyczne warto uwzględnić, aby skutecznie przeprowadzić badanie 360 stopni?

Warto jasno określić cele badania, zapewnić uczestnikom odpowiednią informację i wsparcie, a także dokładnie przetworzyć i interpretować uzyskane wyniki w kontekście organizacji.

Czy badanie 360 stopni może wpłynąć na poprawę relacji między pracownikami?

Jak, poprzez ujawnienie obszarów do rozwoju i skuteczną pracę nad nimi, badanie 360 stopni może wpłynąć na budowanie lepszych relacji w zespole.

Jak, poprzez ujawnienie obszarów do rozwoju i skuteczną pracę nad nimi, badanie 360 stopni może wpłynąć na budowanie lepszych relacji w zespole.

Gwarantowanie anonimowości pozwala uczestnikom na bardziej otwarte i szczere wyrażanie opinii, co zwiększa wartość i wiarygodność wyników.

Klienci dla których przeprowadziliśmy badania

LW „Bogdanka” S.A. DB Schenker Tetos PGNIG Ciech S.A. KGHM Polska Miedź AstraZeneca AGH Politechnika śląska ZPUE Politan Lewiatan Volkswagen Bank Polska S.A Instytut Lotnictwa NGK Ceramics Polska Sp. z o.o. Etisoft Exatel Chromavis NETBOX SKF S.A. BLIRT S.A. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Vorwerk BIAL-MICH SP. Z O.O. Centrum Unijnych Projektów Transportowych KAN Sp. z o.o. Rotho sp. z o.o. Badania Satysfakcji Pracowników | Referencje | TEB Akademia Akademia Leona Koźmińskiego Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku Uniwersytet Łódzki Velvet Care Final
CATI-System Aplikacja Test Kompetencji
phone phone divider env env
Bartosz Olcha
Bartosz Olcha
Dyrektor ds. Badań