O grupach

Badanie pracowników
Pojęcie grupy stanowi podstawę nauk zajmujących się badaniem zbiorowości społecznych. Przyjmuje się, że grupa spełnia następujące kryteria:
 
1. Grupa społeczna składa się z co najmniej trzech osób. Niekiedy przyjmuje się za grupę dwie osoby, lecz dopiero przy trzech możliwe jest wystąpienie struktury oraz specyficznych dla grup typów stosunków społecznych.

2. W grupach zachodzą trwałe, częste i bezpośrednie interakcje nastawione na wspólne osiąganie wyznaczonego celu.

3. Posiadają względnie stałą strukturę społeczną. Każdy członek przypisany jest do konkretnej pozycji społecznej w sieci powiązań pomiędzy pozostałymi członkami grupy. W grupach funkcjonuje także system norm oraz wartości, którego nieprzestrzeganie prowadzi do wprowadzenia sankcji wobec członków ich nieprzestrzegających.

4. Członkowie należący do grup społecznych mają świadomość przynależności do grupy oraz istnieją mniej lub bardziej wyraźne kryteria wyodrębniające rozpatrywaną grupę z szerszego otoczenia.

Jednostki będące członkami grup, są powiązane wzajemnymi zależnościami oraz wspólnym modelem aksjo-normatywnym, który ukierunkowuje ich działania. Co istotne, w przypadku niepodporządkowania się jednostki do norm przyjętych w grupie, stosowane są wobec niej różnorakie formy represji, które w ostateczności prowadzą do wykluczenia jednostki z grupy.

Grupy społeczne mogą mieć różnoraki charakter,  co powoduje mnogość ich typologii. Jednak ze względu poświęcenie niniejszego portalu problematyce organizacji, najistotniejszy wydaje się podział na Grupy Formalne oraz Grupy Nieformalne, zwłaszcza, że oba typy są nierozerwalnie związane z każdą organizacją.
 
W kontekście organizacji istotne jest także zrozumienie problematyki Ról Społecznych pełnionych przez jednostki w grupach. 
Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Jak można skutecznie zarządzać grupami w miejscu pracy?

Skuteczne zarządzanie grupami w miejscu pracy wymaga umiejętności motywowania pracowników, tworzenia jasnych celów, stwarzania warunków do efektywnej komunikacji i współpracy, rozwiązywania konfliktów oraz budowania zaufania i więzi w grupie.

Jakie są różnice między grupą formalną a grupą nieformalną?

Grupa formalna powstaje w ramach struktury organizacyjnej i jest powołana do realizacji określonego zadania, natomiast grupa nieformalna powstaje spontanicznie i opiera się na więziach międzyludzkich i wspólnych interesach pracowników.

Jakie są korzyści z tworzenia i działania w grupach w miejscu pracy?

Tworzenie i działanie w grupach w miejscu pracy przynosi wiele korzyści, takich jak wzrost efektywności, zwiększenie kreatywności, poprawa komunikacji i współpracy, wzajemne wsparcie oraz budowanie więzi między pracownikami.

Jak wymagające jest zarządzanie grupami w miejscu pracy?

Zarządzanie zasobami w miejscu pracy może być trudne i wymagające. Praca zespołowa wiąże się z różnorodnością osobowości, umiejętności i perspektyw, co może prowadzić do wyzwań zarówno dla lidera, jak i samej grupy.

Jakie aspekty powodują, że zarządzanie grupami w miejscu pracy jest trudne?

Kilka aspektów, które mogą uczynić zarządzanie grupami w miejscu pracy trudnym to różnorodność, motywacja, konflikty, sposób komunikacji, czy zarządzanie czasem. 

Role jednostki w grupie

Pojęcie roli społecznej zostało wprowadzone przez Meada, a następnie rozwinięte przez Goffmana....

Dowiedz się więcej
Grupy formalne

Organizacje same w sobie stanowią grupy celowe, jednak ich wewnętrzna struktura najczęściej...

Dowiedz się więcej
Grupy nieformalne

Motywacje jednostek do łączenia się w grupy mogą być różnorakie, jednak podstawowy ich podział...

Dowiedz się więcej
CATI-System Aplikacja Test Kompetencji
phone phone divider env env
Bartosz Olcha
Bartosz Olcha
Dyrektor ds. Badań