Pomiarzaangażowania pracowników

Badanie pracowników
Od poziomu zaangażowania pracowników w dużym stopniu zależy stopień ich kreatywności, a tym samym skłonność do poszukiwania nowych rozwiązań w celu budowania sukcesu firmy. 

Zaangażowanie personelu jest uzależnione od wielu czynników, które skupiają się zasadniczo w następujących obszarach:
  • Możliwości rozwoju i awansu
  • Obowiązki (zakres, satysfakcja z pracy)
  • Stosunki interpersonalne
  • Komunikacja w organizacji
  • System wynagradzania i premiowania
  • Relacje z przełożonymi oraz podwładnymi
W celu dokonania ocen w ramach powyższych obszarów, posługujemy się narzędziem badawczym w postaci kwestionariusza z listą zestandaryzowanych pytań. Narzędzie optymalnie dostosowujemy w odniesieniu do profilu firmy oraz potrzeb Klienta. Stanowi to gwarancję, że pozyskane wyniki będą w dużym stopniu rzetelne, odzwierciedlając rzeczywistą sytuację w przedsiębiorstwie. 

Ankietowe badania zaangażowania pracowników przeprowadzamy zarówno na terenie zakładzu pracy Zamawiającego, jak i elektronicznie, za pośrednictwem dedykowanej platformy eCRF.biz.  Jej wykorzystanie pozwala pracownikom zdalnie wypełnić kwestionariusz oceny, po zalogowaniu się do systemu. 

Wnioski z badań zostają umieszczone w raporcie zbiorczym, który zawiera opracowane wyniki pomiarów wraz z interpretacjami. Poziom zaangażowania pracowników w ramach wskazanych obszarów zostaje określony z wykorzystaniem serii wskaźników oraz opracowań statystycznych. Raport zawiera także stosowne rekomendacje, będące listą konkretnych działań do wdrożenia, które z dużym prawdopodobieństwem przełożą się na wzrost zaangażowania pracowników. 
Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Dlaczego pomiar zaangażowania pracowników jest ważny dla organizacji?

Pomiar zaangażowania pracowników jest istotny, ponieważ zaangażowani pracownicy są bardziej skłonni angażować się w pracę, wspierać cele firmy i przyczyniać się do osiągania sukcesów organizacji. Badania zaangażowania pozwalają zrozumieć, w jaki sposób pracownicy się identyfikują z misją firmy, jakie są ich motywacje i jakie obszary mogą wymagać poprawy, aby zwiększyć ich zaangażowanie.

Jakie metody są wykorzystywane do pomiaru zaangażowania pracowników?

Istnieje wiele metod pomiaru zaangażowania pracowników. Ankiety zaangażowania są jednym z powszechnie stosowanych narzędzi. Pytania ankietowe mogą dotyczyć satysfakcji z pracy, poziomu zaangażowania w wykonywane obowiązki, współpracy z zespołem i możliwości rozwoju. Również analiza wskaźników, takich jak rotacja pracowników czy wskaźniki wydajności, może dostarczyć informacji na temat zaangażowania w organizacji.

Jakie korzyści niesie ze sobą pomiar zaangażowania pracowników dla organizacji?

Pomiar zaangażowania pracowników ma wiele korzyści. Po pierwsze, pozwala identyfikować obszary o niskim zaangażowaniu i podejmować działania naprawcze. Po drugie, poprawa zaangażowania prowadzi do zwiększonej wydajności, kreatywności i lojalności pracowników. Po trzecie, organizacja może budować pozytywną kulturę pracy i tworzyć środowisko, które przyciąga utalentowanych pracowników. Wreszcie, długoterminowe monitorowanie zaangażowania może dostarczać informacji na temat skuteczności działań podejmowanych w celu poprawy warunków pracy i atmosfery organizacyjnej.

CATI-System Aplikacja Test Kompetencji
phone phone divider env env
Bartosz Olcha
Bartosz Olcha
Dyrektor ds. Badań