Realizacja badań satysfakcji pracowników w Wydawnictwie Literackim

Studia przypadków i wybrane realizacje badań
21 czerwca 2024
angle Jak podeszliśmy do realizacji badania? angle Rezultat badań

W kwietniu 2024 roku Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat realizowało badania satysfakcji i zaangażowania pracowników Wydawnictwa Literackiego. Warto podkreślić, iż Wydawnictwo Literackie jest jednym z największych polskich wydawnictw. Funkcjonuje ono na rynku od 71 lat i wydało w tym czasie blisko 9 tysięcy książek, w tym dzieła polskich oraz zagranicznych noblistów. W niniejszym materiale chcemy przybliżyć szczegóły naszej współpracy z tym uznanym i ważnym dla polskiej kultury wydawnictwem.

 

Jak podeszliśmy do realizacji badania?

W toku konsultacji z Zamawiającym określiliśmy początkowo zakres naszych zadań, do których należało opracowanie kwestionariusza badawczego, przeprowadzenie wśród pracowników akcji informującej o badaniu oraz wyjaśniającej jego cele, realizacja samego badania, weryfikacja poprawności bazy danych z wynikami, a następnie przygotowanie na tej podstawie raportu zawierającego wyniki badań oraz wnioski i rekomendacje. Na realizację wszystkich opisanych wyżej zadań zaplanowaliśmy okres 6 tygodni. Przez pierwsze 2 tygodnie opracowywaliśmy oraz konsultowaliśmy z Zamawiającym projekt narzędzia badawczego, czyli ankiety, którą mieli wypełniać pracownicy. Etap ten jest bardzo ważny, ponieważ od tego, jakie tematy zostaną zawarte w ankiecie, zależy to, jaką ostatecznie wiedzę uzyska Zamawiający. Po uzgodnieniu zakresu badania i zaakceptowaniu ostatecznej wersji ankiety przez naszego Klienta przystąpiliśmy do realizacji badań.

 

Ankietyzacja wśród pracowników trwała przez 2 tygodnie. Jeszcze przed jej rozpoczęciem wszyscy pracownicy otrzymali od nas wiadomości informujące o planowanym badaniu. Z chwilą rozpoczęcia badań osoby podlegające ankietyzacji otrzymały od nas kolejną wiadomość zawierającą zaproszenie oraz link do kwestionariusza. W celu zapewnienia wysokich standardów zabezpieczyliśmy dostęp do ankiety mechanizmem jednorazowych kodów, które respondenci samodzielnie generowali. W ten sposób każdy pracownik tylko raz mógł wypełnić kwestionariusz.

 

Warto w tym miejscu podkreślić także, że w celu zapewnienia wysokiego poziomu uczestnictwa w badaniu wysyłaliśmy do pracowników e-maile przypominające o jego trwaniu, w których wskazywaliśmy powody, dla których warto wziąć w nim udział. Działania te przyniosły bardzo dobry skutek, bowiem badanie cieszyło się dużą popularnością wśród pracowników. Na około 45 osób, do których wysłano zaproszenie do udziału w badaniu, pozytywnie odpowiedziało 42 pracowników.

 

Osoby, które zdecydowały się wziąć udział w badaniu, odpowiadały na pytania dotyczące m.in. kultury organizacyjnej i atmosfery w pracy, współpracy ze swoimi przełożonymi, rozwoju, komunikacji oraz procedur obowiązujących w firmie. Większość z pytań miała charakter zamknięty, co oznacza, że respondenci posługiwali się 5-stopniową skalą ocen. Taki system umożliwia na późniejszym etapie obliczenie średniej oceny dla każdego badanego aspektu i obiektywne wskazanie, które obszary firmy oceniane są najlepiej, a które najgorzej. Badani mogli jednak pogłębić swoje odpowiedzi dzięki zawartym w kwestionariuszu kilku pytaniom otwartym, na które udzielali pisemnych odpowiedzi.

