Spis kompetencji dostępnych w Aplikacji Test Kompetencji

  • Aplikacja "Test Kompetencji" usprawnia proces rekrutacji kandydatów w Twojej firmie.
  • Jak to działa? Aplikacja daje dużą swobodę budowy własnego testu. Prowadząc rekrutację lub badanie wewnętrzne pracowników masz możliwość wyboru z listy dostępnych obszarów i kompetencji a także dodawania swoich własnych pytań. Wyniki każdego kandydata prezentowane są w postaci cyfrowej (wynik liczbowy) oraz na atrakcyjnym wizualnie wykresie.
  • Kompetencje zostały podzielone na obszary, aby móc spojrzeć na umiejętności i predyspozycje badanego kandydata do pracy lub pracownika. Na etapie badania szczegółowo zajmujemy się badaniem kilkudziesięciu kompetencji w 5 modułach. Dla osób na stanowiskach kierowniczych przewidziano dodatkowy 6 moduł, który ocenia obszar umiejętności menadżerskich:
Profesjonalizm
Profesjonalizm

Jak duże umiejętności posiada dana osoba? Jak wysoki jest poziom wykonywanej przez nią pracy? Moduł poświęcony jest samodzielności, inicjatywie, a także umiejętnościom organizacji czasu pracy i jakości wykonywanej pracy.

Kompetencja 1. Samodzielność i inicjatywa
Kompetencja 2. Umiejętność organizacji pracy własnej
Kompetencja 3. Zdolności analityczne

Przedsiębiorczość
Przedsiębiorczość

Czy pracownik jest otwarty na nowe sprawy? Czy potrafi zamykać tematy? W tym module liczą się tematy, których się podejmuje dana osoba, ich prowadzenie, a także realizacja i zakończenie. Ważne jest zorientowanie na konkretne cele, pozyskiwanie i przetwarzania informacji.

Kompetencja 4. Zorientowanie na klienta (wewnętrznego i zewnętrznego)
Kompetencja 5. Zorientowanie na wynik/ sukces
Kompetencja 6. Umiejętność poszukiwania, gromadzenia i przetwarzania informacji

Partnerstwo
Partnerstwo

Czy traktuje równo wszystkich? Jak zachowuje się w sytuacjach stresowych? Czy jest osobą komunikatywną? Czy potrafi budować relacje partnerskie? Na pytania dotyczące odporności psychicznej, komunikatywności, współpracy odpowiada właśnie ten moduł.

Kompetencja 7. Odporność na stres
Kompetencja 8. Budowanie relacji z klientem (wewnętrznym i zewnętrznym)
Kompetencja 9. Komunikatywność
Kompetencja 10. Nastawienie na współpracę
Kompetencja 11. Budowanie sieci kontaktów

Patenty
Patenty

Jak bardzo kreatywna osoba nam się trafiła? Tu liczą się pomysły, walka z problemami i otwartość na zmiany.

Kompetencja 12. Umiejętność rozwiązywania problemów
Kompetencja 13. Otwartość na zmiany

Przyszłość
Przyszłość

Czy potrafisz zaplanować? Czy wiesz w jakim kierunku chcesz się rozwijać? Moduł skupia się na umiejętnościach planowania i nastawienia na rozwój.

Kompetencja 14. Umiejętność planowania
Kompetencja 15. Nastawienie na rozwój

Kompetencje menedżerskie
Kompetencje menedżerskie

Ten moduł zakłada ocenę umiejętności związanych z byciem leaderem, liczy się weryfikacja umiejętności związanych z kierowaniem grupą osób, ważne jest planowanie strategii i rozwoju, a także zarządzanie sprzedażą.

 

Kompetencja 16. Kierowanie zespołem
Kompetencja 17. Przywództwo
Kompetencja 18. Myślenie strategiczne
Kompetencja 19. Planowanie rozwoju
Kompetencja 20. Zarządzanie sprzedażą

Kompetencje w szczegółach

Każdy moduł rozwija kilka kompetencji, stąd też kryteria charakteryzujące daną kompetencję:

Kompetencja 1. Samodzielność i inicjatywa

Pracownik jest gotowy do realizacji zadań bez pomocy innych, potrafi podejmować samodzielnie decyzje, rozważą ich konsekwencję i możliwe ryzyko. Potrafi w umiejętny sposób przyjmować odpowiedzialność za podejmowane decyzje.

Cechy: umiejętność podejmowania decyzji, niezależność, odpowiedzialność, pewność siebie.

Kompetencja 2. Umiejętność organizacji pracy własnej

Badana osoba efektywnie planuje czas potrzebny do wykonania zadań. Ustala priorytety, a pracę prowadzi w uporządkowany sposób według określonych zasad i optymalnie dobranego czasu. Potrafi zarządzać zasobami i środkami do wykonania zadań.

