Przykładowy wzór ankiety - Badanie satysfakcji pracowników

Panie i Panowie! Zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu satysfakcji pracowników. Za pomocą tej ankiety masz możliwość skomentowania swojego miejsca i warunków pracy. Aby zagwarantować pełną anonimowość, badanie zostało powierzone niezależnemu ośrodkowi naukowo-badawczemu BIOSTAT. Wyniki ankiety zostaną zebrane wyłącznie w formie zagregowanych danych i żadne indywidualne informacje nie będą znane ani udostępniane. Odpowiedz na pytania, wybierając odpowiedzi, które najlepiej pasują do Twojej opinii. Ankieta zawiera stwierdzenia, z którymi można się zgodzić w różnym stopniu. Przy każdym stwierdzeniu zaznacz cyfrę od 1 do 6, gdzie:

1 oznacza, że całkowicie nie zgadzasz się z danym twierdzeniem. Nigdy tak nie jest.

2 oznacza, że zgadzasz się z tym stwierdzeniem na nie więcej niż 20%. Te zdanie bardzo rzadko jest prawdziwe.

3 oznacza, że zgadzasz się z tym twierdzeniem na 40%. Od czasu do czasu takie zdanie jest prawdziwe.

4 oznacza, że zgadzasz się z tym twierdzeniem na 60%. Te twierdzenie jest prawdziwe w większości przypadków

5 oznacza, że zgadzasz się z tym twierdzeniem na 80%. Prawie zawsze tak jest z niewielkimi wyjątkami.

6 oznacza, że całkowicie zgadzasz się z tym twierdzeniem.

Organizacja pracy i jej warunki
  1 2 3 4 5 6
Otrzymuję niezbędne narzędzia od Pracodawcy dla swojej pracy
Na moim stanowisku pracy przestrzegane są warunki BHP
Mój zakres obowiązków jest jasno określony i jasny dla mnie
Motywacja pracowników
  1 2 3 4 5 6
Moja praca jest ciekawa
Robię więcej, niż jest to oczekiwane ode mnie, by firma odniosła sukces
Jestem zadowolony ze swojej wypłaty
Kultura organizacyjna w firmie
  1 2 3 4 5 6
Kultura organizacyjna w firmie
Mój bezpośredni przełożony odnosi się do mnie z szacunkiem
Mój bezpośredni przełożony jest otwarty na rozmowę ze mną
Proces komunikacji w firmie
  1 2 3 4 5 6
Jestem informowany o bieżących działaniach z życia firmy
Mam możliwość przedstawiania własnych pomysłów dotyczących rozwoju firmy
W razie problemów w pracy wiem do kogo mogę zwrócić się o pomoc
Блок: Навчання та розвиток (Blok: Nauka i rozwój)
  1 2 3 4 5 6
Фірма, в якій я працюю, інвестує в мій розвиток (Firma, w której pracuje inwestuje w mój rozwój)
Виконуючи свою роботу, я маю можливість здобувати знання та досвід (Wykonując swoją pracę mam możliwość zdobywania wiedzy i doświadczenia)
Шлях розвитку для посади, яку я обіймаю, чітко визначений (Droga rozwoju dla stanowiska, które obejmuje jest jasno wyznaczona)
Мої керівники заохочують мене розвиватися (Moi przełożeni zachęcają mnie do rozwoju)
Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Czy w badaniu mogą wziąć udział pracownicy, którzy nie posługują się językiem polskim?

Tak, w badaniu mogą wziąć udział pracownicy nie posługujący się językiem polskim. Jesteśmy w stanie przygotować formularz ankiety w obcych językach – w tym przede wszystkim angielskim oraz ukraińskim.

Czy w badaniu powinny brać udział osoby, które nie są etatowymi pracownikami naszej firmy, lecz są zatrudnione poprzez agencję pracy tymczasowej do wykonywania u nas poszczególnych zadań?

Tak, w badaniu powinni wziąć udział wszyscy pracownicy działu, który objęty zostaje badaniem. Wykluczanie z badania części osób ze względu na ich formę zatrudnienia może zostać źle odebrane i prowadzić do niepotrzebnych napięć w firmie. Dzięki pytaniom zawartym w metryczce na początku ankiety istnieje możliwość odróżnienia kwestionariuszy, które zostały wypełnione przez etatowych pracowników firmy oraz tych, które zostały wypełnione przez pracowników zatrudnionych przez różne agencje pracy. Odpowiedzi tych dwóch grup pracowników mogą być analizowane w odrębny sposób.

Jakie są etapy po przeprowadzeniu badania satysfakcji pracowników?

Etapy po badaniu to analiza zebranych danych, identyfikacja kluczowych obszarów do poprawy, opracowanie planu działań, wprowadzenie zmian, monitorowanie postępów i ponowne badanie w celu oceny skuteczności działań podjętych na podstawie wyników badania.

CATI-System Aplikacja Test Kompetencji
phone phone divider env env
Bartosz Olcha
Bartosz Olcha
Dyrektor ds. Badań