Vorwerk

Od kwietnia do czerwca 2021 roku specjaliści z Centrum Badawczo-Rozwojowego Biostat prowadzili badania pulsu satysfakcji pracowników firmy Vorwerk Polska. Celem tych badań był pomiar satysfakcji pracowników z wykonywanej pracy. Ostateczna liczba osób, które wzięły w nich udział wyniosła 141. Wśród tej liczby byli zarówno pracownicy centrali firmy Vorwerk Polska, jak również pracownicy biura regionalnego i biura okręgowego tej firmy. Badanie zostało zrealizowane z wykorzystaniem techniki internetowego wywiadu kwestionariuszowego wspomaganego komputerowo CAWI (ang. Computer-Assisted Web Interview). Respondenci odpowiedzieli w sumie na 12 pytań (w tym 1 pytanie metryczkowe) zgrupowanych w następujących 6 blokach tematycznych:  warunki i organizacja pracy, rozwój, atmosfera w pracy, komunikacja i przepływ informacji, lojalność wobec firmy, współpraca z przełożonymi. Na podstawie średniej arytmetycznej odpowiedzi na wszystkie pytania kwestionariusza wyliczono ogólny wskaźnik satysfakcji pracowników, jak również obliczono wskaźnik satysfakcji dla poszczególnych ww. bloków.

CATI-System Aplikacja Test Kompetencji
phone phone divider env env
Bartosz Olcha
Bartosz Olcha
Dyrektor ds. Badań