O otoczeniu

Badanie pracowników
Otoczenie organizacji rozumiane jest jako wszelkie procesy, zjawiska oraz podmioty, wpływające na jej funkcjonowanie. Przy takim ujęciu tego terminu, otoczenie organizacji staje się pojęciem zawierającym w sobie ogromne ilości zagadnień oraz zmiennych, dlatego w celu ich uporządkowania przyjmuje się następujący podział:

1. środowisko zewnętrzne - otoczenie to wszystko to, co z zewnątrz organizacji może na nią wpływać. Granica dzieląca organizację od jej otoczenia zewnętrznego nie zawsze jest jasna i wyraźnie określona. Np. akcjonariusze są w pewnym sensie częścią przedsiębiorstwa, ale w innym ujęciu są raczej elementem jego otoczenia. Na otoczenie zewnętrzne składają się dwie warstwy:

1.1 makrootoczenie -  jest to otoczenie o najszerszym, globalnym i pośrednim stopniu oddziaływania na sposób funkcjonowania organizacji. W jego skład wchodzi pięć wymiatów: ekonomiczny, techniczny, socjokulturowy, prawno-polityczny, międzynarodowy.

1.2 mezootoczenie – to inaczej otoczenie regionalne przedsiębiorstwa. Stanowi warstwę pośrednią, w której występuje przenoszenie się wpływów makrootoczenia na mikrootoczenie przedsiębiorstwa.

1.3 mikrootoczenie - składa się z konkretnych organizacji lub grup, które mogą oddziaływać na sposób funkcjonowania organizacji. Mikrootoczenie obejmuje środowisko lokalne danej organizacji, przez co jego oddziaływanie ma charakter bezpośredni. Na mikrootoczenie składają się: konkurenci, klienci, dostawcy, regulatorzy, siła robocza, właściciele, partnerzy strategiczni.

2. środowisko wewnętrzne - składa się z warunków i sił wewnątrz organizacji.
 
Ze względu na bezpośredni charakter oddziaływania na sposób funkcjonowania organizacji, warto poświęcić więcej uwagi kategorii mikrootoczenia, zaś szczególności - aspektowi Klientów oraz związanej z nim Marce. Klienci, czyli wszelkiego rodzaju odbiorcy produktów lub usług oferowanych przez organizację, stanowią największą siłę rynkową decydującą o sukcesie lub porażce danej organizacji. W związku z tym należy zrozumieć procesy towarzyszące aktywności klientów oraz sposobów postrzegania i znajomości danej organizacji wraz z jej ofertą. Kategoria Marki  w wielu przypadkach stanowi potężne narzędzie zwiększające szanse i możliwości danej organizacji. 
Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Jak otoczenie pracy może wpływać na poziom zaangażowania pracowników?

Badania satysfakcji pracowników pomagają identyfikować czynniki, takie jak atmosfera w pracy, warunki fizyczne czy relacje między pracownikami, które mają istotny wpływ na satysfakcję pracowników.

Jak firmy mogą poprawić otoczenie pracy w celu zwiększenia satysfakcji pracowników?

Badania satysfakcji pracowników pomagają identyfikować czynniki, takie jak atmosfera w pracy, warunki fizyczne czy relacje między pracownikami, które mają istotny wpływ na satysfakcję pracowników.Badania satysfakcji pracowników sugerują, że skuteczne strategie, takie jak dostosowanie warunków fizycznych, promowanie zdrowej atmosfery czy zapewnienie możliwości równowagi między pracą a życiem prywatnym, pomagają poprawić otoczenie pracy.

Jakie są skutki nieodpowiedniego otoczenia pracy na satysfakcję pracowników?

Stres, frustracja czy obniżona produktywność, wynikają z nieodpowiedniego otoczenia pracy.

Jakie czynniki stanowią otoczenie organizacji?

Otoczenie organizacji obejmuje czynniki zewnętrzne, takie jak ekonomiczne, społeczne, technologiczne, polityczne i konkurencyjne, które wpływają na jej działania i strategie.

Dlaczego zrozumienie otoczenia organizacji jest istotne?

Zrozumienie otoczenia pozwala organizacji dostosowywać się do zmian, identyfikować szanse i ryzyka oraz planować strategiczne działania.

CATI-System Aplikacja Test Kompetencji
phone phone divider env env
Bartosz Olcha
Bartosz Olcha
Dyrektor ds. Badań