 

Zobacz także: Studia przypadków i wybrane realizacje badań

 

Rezultat badań

Po zakończeniu etapu prowadzenia badań wśród pracowników przystąpiliśmy do weryfikacji bazy zebranych odpowiedzi. Po upewnieniu się, że nie zawiera ona żadnych błędów i braków, rozpoczęliśmy prace nad raportem. W Centrum Badawczo-Rozwojowym Biostat staramy się, aby nasze raporty były atrakcyjne dla czytelnika. W związku z tym dokument ten przygotowaliśmy w formie atrakcyjnej graficznie prezentacji multimedialnej. Zamawiający znalazł w nim podstawowe informacje o zastosowanej metodologii badania, wartość ogólnego wskaźnika satysfakcji pracowników oraz wskaźniki satysfakcji dla poszczególnych obszarów wraz ze średnią oceną przypisaną do każdego pytania, na które odpowiadali pracownicy. Prócz tego w raporcie znalazły się także najbardziej charakterystyczne i odpowiednio zanonimizowane przykłady wypowiedzi pisemnych, którymi respondenci podzielili się odpowiadając na pytania otwarte. Odpowiedzi te zostały przez naszych specjalistów zagregowane w odpowiednie kategorie i w ten sposób ukazane w raporcie. Na końcu raportu zamieszczone zostały wnioski oraz rekomendacje wynikające z uzyskanych wyników.

 

- Realizacja badania dla tak uznanego wydawnictwa, jakim jest Wydawnictwo Literackie, jest dla nas, w Centrum Badawczo-Rozwojowym Biostat, powodem do dumy. Proces ten był szczegółowo zaplanowany i starannie wykonany, aby zapewnić jak najbardziej rzetelne i użyteczne wyniki. Nasze działania obejmowały opracowanie kwestionariusza, skuteczną komunikację z pracownikami, przeprowadzenie badań oraz opracowanie raportu. Dzięki odpowiednim działaniom komunikacyjnym uzyskaliśmy wysoką wartość wskaźnika responsywności. Analiza wyników dostarczyła cennych informacji na temat różnych aspektów funkcjonowania wydawnictwa, takich jak kultura organizacyjna, atmosfera pracy i komunikacja. Jesteśmy przekonani, że przygotowany przez nas raport, zawierający zarówno wyniki badania, jak i rekomendacje, będzie istotnym narzędziem dla Wydawnictwa Literackiego w dalszym doskonaleniu strategii zarządzania i podnoszenia satysfakcji pracowników - komentuje dr Michał Potracki - specjalista ds. badań i analiz w Centrum Badawczo-Rozwojowym Biostat.

 

Zobacz także

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Jakie były główne cele przeprowadzonego badania satysfakcji pracowników?

Głównym celem badania było uzyskanie szczegółowych informacji na temat poziomu satysfakcji i zaangażowania pracowników Wydawnictwa Literackiego. Chcieliśmy zrozumieć, jak pracownicy oceniają różne aspekty pracy w wydawnictwie, takie jak kultura organizacyjna, relacje z przełożonymi, możliwości rozwoju zawodowego oraz skuteczność komunikacji wewnętrznej. Wyniki badania miały na celu wskazanie obszarów wymagających poprawy oraz tych, które są już wysoko oceniane.

Jak zapewniono anonimowość i bezpieczeństwo danych uczestników badania?

Anonimowość i bezpieczeństwo danych były naszym priorytetem podczas całego procesu badawczego. Pracownicy wypełniali ankiety za pomocą jednorazowych kodów dostępu, które samodzielnie generowali, co gwarantowało, że każdy mógł wypełnić ankietę tylko raz. Ponadto, wszelkie zebrane dane były przechowywane i analizowane zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa, aby zapewnić pełną poufność odpowiedzi uczestników.

Jak kształtował się poziom uczestnictwa pracowników w badaniu?

Dzięki zastosowaniu internetowego kwestionariusza ankiety oraz odpowiednio przygotowanej komunikacji z pracownikami (na którą składał się szereg komunikatów informujących oraz przypominających o badaniu) udało się uzyskać wysoki poziom wskaźnika responsywności. Zdecydowana większość pracowników, do których skierowano zaproszenie zdecydowała się wziąć udział w badaniu. 

CATI-System Aplikacja Test Kompetencji
phone phone divider env env
Bartosz Olcha
Bartosz Olcha
Dyrektor ds. Badań