Cykliczność w badaniach pracowniczych – najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi

Zrozumienie badań pracowników
03 czerwca 2024
angle Jakie są korzyści z prowadzenia badań pracowników w sposób cykliczny?  angle Co ile powinno powtarzać się badania pracowników? angle Czy kolejne edycje badania mogą zostać zrealizowane za pomocą kwestionariusza, który był już kiedyś wykorzystany przez organizację do przeprowadzenia badań? angle Czy mogę wprowadzić zmiany do kwestionariusza w kolejnych edycjach badania? angle Czy cykliczne badanie pracowników jest tańsze od pojedynczego pomiaru?

Wielu spośród naszych Klientów coraz częściej decyduje się na regularny pomiar satysfakcji oraz opinii swoich pracowników. Jest to zazwyczaj element ich strategii w obszarze utrzymywania swoich dotychczasowych pracowników oraz pozyskiwania nowych.  W związku z tym zwracając się do nas zadają liczne pytania dotyczące możliwości realizacji badań pracowników o charakterze cyklicznym. W tym materiale postaramy się odpowiedzieć na te spośród nich, które są nam najczęściej zadawane. 

 

Jakie są korzyści z prowadzenia badań pracowników w sposób cykliczny? 

Prowadzenie badań pracowniczych w sposób cykliczny niesie ze sobą szereg korzyści, które mogą znacząco przyczynić się do skutecznego zarządzania zasobami ludzkimi oraz doskonalenia funkcjonowania organizacji. Przede wszystkim, regularne badania pozwalają na ciągłe monitorowanie zmian w opinii i doświadczeniach pracowników, co umożliwia szybką identyfikację obszarów wymagających poprawy oraz skuteczne reagowanie na ewentualne problemy czy potrzeby pracowników. 

 

Cykliczność badań jest szczególnie ważna w sytuacji wprowadzania w firmie wszelkich zmian. W takim przypadku badania cykliczne mogą ustalić zarówno stan wyjściowy, jak i monitorować zmiany w opinii pracowników wraz z upływem czasu. Dzięki temu menedżerowie i kadra zarządzająca mogą dokładnie śledzić, jak wprowadzone zmiany wpływają na pracowników oraz jakie są reakcje na nie w poszczególnych zespołach/działach.  

 

Zobacz także: Zrozumienie badań pracowników

 

Regularne badania pracownicze umożliwiają także budowanie zaufania pracowników do firmy, ich realizacja pokazuje im bowiem, że opinia zatrudnionych jest istotna dla organizacji oraz że pracodawca jest otwarty na uwagi i sugestie swoich pracowników.

 

 W tym miejscu warto także dodać, iż cykliczne badania opinii i satysfakcji pracowników mogą być skutecznym narzędziem zapobiegania różnym negatywnym zjawiskom w organizacji, do których można zaliczyć między innymi mobbing. Poprzez systematyczne monitorowanie opinii pracowników na temat ich relacji ze swoimi przełożonymi oraz współpracownikami, organizacja może szybko zareagować na ewentualne sygnały alarmowe i podjąć odpowiednie działania prewencyjne.

 

Co ile powinno powtarzać się badania pracowników?

Częstotliwość przeprowadzania badań pracowniczych może zależeć od wielu czynników, takich jak specyfika organizacji, branża, w której działa firma, oraz cele badania. Niemniej jednak, zaleca się, aby badania były przeprowadzane regularnie, co najmniej raz do roku. Taka częstotliwość pozwala na monitorowanie zmian w satysfakcji pracowników, ich zaangażowania, czy też zmian zachodzących w kulturze organizacyjnej firmy. W niektórych przypadkach, szczególnie w dynamicznie zmieniających się środowiskach pracy lub w sytuacjach, gdy organizacja wprowadza istotne zmiany, badania mogą być przeprowadzane częściej, na przykład co pół roku.

