Badaniabehawioralne

Badanie pracowników

Coraz większa grupa przedsiębiorców wykorzystuje, podczas prowadzonych rekrutacji, testy behawioralne. Siłą powyższych testów, jest ich bazowanie na zachowaniach kandydata, dając lepszy obraz prawdziwych umiejętności i doświadczeń, niż te opisane w dokumentach rekrutacyjnych. Autorskie Badanie Stylów Behawioralnych opracowane przez ekspertów Biostatu, pozwala przeprowadzić zautomatyzowaną analizę na podstawie umiejętności, doświadczeń i konkretnych osiągnięć kandydata lub pracownika. Dzięki zastosowaniu inteligentnego modułu weryfikującego rzeczywistość udzielanych odpowiedzi, powyższe badanie charakteryzuje się większą uczciwością i szczerością, niż inne oferowane typy badań na rynku. Powyższa rzetelność dotyczy również zobrazowania błędów popełnianych przez badanego w przeszłości. Jednakże dotyczy ona wyciągania wniosków i rozwiązań z wcześniejszych pomyłek. Pozwala to więc przedsiębiorstwu pozyskiwać pracowników, którzy potrafią i chcą się rozwijać, tworząc wartość dodaną dla przedsiębiorstwa.

 

Profile kompetencyjne

W ujęciu behawioralnym wyróżnić można cztery główne obszary kompetencyjne, w skład których wchodzą: interpersonalność, operatywność, indywidualizm oraz konceptualistyczność. Powyższe badanie pozwala w sposób szczegółowy ocenić poziom poszczególnych profili kompetencyjnych badanego.

 

W przypadku konceptualistyczności badanym obszarem, jest:

 • decyzyjność (samodzielność podejmowania i trzymania się ich),

 • elastyczność (w celu osiągania rezultatów w osiąganiu zamierzonych celów),

 • ujęcie holistyczne (przegląd sytuacji i pokonanie dystansu, w celu stworzenia całościowego przeglądu),

 • wgląd strategiczny (umiejętność ustalania celów strategicznych dla organizacji).

 

W ujęciu interpersonalnym do istotnych obszarów należą:

 • tworzenie wsparcia (włączanie w zmiany cudzych obaw i poszukiwanie rozwiązań),

 • współpraca (tworzenie rozwiązań przynoszących korzyści wszystkim),

 • komunikacja (w tym przyjmowanie odpowiedzialności za zrozumienie innych),

 • dostarczanie opinii oraz budowanie zespołu.

 

W obszarze operatywności wyróżniamy:

 • kierowanie (w tym przejęcie odpowiedzialności za innych),

 • rozwiązywanie problemów (budowa logicznego podejścia),

 • zorientowanie na wynik (koncentrowanie się na celu i rezultatach),

 • organizowanie strukturalne (wdrażanie i utrzymywanie struktury w codziennej działalności organizacji).

 

W ramach ostatniego obszaru jakim jest indywidualizm wyszczególniamy:

 • pewność siebie (w szczególności pod wielką presją),

 • odpowiedzialność (rzetelne rozliczanie się z własnych działań),

 • prowadzenie (pasja i chęć zdobywania umiejętności do efektywniejszego wykonywania pracy),

 • inicjatywa (przyczynianie się do osiągania celów),

 • umiejętność uczenia się (umiejętność szybkiego opracowywania nowych efektywnych zachowań w oparciu o nowe zdobyte doświadczenia).

 

Silne strony determinujące obszar rozwoju

Dzięki Badaniom Stylów Behawioralnych, można określić precyzyjnie obszar silnych stron (najbardziej rozwiniętych profili w obszarach kompetencyjnych) oraz obszary rozwoju (najsłabsze profile kompetencyjne), konieczne do poprawy, w celu osiągnięcia zrównoważonego rozwoju osobowościowego badanego kandydata lub pracownika. Osiągnięcie optymalnego zespołu pod względem cech osobowościowych, jest jednym z podstawowych kluczy do sukcesu zespołu i filarem każdej profesjonalnej organizacji. Analiza behawioralna pozwala więc, w szybki sposób zdiagnozować niezbędne obszary kompetencyjne do optymalizacji dla lepszego rozwoju zawodowego pracownika.

 

Motywacja i zarządzanie wrażeniem

Do głównych zalet Badań Stylów Behawioralnych należy, możliwość weryfikacji prawdziwości zawartych odpowiedzi przez badanego. Pomiary osobowości kwestionariusza sprawdzane są pod względem społecznie pożądanych odpowiedzi na tendencje (tzw. zarządzanie wrażeniem), poprzez włączenie pytań kontrolnych. Zapewnia to wysoką uczciwość i rzetelność badania. Kolejną korzyścią wykorzystywania innowacyjnego Badania Stylów Behawioralnych opracowanego przez ekspertów Biostatu, jest zawarcie w badaniu czterech podejść motywacyjnych określających styl behawioralny badanego. Motywacja, jest bardzo istotnym zagadnieniem przy rozważaniu sposobu komunikowania się członków zespołów, szczególnie jeśli występuje potrzeba wpływania lub chęci przekonywania innych osób lub grup do określonych zadań. Zdobyta wiedza na podstawie wyników badania, może pomóc podejmować bardziej przemyślane podejścia do komunikacji i odpowiednio dostosowywać metody współpracy pracownika.

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Do czego wykorzystuje się badania behawioralne?

Przedsiębiorcy wykorzystują badania behawioralne w procesie rekrutacji. Badania behawioralne pozwalają uzyskać prawdziwy obraz umiejętności i doświadczeń kandydatów.

Jakie obszary kompetencji sprawdza badanie behawioralne?

Wyróżnia się cztery główne obszary kompetencji badanych w trakcie badań behawioralnych: interpersonalność, operatywność, konceptualistyczność oraz indywidualizm.

Czym są badania behawioralne?

Badania behawioralne to metoda badawcza, która koncentruje się na obserwacji i analizie rzeczywistych zachowań ludzi w różnych kontekstach.

Jakie korzyści niesie ze sobą badanie zachowań ludzkich?

Badania behawioralne pomagają zrozumieć motywacje, preferencje oraz skutki zachowań, co jest istotne dla psychologii, ekonomii i innych dziedzin.

Jakie wyzwania mogą się pojawić w trakcie badań behawioralnych?

Wyzwania to m.in. trudność w interpretacji zachowań, konieczność zminimalizowania wpływu obserwatora oraz uzyskania dostępu do rzeczywistego otoczenia.

CATI-System Aplikacja Test Kompetencji
phone phone divider env env
Bartosz Olcha
Bartosz Olcha
Dyrektor ds. Badań