KAN Sp. z o.o.

Na przełomie listopada i grudnia 2021 roku na zlecenie KAN Sp. z o.o. eksperci z Centrum Badawczo-Rozwojowego Biostat przeprowadzili badania satysfakcji i zaangażowania  pracowników tej firmy. Głównym celem realizacji przedmiotowego badania było poznanie opinii pracowników względem ich satysfakcji z wykonywanej pracy. Badanie miało również na celu diagnozę sytuacji w firmie. Założono, iż zdobyte w toku badania informacje powinny przyczynić się do wzmocnienia kultury organizacyjnej w firmie. Warto podkreślić, iż w badaniu wzięło udział ponad 500 pracowników oraz, że było ono realizowane za pomocą aż 3 technik badawczych: ankiet samodzielnie wypełnianych przez badanych przy użyciu łączy internetowych, ankiet wypełnianych samodzielnie przez badanych przy wykorzystaniu kiosków ankietowych rozstawionych na terenie zakładu pracy, tradycyjnych ankiet papierowych wypełnianych przez respondentów w miejscu pracy. Przed rozpoczęciem badań wyróżniono 8 grup pracowników, których członków poproszono o wzięcie udziału  w badaniu. Dzięki takiemu podejściu zdołano ustalić wskaźnik satysfakcji i zaangażowania pracowników zajmujących w firmie różnie stanowiska pracy. Dodatkowo w ramach badań został zrealizowany benchmark, który umożliwił porównanie poziomu satysfakcji i zaangażowania pracowników KAN Sp. z o.o. z liczącą 800 osób ogólną grupą pracowników branży przetwórstwa przemysłowego. Badanie benchmarkowe zostało zrealizowane na panelu Badanie-Opinii.pl. Rezultatem przeprowadzonych badań był raport zawierający szczegółowe wyniki badań oraz 12 rekomendacji dla dalszych działań zwiększających poziom satysfakcji i zaangażowania pracowników.

CATI-System Aplikacja Test Kompetencji
phone phone divider env env
Bartosz Olcha
Bartosz Olcha
Dyrektor ds. Badań