Cechy: profesjonalizm, planowanie, efektywne zarządzanie czasem, systematyczność elastyczność.

Kompetencja 3. Zdolności analityczne

Posiada predyspozycję do logicznej i szybkiej analizy problemów oraz ich interpretacji. Potrafi postawić trafną ocenę. Poszukuje rzetelnych danych z wielu źródeł. Rozumie zależności oraz ciąg przyczynowo - skutkowy.

Cechy: poszukiwanie rozwiązań, umiejętność diagnozowania, zadawanie pytań, badanie, interpretacja

Kompetencja 4. Zorientowanie na klienta (wewnętrznego i zewnętrznego)

Potrafi skoncentrować się na kliencie. Zna podstawowe techniki sprzedaży i negocjacji oraz potrafi proponować rozwiązania stanowiące wartość dodaną dla klienta.

Cechy: proponowanie rozwiązań, proaktywność identyfikacja korzyści biznesowych.

Kompetencja 5. Zorientowanie na wynik /sukces

Badana osoba koncentruje uwagę na działaniach umożliwiających osiąganie i przekraczanie wyznaczonych celów. Jest zaangażowana zarówno w cele indywidualne, jak i zespołowe.

Cechy: determinacja, inicjatywa, ambicja, zaangażowanie, upór, ukierunkowanie, koncentracja.

Kompetencja 6. Umiejętność poszukiwania, gromadzenia i przetwarzania informacji

Potrafi podejmować inicjatywę na różnych poziomach w poszukiwaniu znaczących informacji z danego obszaru. Osobę charakteryzuje: systematyczność, wynajdowanie unikatowych źródeł, analizowanie danych, a także umiejętność przetwarzania danych. Zebrane dane przez badaną osobę potrafią być dużą korzyścią dla firmy i jej rozwoju.

Cechy: aktywne poszukiwanie informacji, analiza informacji, gromadzenie i przetwarzanie informacji.

Kompetencja 7. Odporność na stres

Umiejętność zarządzania swoimi emocjami i zachowaniem. Potrafi realizować pracę mimo pojawiających się trudności i problemów. Charakteryzuje go odporność psychiczna i siła charakteru.

Cechy: odporność, wytrzymałość, upór.

Kompetencja 8. Budowanie relacji z klientem (wewnętrznym i zewnętrznym)

Nawiązuje pozytywne relacje z klientem, budząc zaufanie i budując profesjonalny wizerunek własny i organizacji, którą reprezentuje. Tworzy sprzyjający klimat do podejmowania decyzji handlowych.

Cechy: budowanie relacji, nawiązywanie kontaktów, umiejętności sprzedażowe.

Kompetencja 9. Komunikatywność

Badana osoba potrafi prezentować i wyrażać myśli w sposób jasny i zrozumiały. Umiejętnie słucha rozmówcy i potrafi sensownie odpowiadać. Stosuje informację zwrotną i odpowiednie metody argumentacji.

Cechy: argumentowanie, prezentowanie, interpretowanie, otwartość.

Kompetencja 10. Nastawienie na współpracę

Umiejętnie współpracuje w grupie osób, aktywnie uczestniczy w zespole i osiąganiu celów. Potrafi być inspiracją dla innych.

Cechy: wsparcie, wkład, zaufanie, dzielenie się.

Kompetencja 11. Budowanie sieci kontaktów

Umiejętnie tworzy sieć kontaktów i wykorzystuje zdobyte kontakty. Buduje relacje zarówno w formalnych i nieformalnych relacjach.

Cechy: otwartość, łatwość nawiązywania kontaktów, inicjatywa, budowanie relacji.

Kompetencja 12. Umiejętność rozwiązywania problemów

Rozpoznaje sytuacje krytyczne, podejmuje samodzielne działania na rzecz rozwiązania problemów. Tworzy nowe metody i możliwości rozwiązywania problemów oraz aktywnie je wdraża.

Cechy: proaktywność, przewidywanie, myślenie analityczne, kreatywność.

Kompetencja 13. Otwartość na zmiany

Potrafi funkcjonować w zmieniającej się rzeczywistości i przystosowywać się do stale zmieniającego się środowiska pracy. Potrafi wprowadzać zmiany w swojej pracy. Jest nastawiona na zmiany i rozwój organizacji.

Cechy: adaptacja, elastyczność, akceptacja zmian.

Kompetencja 14. Umiejętność planowania

Opracowuje realistyczne plany i priorytety działania. Przewiduje przyszłe potrzeby i problemy, zarówno swoje, jak i zespołu. Potrafi tworzyć plan awaryjny i myśli perspektywicznie.

