Badaniastrategii relacyjnych

Badanie pracowników

Idealny kandydat na oferowane stanowisko pracy cechuje się zarówno szeroką ugruntowaną wiedzą i bogatym doświadczeniem, ale także kompetencjami miękkimi pozwalającymi na efektywne funkcjonowanie w rozbudowanym środowisku pracy. Profesjonalna rekrutacja kandydatów do pracy zawsze musi opierać się na wykorzystaniu specjalistycznych narzędzi, pozwalający w szczegółowy sposób zweryfikować osobowość i kompetencje potencjalnych kandydatów. Jednym z takich profesjonalnych narzędzi jest Badanie Strategii Relacyjnych opracowane przez ekspertów Biostatu, oparte na metodzie Thomasa Kilmana. Powyższe zautomatyzowane badanie pozwala w zaledwie kilka minut ocenić zachowania badanego w sytuacjach stresujących, pracy pod presją oraz w sposób miarodajny ocenić osobowość kandydata lub pracownika.

 

Istota relacji w zespole

Jedną z najważniejszych umiejętności w budowaniu relacji w zespole, jest zdolność rozwiązywania konfliktów. Zmysł budowania pozytywnych relacji z współpracownikami stanowi wartość dodaną dla każdej profesjonalnej organizacji.

Reakcje osób w sytuacjach konfliktowych określają dwie główne, niezależne między sobą cechy osobowości:

  • Asertywność
  • Kooperatywność

 

Pracownik lub kandydat asertywny charakteryzuje się stanowczością i pewnością siebie. Zachowując się w sposób zdecydowany, bez poczucia lęku, przy jednoczesnym braku agresji wobec innych. Idealnym odzwierciedleniem w procesie rekrutacji będzie więc kandydat charakteryzujący się wytrwałym dążeniem do celów. Cechami niepożądanymi będą: uległość, brak pewności, brak wytrwałości oraz bierna postawa wobec pojawiających się okoliczności w życiu. W ramach drugiej pożądanej cechy dotyczącej kooperatywności należy podkreślić, że przejawia się ona w tendencji do współdziałania z członkami zespołu, aby razem osiągać korzystne rezultaty dla organizacji. Nawet wtedy gdy badany może osiągać cele jedynie dla samego siebie.

 

Osobowość a strategia budowania relacji

W każdej profesjonalnej organizacji rozwiązywanie konfliktów pośród pracowników musi być racjonalne i efektywne. W dłuższej perspektywie czasu konflikt jest nieunikniony w każdej organizacji. Dlatego tak istotną rolę pełni odpowiedni dobór typów osobowości w zespole. Należy przy tym podkreślić, że w przypadku właściwego doboru pracowników konflikt nie musi sam w sobie być zły. Tworząc odpowiedni zespół możemy go zawsze rozwiązać efektywnie, a nawet poprowadzić do profesjonalnego rozwoju pracowników organizacji. Stosowanie Badań  w prosty i zautomatyzowany sposób pozwala na lepsze zrozumienie pomiędzy pracownikami, zgranie zespołu oraz budowę lepszej własnej świadomości. Badanie Kompetencji w zakresie relacji pełni istotną rolę, ponieważ wraz ze wzrostem braku umiejętności współpracy pomiędzy osobami, maleje zaangażowanie i potencjał pracowników.

 

Typy strategii relacyjnych

Istnieje kilka typów strategii relacji, zależnych w dużym stopniu od cech osobowości i zdobytych doświadczeń życiowych. Wśród głównych strategii można wymienić:

 

  • Rywalizację, rozumianą jako zdrowe konkurowanie w celu osiągnięcia wyników,
  • Uleganie, jako umiejętność dostosowania się do oczekiwań drugiej strony,
  • Poszukiwanie kompromisu,
  • Unikanie, jako strategia zapobiegania konfliktów,
  • Współpraca, połączona z wysoką asertywnością.

Należy przy tym podkreślić, że ogromny wpływ na wybraną strategię badanego, ma jego osobowość, asertywność, zdobyte doświadczenia życiowe, a także wyznawane wartości. Przy czym nie każda osoba o wyższej pozycji zawodowej i większym doświadczeniu wykorzystuje strategie relacyjne, aby wymuszać na innych współpracownikach podporządkowanie się. Dlatego, że dla części pracowników relacje międzyludzkie i dbałość o potrzeby innych są wartością samą w sobie.

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Jaką rolę w badaniach pracowników pełnią badania strategii relacyjnych?

Kandydaci na stanowisko powinni posiadać zarówno wiedzę jak i odpowiednie kompetencje miękkie pozwalające na odnalezienie się w przedsiębiorstwie. Badania strategii relacyjnych pozwalają na ocenę zachowań respondenta w sytuacjach stresowych.

Jakie można wyróżnić strategie relacyjne?

Wśród typów relacji można wyróżnić 5 najważniejszych: rywalizację, unikanie, ulegania, kompromis, współpraca z asertywnością.

Na czym polegają badania strategii relacyjnych?

Badania strategii relacyjnych koncentrują się na analizie sposobów, w jakie jednostki budują, utrzymują i zarządzają relacjami z innymi ludźmi.

W jaki sposób badania strategii relacyjnych mogą wpłynąć na lepsze zrozumienie konfliktów międzyludzkich?

Badania te pomagają odkryć, jakie strategie konfliktowe są stosowane i jak można je modyfikować w celu osiągnięcia bardziej konstruktywnych rezultatów.

Jakie wyzwania mogą się pojawić podczas analizy strategii relacyjnych?

Wyzwania to m.in. subiektywność oceny strategii, zrozumienie kontekstu i uwarunkowań oraz wyodrębnienie dominujących wzorców zachowań.

CATI-System Aplikacja Test Kompetencji
phone phone divider env env
Bartosz Olcha
Bartosz Olcha
Dyrektor ds. Badań