Badaniestruktury grup pracowniczych

Badanie pracowników
Struktura grup pracowniczych, nie jest zależna jedynie od formalnych wytycznych, bardzo dużą rolę w jej kształtowaniu odgrywają stosunki nieformalne, powstałe na gruncie codziennego wspólnego uczestnictwa jednostek w rzeczywistości organizacyjnej. Na stosunki nieformalne mają wpływ zarówno stosunki sympatii oraz antypatii, jak również e cechy wpływające na postrzeganie jednostek przez pozostałych pracowników. Do tych cech można zaliczyć zarówno cechy osobowościowe, jak i kompetencje, umiejętności czy zainteresowania.

Poprzez zróżnicowanie struktury grupy, zróżnicowaniu poddany jest także autorytet oraz nieformalna rola poszczególnych jednostek w niej uczestniczących. Identyfikacja osób, pełniących szczególne role takie jak np. broker informacji, gatekeeper czy nieformalny przywódca, dają możliwość wykorzystania ich pozycji przez kadrę zarządzająca w celu optymalizacji działań podejmowanych w ramach grupy.

Rozpoznanie kluczowych jednostek w grupie oraz zobrazowanie jej struktury, znacznie ułatwia oddziaływanie na grupę np. w sytuacji wdrażania nowych systemów, implementowania zmian organizacyjnych, oraz pozostałych sytuacji, które często budzą sprzeciw pracowników i wywołują reakcje obronne.

Badanie struktury, może swoim zasięgiem obejmować pojedyncze grupy i zespoły pracownicze oraz całe piony funkcjonalne organizacji. Jego przebieg odbywa się na ogół z wykorzystaniem rozbudowanej metody socjometrycznej, która pozwala ustalić zarówno nieformalne funkcje pełnione przez poszczególne jednostki na rzecz szerszego systemu, jak i jego strukturę oraz sieci zależności pomiędzy jednostkami funkcjonującymi w jego ramach.

W ramach badania, pracownicy proszeni są o wypełnienie kwestionariusza za pośrednictwem łącza internetowego (CAWI). Badanie wykorzystuje autorską platformę do badań online eCRF.biz, która umożliwia pracownikom organizacji zlecającej logowanie się do systemu i zdalne wypełnienie kwestionariusza. Pozwala to na zapewnienie pełnej poufności badanym i zachęca ich do udzielania szczerych odpowiedzi.

Produkt przeprowadzonego badania, stanowi opracowanie wyników w postaci raportu zawierającego analizę i interpretację zebranego materiału, a także rekomendacje uwzględniające potrzeby organizacji zlecającej. Wyniki badania zostają przedstawione w postaci tabelaryczno-graficznej.
Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Co to jest badanie struktury grup pracowniczych i dlaczego jest istotne dla organizacji?

Badanie struktury grup pracowniczych to proces analizy organizacyjnej, który polega na badaniu relacji, struktury hierarchicznej i komunikacji wewnątrz zespołów i grup pracowników. Jest istotne dla organizacji, ponieważ pomaga zrozumieć, jak wygląda organizacyjna struktura pracy, jakie są poziomy hierarchii i jak przebiega komunikacja między pracownikami.

Jakie metody są wykorzystywane do przeprowadzania badań struktury grup pracowniczych?

Istnieje wiele metod służących do badania struktury grup pracowniczych. Analiza organizacyjna, obserwacje, wywiady i analiza dokumentów to powszechnie stosowane narzędzia. Analiza organizacyjna pozwala na zrozumienie struktury hierarchicznej, obserwacje umożliwiają monitorowanie zachowań w zespołach, wywiady pozwalają na pogłębione rozmowy, a analiza dokumentów ujawnia formalne aspekty struktury.

Jakie korzyści przynoszą badania struktury grup pracowniczych dla organizacji?

Badania struktury grup pracowniczych przynoszą organizacjom wiele korzyści. Pozwalają na zidentyfikowanie efektywności komunikacji, rozpoznanie obszarów, które mogą wymagać poprawy, oraz zrozumienie, czy struktura organizacyjna jest zgodna z celami firmy. Informacje uzyskane z badań mogą pomóc w podejmowaniu decyzji dotyczących restrukturyzacji, lepszego zarządzania zespołami czy zwiększenia efektywności działań.

CATI-System Aplikacja Test Kompetencji
phone phone divider env env
Bartosz Olcha
Bartosz Olcha
Dyrektor ds. Badań