Cechy: planowanie, ustalanie priorytetów, przewidywanie, perspektywa.

Kompetencja 15. Nastawienie na rozwój

Aktywnie dąży do rozwoju zawodowego i chętnie zdobywa nowe doświadczenia. Rozwija swoją wiedzę na bieżąco oraz szuka nowych możliwości rozwoju swoich umiejętności.

Cechy: informacja zwrotna, uczenie się, podnoszenie poziomu kompetencji.

Kompetencja 16. Kierowanie zespołem

Umiejętnie kieruje pracą innych osób, planując i koordynując działania członków zespołu oraz ich motywowania. Skutecznie deleguje zadania i weryfikuje proaktywnie postęp prac.

Cechy: planowanie, delegowanie, koordynacja, motywowanie.

Kompetencja 17. Przywództwo

Umiejętnie ustala cele strategiczne oraz współtworzy wizję i przyszłość organizacji. Nie boi się podejmować trudnych decyzji przy jednoczesnym motywowaniu i inspirowaniu innych do zaangażowania. Podejmuje kroki, które sprawiają, że razem z zespołem osiąga zamierzone cele.

Cechy: podejmowanie decyzji, motywowanie, angażowanie, stwarzanie możliwości.

Kompetencja 18. Myślenie strategiczne

Potrafi zastosować i wykorzystać posiadaną wiedzę biznesową. Posiadane doświadczenie pozwala na ocenę sytuacji rynkowej oraz postawienie realistycznych celów przed zespołem. Podejmuje decyzje rozumiejąc jej skutki, również w ujęciu długoterminowym. Dostrzega korzyści i zagrożenia, w obszarze, którym zarządza. Buduje strategię w ujęciu długoterminowym.

Cechy: rozumienie biznesowe, decyzyjność, przewidywanie, określanie celów, ocena rynkowa.

Kompetencja 19. Planowanie rozwoju

Umiejętnie odkrywa potencjał swój i członków zespołu, którym zarządza. Identyfikuje szanse oraz podejmuje działania ułatwiające rozwój zespołu.

Cechy: coaching, wsparcie, wyzwanie, uznanie.

Kompetencja 20. Zarządzanie sprzedażą

Zna i stosuje metody sprzedaży. Potrafi zapewnić osiągnięcie zakładanego wyniku sprzedaży. Wyróżnia się nienaganną autoprezentacją i profesjonalnym wizerunkiem. Posiada umiejętność aktywnego słuchania i precyzyjnego wyrażania swoich myśli.

Cechy: zarządzanie sprzedażą, nastawienie na wynik, autoprezentacja, aktywne słuchanie.

Test kompetencji

Test kompetencji to najbardziej efektywna i skuteczna metoda oceny potencjału oraz umiejętności pracowników i kandydatów do pracy.

Dowiedz się więcej
Oferta dla biznesu

Demo testu dostępne online! Wejdź, wypróbuj. Umów sie na bezpłatną prezentację.

Dowiedz się więcej
Prezentacja testu kompetencji

Z Aplikacją Badania Kompetencji, wybierzesz najlepszych oszczędzając czas i pieniądze.

Dowiedz się więcej
Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Jak można wykorzystać wyniki testów kompetencji modułowych w procesie rekrutacji?

Wyniki testów kompetencji modułowych mogą stanowić ważne kryterium w procesie selekcji kandydatów, pozwalając ocenić ich umiejętności w kluczowych obszarach związanych z wymaganiami stanowiska pracy oraz dokonać porównania między różnymi kandydatami.

Jakie są popularne moduły stosowane w testach kompetencji?

Popularne moduły stosowane w testach kompetencji obejmują takie dziedziny jak umiejętności techniczne, zarządzanie projektami, komunikację interpersonalną, rozwiązywanie problemów, przywództwo i zarządzanie zespołem.

Jakie są zalety stosowania testów kompetencji modułowych?

Stosowanie umożliwia precyzyjną ocenę umiejętności w konkretnych dziedzinach, dostosowanie oceny do specyfiki stanowiska pracy oraz identyfikację mocnych i słabych stron pracowników lub kandydatów.

Jakie wyzwania mogą się pojawić podczas wykorzystywania testów kompetencji?

Wyzwania to m.in. dostosowanie testów do różnorodnych stanowisk, zapewnienie ich wiarygodności oraz interpretacja wyników.

W jaki sposób testy kompetencji mogą pomóc w tworzeniu zrównoważonych zespołów?

Testy pozwalają na uzupełnienie zespołu o różnorodne umiejętności i cechy, co przyczynia się do efektywniejszej współpracy.

CATI-System Aplikacja Test Kompetencji
phone phone divider env env
Bartosz Olcha
Bartosz Olcha
Dyrektor ds. Badań