Dedykowanaaplikacja

Badanie pracowników
Przy realizacji badań wykorzystujemy autorską platformę badawczą 360⁰. Jedyny warunek obsługi oprogramowania to posiadanie dostępu do Internetu oraz zaktualizowanej przeglądarki.
 

Możliwości personalizacji

Platforma 360⁰ będąca w posiadaniu firmy Biostat pozwala na stworzenie indywidualnego profilu oceny dla każdego pracownika, przy uwzględnieniu podziału wedle działów i innych komórek w przedsiębiorstwie.

Aplikacja zawiera gotowe narzędzie badawcze, dostosowane do potrzeb większości organizacji. Niemniej w łatwy sposób można dokonać jego modyfikacji, m.in. pod kątem podlegających ocenie kompetencji oraz stworzonej skali oceny.
 

Dowolny zakres podmiotowy

Aplikacja do badań 360⁰ umożliwia również definiowanie w dowolny sposób zakresu podmiotowego przeprowadzanych ewaluacji pracowniczych.  Będzie on zależny od roli jaką dokonująca oceny osoba pełni w strukturze danej firmy, tj. przełożony, podwładny czy równorzędny współpracownik. Oprogramowanie stwarza jednocześnie możliwość dokonywania samooceny przez pracowników, a także ocenianie ich przez klientów.
 

Najwyższe poczucie anonimowości

Aby oceny udzielane przez pracowników podczas badania 360⁰ mogły być wiarygodne, powinni oni mieć zapewnione wysokie poczucie swojej anonimowości. Jest to warunkiem niezbędnym ku temu, aby odpowiadali zgodnie z prawdą, szczerze i bez obaw o wyciągnięcie negatywnych konsekwencji przez przełożonych.

Oprogramowanie do badań 360⁰ spełnia te standardy, gdyż wypełniane przez pracowników ankiety posiadają indywidualne zabezpieczenie w postaci loginu oraz hasła. Uczestnik badania po zalogowaniu uzyskuje dostęp do listy ocenianych pracowników, a system pozwala na szybkie przekierowanie do właściwego formularza oceny. Podlegająca ewaluacji osoba nie otrzymuje wglądu do ocen dokonywanych przez poszczególnych badanych, lecz jedynie zbiorcze zestawienia.
 

Dowolność w wyborze techniki badawczej

Aplikacja stwarza możliwość wyboru techniki ilościowej do realizacji badania 360⁰: CATI, CAWI lub CAPI. System pozwala jednakże wykorzystywać nie tylko komponent ilościowy (pytania zamknięte), lecz także jakościowy, umożliwiając pracownikom dzielenie się własnymi uwagami, sugestiami i komentarzami.
 

Funkcjonalny panel administracyjny

Oprogramowanie zapewnia administratorowi w każdej chwili wgląd do danych na temat postępu badania, tj. liczby wypełnionych kwestionariuszy oceny. Administrator może również przydzielać poszczególnym pracownikom różnorodne uprawnienia ze względu na dostęp do danych, a także generować automatyczne raporty online z wynikami badania.
 

Profesjonalne wsparcie w razie trudności

Z poziomu aplikacji możliwe jest uzyskanie pomocy w razie wystąpienia komplikacji z logowaniem lub wypełnianiem ankiety.  W tym celu należy skorzystać z modułu helpdesk, pozwalającego nawiązać kontakt e-mailowy lub telefoniczny z działem merytorycznym lub technicznym Wykonawcy badania. 
 

Wyniki badania

Wyniki badania są dostępne w czasie rzeczywistym po zalogowaniu się przez Klienta do naszego systemu. Ich prezentacja może obejmować rankingi personalne, skumulowane wyniki dla pionów organizacyjnych, zespołów zadaniowych czy stanowisk. Nasz system obsługuje również moduł automatycznego generowania raportów indywidualnych.
 
 

Dowiedz się więcej

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Jakie są najlepsze praktyki przy przeprowadzaniu badań 360?

Przeprowadzanie udanych badań 360 wymaga przestrzegania kilku najlepszych praktyk. Należy zapewnić uczestnikom jasne i zrozumiałe instrukcje, co do celu i procesu badań. Ważne jest, aby wyniki były traktowane konstruktywnie, jako narzędzie rozwoju, a nie sankcja. Udostępnienie wsparcia i możliwości konsultacji z coachem lub mentorem może również przyczynić się do skuteczności badań.

Jakie są ograniczenia badań 360?

Mimo wielu korzyści badań 360, istnieją pewne ograniczenia. Przede wszystkim, oceny mogą być subiektywne i podlegać pewnym zniekształceniom, wynikającym z różnych perspektyw oceniających. Ponadto, niektórzy pracownicy mogą odczuwać presję lub obawy związane z ocenami ze strony swoich współpracowników. Odpowiednia analiza i interpretacja wyników jest kluczowa, aby uniknąć błędów w identyfikacji obszarów do rozwoju.

Jakie są potencjalne korzyści dla zespołu lub organizacji wynikające z wyników badań 360?

Wyniki badań 360 mogą przynieść liczne korzyści dla zespołu lub organizacji. Dzięki zrozumieniu mocnych i słabych stron pracowników, możliwe jest lepsze dopasowanie zadań i ról w zespole. To przyczynia się do efektywniejszego wykorzystania kompetencji każdego członka i wzmocnienia ogólnej wydajności zespołu. Ponadto, analiza wyników może pomóc w identyfikacji trendów rozwojowych na poziomie organizacji oraz dostosowaniu strategii szkoleniowych i rozwojowych, aby osiągnąć lepsze wyniki biznesowe.

CATI-System Aplikacja Test Kompetencji
phone phone divider env env
Bartosz Olcha
Bartosz Olcha
Dyrektor ds. Badań