Mamywłasny kwestionariusz ankiety, czy możecie wykorzystać go w badaniu pracowników? Odpowiadamy: tak.

Badanie satysfakcji pracowników

Kwestionariusz ankiety jest niezwykle istotnym narzędziem badawczym, wykorzystywanym w różnorodnych badaniach dotyczących satysfakcji i zaangażowania pracowników. Stanowi on zbiór starannie dobranych pytań, które są kierowane do respondentów w celu gromadzenia danych i informacji na konkretny temat. Dzięki odpowiedniemu formułowaniu pytań oraz skrupulatnej analizie zebranych odpowiedzi, ankieta umożliwia nam uzyskanie wartościowych wniosków oraz dokładną analizę zachowań, preferencji i opinii badanej grupy pracowników.

Posiadamy własny, sprawdzony kwestionariusz do badań satysfakcji pracowników, który został opracowany na podstawie wieloletnich doświadczeń. Jednak rozumiemy, że każde przedsiębiorstwo ma swoje specyficzne potrzeby i preferencje, dlatego zawsze umożliwiamy zaadaptowanie na potrzeby badań narzędzi przygotowanych przez zleceniodawcę.

Zdarza się, że zleceniodawcy chcą użyć własnego zestawu pytań lub zainteresowani są podejściem hybrydowym, łącząc własny kwestionariusz z pytaniami proponowanymi przez nas.

 

Jak wygląda tworzenie kwestionariusza?

Niezależnie od tego czy tworzymy kwestionariusz od podstaw, czy tylko konsultujemy narzędzie opracowane przez zleceniodawcę, wykonać należy pewne czynności. Pierwszym krokiem w projektowaniu dobrego narzędzia jest zaznajomienie się z celami badania. Musimy jasno określić potrzeby informacyjne, przygotować odpowiadające im pytania oraz zastanowić się nad zmiennymi "zależnymi" i "niezależnymi", których związki zamierzamy sprawdzić.

Kolejność pytań powinna być logiczna i spójna. Zaczynać powinniśmy od prostych pytań, stopniowo przechodząc do kwestii bardziej złożonych. Powinniśmy unikać pytań "podwójnego sensu" i niejednoznacznych. Pytania powinny być zwięzłe, konkretne i jasne, a język ankiety zrozumiały dla każdego pracownika, niezależnie od tego czy jest to osoba szczebla kierowniczego, czy pracownik wykonujące proste prace fizyczne. Należy unikać używanie terminów specjalistycznych, a także takich, które mogą mieć różne znaczenia dla różnych osób.

Ostatecznie, ważne jest, aby projektować ankietę z myślą o analizie danych. Wybór odpowiednich pytań i wariantów odpowiedzi pozwoli na późniejsze dokładne analizy zebranych danych. Warto wcześniej przemyśleć planowane analizy, aby odpowiednio do nich sformułować pytania. Przygotowanie "tabeli pytań i analizy" może pomóc w zaplanowaniu procesu badawczego.

 

Jakie są ograniczenia związane z użyciem kwestionariusza przygotowanego przez zleceniodawcę badania?

Takie podejście może utrudniać realizację benchmarku. Benchmark opiera się na porównywaniu wyników jednej organizacji z wynikami i praktykami innych organizacji. Dzięki temu organizacja może zidentyfikować swoje mocne i słabe strony w porównaniu z konkurencją i dostosować swoje strategie i działania, aby osiągać lepsze wyniki w przyszłości.

Kwestionariusz ściśle dostosowany do specyfiki danego przedsiębiorstwa, odpowiadający na jego specyficzne i unikatowe problemy, może utrudnić przeprowadzenie analizy porównawczej. Na benchmark na ogół pozwalają kwestionariusza bardziej ogólne, uniwersalne, możliwe do zaadaptowania w firmach i organizacjach o bardzo różnych charakterystykach.

Jeśli zatem zależy nam na porównaniu wyników naszego badania satysfakcji z innymi, warto zrezygnować z uwzględnienia w kwestionariuszu problemów specyficznych i unikalnych tylko dla nas. Należy raczej skorzystać ze standardowych ankiet, które są szeroko stosowane w branży lub określonym segmencie gospodarki. Takie narzędzia pozwalają na łatwiejsze i bardziej wiarygodne porównanie wyników firmy z jej otoczeniem.

Warto jednak zauważyć, że pomimo trudności związanej z benchmarkiem, własny kwestionariusz może być nadal bardzo użytecznym narzędziem w analizie opinii pracowników. Po prostu być może nie będziemy mieli możliwości porównywania wyników z innymi organizacjami lub danymi zewnętrznymi, ale możemy wciąż bardzo dokładnie ocenić zachowania, preferencje i opinie grupy badanej wewnątrz organizacji, a powtarzając takie badania cyklicznie, tworzyć niejako własny benchmark wewnętrzny, odnosząc np. wynik tegorocznego badania do zbiorczych rezultatów z ostatnich kilku lat.

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Czy warto korzystać z własnego kwestionariusza, jeśli firma posiada już sprawdzony i zaufany?

Tak. Jeśli istniejąca ankieta jest dobrze dostosowana do badanych zagadnień i dostarcza wartościowych wyników, to warto kontynuować jej wykorzystanie.

Czy kwestionariusze ankiety mogą być używane w badaniach offline?

Ankiety mogą być wykorzystywane zarówno w badaniach offline, jak i online. W przypadku ankiet offline, kwestionariusze mogą być drukowane na papierze i dystrybuowane do respondentów. W przypadku badań online, można użyć różnych narzędzi i platform internetowych do rozprowadzenia i zbierania odpowiedzi. Niezależnie od techniki, są to kwestionariusze do samodzielnego wypełnienia, a więc sama treść pytań nie ulega zmianie w zależności od zastosowanej techniki.

Czy stosowanie pytań otwartych w kwestionariuszu to dobry pomysł?

Kwestionariusz ankiety typowy dla badań ilościowych powinien opierać się na pytaniach zamkniętych. Przede wszystkim dlatego, że taki kwestionariusz jest bardziej przystępny dla respondentów i wymaga od nich mniejszego zaangażowania niż czasochłonne formułowanie odpowiedzi na pytania otwarte. Niemniej, warto uzupełnić ankietę o kilka nieobligatoryjnych pytań otwartych i dać w ten sposób pracownikom możliwość swobodnej wypowiedzi. Analiza odpowiedzi na pytania otwarte dostarcza zawsze bardzo ciekawych wniosków.

CATI-System Aplikacja Test Kompetencji
phone phone divider env env
Bartosz Olcha
Bartosz Olcha
Dyrektor ds. Badań