Najpopularniejszy sposób realizacji badania kultury organizacyjnej – model OCAI

Metody i techniki w badaniach pracowników
21 listopada 2023
angle Ocenianie kultury organizacji modelem OCAI ( Organizational Culture Assessment Instrument) angle Jak wygląda kwestionariusz OCAI? angle Jak wygląda raport z badania modelem OCAI?

Ocenianie kultury organizacji modelem OCAI ( Organizational Culture Assessment Instrument)

Model OCAI jest najczęściej używanym narzędziem do oceny kultury organizacji, ponieważ istnieje związek pomiędzy kulturą organizacji a przykładowo skutecznością zarządzania i przewodzenia, procesem określającym jakość i kompleksowość zarządzania, pracy zespołowej, efektywnością organizacji, czy strategią konkurowania. Wiele badań naukowych i publikacji pochyla się właśnie nad tą zależnością, by rozstrzygnąć jej każdy aspekt i znaleźć kolejne zastosowania oraz zalety w wykorzystaniu tego kwestionariusza.

Głównym celem modelu OCAI jest jednak ocena i określenie podstawowych wymiarów kultury organizacji.

Kwestionariusz OCAI umożliwia określenie dominującej orientacji w konkretnej organizacji na podstawie głównych typów kultury oraz pomaga przy ocenie mocnych i słabych stron kultury organizacji oraz jej adekwatności.

Kultura Hierarchii (kontrola)
W organizacji o kulturze hierarchicznej panuje silna formalizacja. Procedury określają, jakie zadania mają wykonywać pracownicy.

Kultura Rynku (rywalizacja)
Taka firma skupia się na procesach zewnętrznych i ma orientację na konkurencyjność oraz wydajność w celu umocnienia swojej pozycji na rynku.

Kultura Klanu (współpraca)
Podstawowym założeniem tej orientacji jest skuteczne zarządzanie środowiskiem organizacji poprzez pracę zespołową i rozwój pracowników.

Kultura Adhokracji (tworzenia)
Cechami charakterystycznymi tej kultury organizacji jest dynamika przedsiębiorstwa i kreatywność.

Jak wygląda kwestionariusz OCAI?


Kwestionariusz oceny kultury organizacyjnej składa się z kilku pytań, w których pracownicy oceniają obecną kulturę w swojej organizacji oraz wyrażają swoje preferencje dotyczące pożądanej kultury. Wszystkie pytania są zbudowane wg jednolitego schematu i łatwe do zrozumienia oraz oceny. Celem kwestionariusza jest określenie podstawowych wymiarów kultury organizacyjnej i identyfikacja obszarów, które mogą wymagać uwagi i poprawy.

Pracownik ocenia każde pytanie, przydzielając punkty poszczególnym wariantom odpowiedzi. Przydzielane punkty wskazują na względne znaczenie poszczególnych aspektów kultury organizacyjnej z perspektywy pracownika.

Ocena kwestionariusza pozwala na uzyskanie obiektywnej oceny kultury organizacyjnej z perspektywy pracowników i pomaga zidentyfikować kluczowe obszary wymagające uwagi i działań korekcyjnych. Wyniki mogą posłużyć organizacji do podejmowania decyzji na temat udoskonalania i kształtowania swojej kultury w celu poprawy efektywności i zadowolenia pracowników.


Jak wygląda raport z badania modelem OCAI?

Raport z badania zawiera kompleksową analizę kultury organizacyjnej opartą na modelu OCAI. Jest to narzędzie, które pozwala na zdiagnozowanie bieżącego stanu kultury oraz identyfikację pożądanych zmian, uwzględniając opinie pracowników na temat aktualnego i pożądanego profilu wartości konkurencyjnych.

Charakterystyka badanych:
W raporcie zawarte są informacje dotyczące charakterystyki badanych, takie jak liczba respondentów, ich poziom stanowisk, zakres działania, lokalizacja, oraz inne istotne dane pozwalające na zrozumienie składu badanej próby.

Zestawienie danych:
W raporcie prezentowane są wyniki zebranych danych w formie liczbowej oraz graficznej. Przedstawiane są odpowiedzi pracowników na poszczególne pytania dotyczące kultury organizacyjnej, a także sposób, w jaki te odpowiedzi wpisują się w ramy modelu OCAI.

Stan obecny i pożądany przez pracowników:
Analiza wyników pozwala na przedstawienie ogólnego profilu kultury organizacyjnej w oparciu o cztery typy kultury: hierarchiczną, rygorystyczną, przedsiębiorczą i zorientowaną na zasoby ludzkie. Raport ukazuje, jakie cechy dominują w bieżącej kulturze organizacyjnej oraz jakie zmiany pracownicy postrzegają jako pożądane.

Wyciąganie wniosków:
Na podstawie zebranych danych i analizy wyników, w raporcie prezentowane są wnioski i refleksje dotyczące profilu organizacji. Wskazywane są silne strony oraz obszary, które wymagają uwagi i rozwoju.

Propozycje dalszych kroków:
Raport oferuje konkretne rekomendacje i propozycje dalszych kroków, które mogą pomóc organizacji w harmonizacji rzeczywistej kultury z pożądanym profilem wartości konkurencyjnych. Zalecenia mogą obejmować strategie rozwoju kultury organizacyjnej, szkolenia dla pracowników, zmiany w przywództwie, czy też implementację odpowiednich polityk i procedur.

Porównanie z rynkiem branżowym:
Dodatkowym elementem raportu może być porównanie profilu wartości konkurencyjnych badanej organizacji z przeciętnym profilem na rynku w danej branży. To umożliwia zrozumienie, jak organizacja wypada względem konkurencji i w jakich obszarach może wykorzystać swoje unikalne cechy dla uzyskania przewagi konkurencyjnej.

Wyróżnienie najważniejszych aspektów i przeszkód dla pracowników:

Raport identyfikuje kluczowe cechy i aspekty kultury organizacyjnej, które pojawiły się najczęściej wśród odpowiedzi pracowników. Ponadto, wskazuje na te elementy, które stanowią przeszkodę lub ograniczenie dla pracowników, utrudniając osiąganie pełnego potencjału.

Zobacz także

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Czy badaniem kultury organizacyjnej należy objąć wszystkich pracowników?

W przypadku dużej organizacji, która składa się z wielu działów, różnych typów pracowników oraz jest rozlokowana w różnych częściach świata, zalecamy przeprowadzenie badania oceny kultury organizacyjnej w mniejszych, bardziej zorganizowanych grupach pracowników. Istniejące różnice w lokalizacjach, działach oraz zarządzaniu mają znaczący wpływ na kulturę organizacyjną. Dlatego, jedno ogólne badanie dla całej organizacji może być nieadekwatne i niepraktyczne, a wyniki mogą być mało precyzyjne.

Czy przeprowadzenie badania modelem OCAI jest trudne i czasochłonne?

Przeprowadzenie badania modelem OCAI może wymagać pewnego nakładu czasu na przygotowanie kwestionariusza, zorganizowanie grup badanych i zbieranie danych. Jednak, samo wypełnienie kwestionariuszy przez pracowników zazwyczaj nie jest trudne i nie wymaga żadnej specjalistycznej wiedzy. Ostateczna trudność i czasochłonność zależą od skali badania oraz dostępności zasobów w danej organizacji.

Czy Biostat przeprowadza badania modelem OCAI?

Tak, napisz do nas maila na bsk@biostat.com.pl

CATI-System Aplikacja Test Kompetencji
phone phone divider env env
Bartosz Olcha
Bartosz Olcha
Dyrektor ds. Badań