Podejściejakościowe

Badanie pracowników
Jakościowe podejście do badania 360⁰ w zdecydowany sposób wzbogaca informacje pozyskane w ramach badania kwestionariuszowego. Jego realizacja przebiega z wykorzystaniem Indywidualnych Wywiadów Częściowo Strukturalizowanych i jest rekomendowane przy projektach badawczych obejmujących stosunkowo niewielką liczbę badanych osób, lub menadżerów wyższego szczebla.

Jakościowe podejście do badania polega na przeprowadzeniu wywiadów z osobami  z najbliższego otoczenia organizacyjnego badanego pracownika, jak również z nim samym - realizuje się je według uprzednio przygotowanych scenariuszy.

Zebrany w ten sposób materiał badawczy ma charakter jakościowo-ilościowy co daje możliwość przeprowadzenia pogłębionej analizy obszarów badawczych.

Zasadniczą korzyścią przeprowadzenia badania z wykorzystaniem wywiadów częściowo strukturalizowanych jest możliwość dotarcia do informacji, które mają stosunkowo wrażliwy charakter z jednoczesną strukturalizacją części zagadnień. Wywiad pozwala podejmować pytania o charakterze eksploracyjnym, dotyczące próby wyjaśnienia/zrozumienia zjawisk, motywacji, postaw i zachowań. W ramach wywiadów wprowadzane będą do rozmowy kolejne tematy, które odpowiednio ukierunkowują wypowiedź respondenta i pomagają w ujawnianiu jego przekonań, opinii i postaw.  Komponent jakościowy pozwala także na zastosowanie technik projekcyjnych.

Jednocześnie wywiady zostaną uzupełnione o elementy standaryzujące jak na przykład karty ocen oraz pytania zamknięte, które pozwolą na otrzymanie sprecyzowanej oceny poszczególnych obszarów.

Realizacja wywiadów może przebiegać w ramach osobistego spotkania z osobą badacza, lub za pośrednictwem łącza teleinformatycznego.

Realizowane w ramach badania są rejestrowane, a nagrania stanowić będą podstawę prac analitycznych.
Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Czym są badania 360?

Badania 360 to metoda oceny, w której osoba badana jest oceniana przez różne grupy osób z jej otoczenia zawodowego, takie jak przełożeni, rówieśnicy, podwładni i czasami nawet klienci. Dzięki temu podejściu, osoba badana otrzymuje wszechstronną opinię na temat swoich umiejętności, zachowań i kompetencji z różnych perspektyw.

Jakie są korzyści wynikające z badań 360?

Badania 360 oferują wiele korzyści. Pomagają pracownikom uzyskać bardziej kompletną i obiektywną ocenę swoich umiejętności zawodowych, co pozwala na zidentyfikowanie obszarów do poprawy. Dodatkowo, dają możliwość zrozumienia, jak ich zachowania wpływają na innych w miejscu pracy. To narzędzie umożliwia rozwijanie kompetencji, wzmacnianie relacji zawodowych i przyczynia się do efektywniejszego zarządzania zespołem.

Jakie kroki są potrzebne do przeprowadzenia badań 360?

Przeprowadzenie badań 360 wymaga kilku kroków. Po pierwsze, konieczne jest wybór odpowiednich uczestników, którzy ocenią osobę badaną. Następnie tworzy się ankiety lub formularze, które zawierają pytania oceniające różne aspekty pracy. Po zebraniu odpowiedzi od oceniających, następuje analiza wyników, co może obejmować porównanie ocen z różnych perspektyw oraz identyfikację mocnych stron i obszarów do rozwoju. Na koniec, na podstawie wyników, osoba badana może opracować plan działania mający na celu poprawę swoich umiejętności i zachowań zawodowych.

CATI-System Aplikacja Test Kompetencji
phone phone divider env env
Bartosz Olcha
Bartosz Olcha
Dyrektor ds. Badań