 

Warto tu zaznaczyć, że w ofercie Centrum Badawczo-Rozwojowego Biostat dostępny jest specjalny typ badań cyklicznych, zwany Pulse Check. W odróżnieniu od standardowych badań satysfakcji pracowników, ten rodzaj badań różni się tym, że kwestionariusz ankietowy został ograniczony do kluczowych pytań, dzięki czemu jego wypełnienie nie zajmuje więcej niż 5, maksymalnie 10 minut. Tego typu badania można przeprowadzać w krótszych odstępach czasu niż standardowe badania pracownicze – ankietyzacja może być w tym przypadku przeprowadzana nawet co kwartał. 

 

Czy kolejne edycje badania mogą zostać zrealizowane za pomocą kwestionariusza, który był już kiedyś wykorzystany przez organizację do przeprowadzenia badań?

Tak, zdecydowanie zaleca się wykorzystanie tego samego kwestionariusza do kolejnych edycji badań satysfakcji i zaangażowania pracowników przeprowadzanych w tej samej organizacji. Istnieje bowiem wiele korzyści z konsekwentnego stosowania tego samego kwestionariusza w kolejnych edycjach ankietyzacji.

 

Po pierwsze, umożliwia to bardzo precyzyjne porównanie tego, jak zmienia się w czasie poziom zadowolenia pracowników. Porównanie odpowiedzi z poprzednich edycji badań pozwala zidentyfikować trendy w postrzeganiu przez pracowników różnych aspektów pracy i atmosfery w firmie.

 

Po drugie, stosowanie tego samego kwestionariusza w kolejnych badaniach pozwala również na ocenę skuteczności wprowadzanych przez organizację działań. Jeśli firma podejmuje konkretne inicjatywy mające poprawić warunki pracy lub relacje między pracownikami, możliwe jest śledzenie, czy te działania przynoszą oczekiwane rezultaty na podstawie zmian w odpowiedziach pracowników w kolejnych edycjach badania. 

 

Wreszcie, kontynuowanie stosowania tego samego kwestionariusza pozwala również na zachowanie spójności i ciągłości w badaniach pracowniczych. Dzięki temu można uniknąć zamieszania i niejednoznaczności, które mogą pojawić się przy modyfikowaniu dotychczasowych pytań czy zmianie formatu ankiety.

 

Czy mogę wprowadzić zmiany do kwestionariusza w kolejnych edycjach badania?

Jak wskazywano we wcześniejszej części niniejszego artykułu do wszelkich zmian w ankiecie powinno się podchodzić z pewną ostrożnością. Nawet z pozoru niewielkie zmiany w treści pytania mogą spowodować jego inny odbiór przez badanych pracowników i przez to wpłynąć na udzielane przez nich odpowiedzi. Jednakże, nie oznacza to, że wraz z zaprojektowaniem kwestionariusza nie można dokonywać absolutnie żadnych zmian. Istnieje możliwość dodawania nowych pytań do kwestionariusza w ramach kolejnych edycji badania. Dzięki temu organizacja może rozszerzyć zakres badania o nowe obszary, które stają się istotne w kontekście zmieniających się warunków pracy lub celów strategicznych firmy. Co więcej, istnieje również możliwość usunięcia niektórych pytań z kwestionariusza w kolejnych edycjach badania. Jeśli okazuje się, że pewne pytania nie są już istotne dla celów badawczych lub nie przynoszą wartościowych informacji, można je śmiało wyeliminować. Jest to szczególnie istotne w kontekście utrzymania krótkiego czasu wypełnienia ankiety i zapewnienia zaangażowania pracowników w proces badawczy. Warto jednak pamiętać, że każda zmiana w kwestionariuszu powinna być starannie przemyślana i uzasadniona. Istotne jest zachowanie spójności badania oraz dbałość o to, aby pytania były klarowne i jednoznaczne dla respondentów, co zapewni rzetelne i wartościowe wyniki badania.

 

Czy cykliczne badanie pracowników jest tańsze od pojedynczego pomiaru?

