BLIRT S.A.

Między 8 a 19 marca 2021 roku eksperci z Centrum Badawczo-Rozwojowego Biostat realizowali badanie zaangażowania pracowników BLIRT S.A. Firma ta specjalizuje się w wytwarzaniu wysokiej jakości wyspecjalizowanych enzymów oraz odczynników dedykowanych branży life science. Głównym celem badania było poznanie opinii pracowników odnośnie ich zaangażowania oraz poziomu satysfakcji z wykonywanej pracy i w ten sposób uzyskanie diagnozy sytuacji panującej w firmie. Badania przeprowadzono z wykorzystaniem techniki internetowego wywiadu kwestionariuszowego wspomaganego komputerowo CAWI (ang. Computer-Assisted Web Interview). W celu ankietyzacji do pracowników, na służbowe indywidualne adresy e-mail, wysłane zostały zaproszenia do wzięcia udziału w badaniu. Kwestionariusz ankiety, do którego link zawarty był w zaproszeniu, zawierał 61 pytań zawartych w kilku blokach tematycznych. Na zdecydowaną większość z nich badani odpowiadali posługując się 6 stopniową skalą Likerta. Posługiwanie się taką właśnie skalą zapobiega zjawisku zaznaczania przez respondentów odpowiedzi „środkowych”, postrzeganych jako neutralne. Na podstawie zebranego materiału empirycznego udało się ustalić średnią ocenę dla każdego bloku pytań. Eksperci z Centrum Badawczo-Rozwojowego Biostat na podstawie zebranego materiału empirycznego opracowali 9 wniosków oraz 9 odnoszących się do nich rekomendacji.

CATI-System Aplikacja Test Kompetencji
phone phone divider env env
Bartosz Olcha
Bartosz Olcha
Dyrektor ds. Badań