Na zakończenie niniejszego artykułu warto podkreślić, że wybór cyklicznego badania pracowników może przynieść pewne oszczędności. Przede wszystkim wynika to z możliwości wielokrotnego wykorzystania tego samego narzędzia badawczego, jakim jest kwestionariusz ankiety, którego nie trzeba tworzyć od nowa przy każdej edycji badania. Dodatkowo, opracowanie raportu z kolejnych edycji badania jest zazwyczaj mniej czasochłonne, gdyż raz opracowany layout raportu może posłużyć jako wzór dla kolejnych edycji. Firmy, które współpracują z nami przy realizacji cyklicznych badań mogą też liczyć na pewne rabaty, których wysokość jest ustalana indywidualnie. 

 

- W Centrum Badawczo-Rozwojowym Biostat często prowadzimy badania satysfakcji pracowników w formie cyklicznej. Przeważnie czas między kolejnymi rundami badania wynosi od 6 miesięcy do roku. Dzięki temu cyklowi możemy monitorować wpływ zmian organizacyjnych na zadowolenie pracowników. Dodatkowo, przeprowadzamy badania typu Pulse Check, gdzie odstępy między ankietami są krótsze, zwykle trzymiesięczne. Te badania są stosowane, gdy firma potrzebuje regularnej konsultacji z pracownikami. Badania cykliczne pozwalają nam śledzić trendy w satysfakcji i zaangażowaniu pracowników, oceniać skuteczność podjętych działań oraz dają Zamawiającemu oszczędności, ponieważ raz opracowane narzędzia badawcze mogą być wykorzystane wielokrotnie - mówi dr Michał Potracki - specjalista ds. badań i analiz w Centrum Badawczo-Rozwojowym Biostat.

 

W Centrum Badawczo-Rozwojowym Biostat często prowadzimy badania satysfakcji pracowników w formie cyklicznej. Przeważnie czas między kolejnymi rundami badania wynosi od 6 miesięcy do roku. Dzięki temu cyklowi możemy monitorować wpływ zmian organizacyjnych na zadowolenie pracowników. Dodatkowo, przeprowadzamy badania typu Pulse Check, gdzie odstępy między ankietami są krótsze, zwykle trzymiesięczne. Te badania są stosowane, gdy firma potrzebuje regularnej konsultacji z pracownikami. Badania cykliczne pozwalają nam śledzić trendy w satysfakcji i zaangażowaniu pracowników, oceniać skuteczność podjętych działań oraz dają Zamawiającemu oszczędności, ponieważ raz opracowane narzędzia badawcze mogą być wykorzystane wielokrotnie - mówi dr Michał Potracki, specjalista ds. badań i analiz w Centrum Badawczo-Rozwojowym Biostat.

Zobacz także

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Jakie są korzyści z prowadzenia badań pracowników w sposób cykliczny?

Badania cykliczne umożliwiają ciągłe monitorowanie zmian w opinii pracowników, szybką identyfikację obszarów wymagających poprawy oraz skuteczne reagowanie na ewentualne problemy czy potrzeby pracowników.

Co ile powinno powtarzać się badania pracowników?

Zaleca się, aby badania były przeprowadzane regularnie, co najmniej raz do roku, jednak częstotliwość może zależeć od specyfiki organizacji oraz jej zmieniających się potrzeb.

Czy kolejne edycje badania mogą zostać zrealizowane za pomocą kwestionariusza, który był już kiedyś wykorzystany przez organizację do przeprowadzenia badań?

Tak, zdecydowanie zaleca się wykorzystanie tego samego kwestionariusza w kolejnych edycjach badań, co pozwala na precyzyjne porównanie zmian w poziomie zadowolenia pracowników oraz zachowanie spójności w badaniach.

CATI-System Aplikacja Test Kompetencji
phone phone divider env env
Bartosz Olcha
Bartosz Olcha
Dyrektor ds. Badań