Badanie kultury organizacyjnej dla Develia S.A.

Studia przypadków i wybrane realizacje badań
17 czerwca 2024
angle Jak realizowaliśmy badanie dla Develia S.A.? angle Rezultaty badania

Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat od lat realizuje szereg różnego rodzaju badań pracowniczych. Jednym z nich są badania kultury organizacyjnej, które w ostatnim czasie zrealizowaliśmy dla Develia S.A. W niniejszym materiale chcemy podzielić się naszym doświadczeniem z realizacji tego projektu.

 

Jak realizowaliśmy badanie dla Develia S.A.?

Zamawiający zlecając nam przeprowadzenie badań kultury organizacyjnej w swojej firmie postawił przed nami zadanie polegające na opracowaniu odpowiedniego narzędzia badawczego oraz komunikatów informujących i przypominających pracownikom o badaniu, realizację ankietyzacji wśród pracowników, opracowanie na podstawie otrzymanych wyników raportu końcowego zawierającego wnioski oraz rekomendacje.

 

Badanie kultury organizacyjnej zostało przez nas zrealizowane w oparciu o założenia metodologiczne opisane w ramach „modelu wartości konkurujących”. W pewnym skrócie można wskazać, iż zadaniem badanych pracowników było odpowiedź na sześć pytań zawartych w kwestionariuszu, które miały na celu określenie:

  • ogólnej charakterystyki organizacji,
  • stylu przywództwa,
  • stylu zarządzania pracownikami,
  • elementów zapewniających spójność organizacji
  • elementów, na które kładzie się największy nacisk
  • kryteriów sukcesu w organizacji.

 

Do każdego pytania przypisano cztery warianty odpowiedzi. Pracownicy, odpowiadając na pytania, mieli odnieść się zarówno do obecnego stanu w firmie, jak i wskazać, jaki według nich byłby stan pożądany. Na podstawie odpowiedzi określono następnie, czy kultura organizacyjna w firmie bliższa jest modelowi klanu, adhokracji, hierarchii czy rynku. 

 

Ankietyzacja zajęła nam nieco ponad 2 tygodnie. Ponieważ wszyscy pracownicy objęci badaniem posiadali służbowe adresy e-mail, toteż zostało ono przeprowadzone z wykorzystaniem techniki CAWI. Na skrzynki pocztowe badanych trafiły zaproszenia do udziału w badaniu wraz z linkiem prowadzącym do kwestionariusza, a następnie, w okresie trwania badania, komunikaty przypominające o prowadzonej ankietyzacji. 

 

Zobacz: Studia przypadków i wybrane realizacje badań

 

Rezultaty badania

Zastosowana technika badawcza oraz komunikaty przypominające o badaniu przyniosły skutek w postaci wysokiego uczestnictwa pracowników w ankietyzacji. Wskaźnik responsywności ukształtował się bowiem na poziomie 56,2%. 

 

Po zakończeniu ankietyzacji przystąpiliśmy do weryfikacji poprawności bazy. Po upewnieniu się, że nie zawiera ona żadnych błędów ani braków odpowiedzi kolejnym etapem było opracowanie raportu, który przybrał postać prezentacji multimedialnej. Na pierwszych jego slajdach Zamawiający mógł się zapoznać z wprowadzeniem mieszczącym podstawowe informacje o badaniu oraz notą metodologiczną, w której przybliżono założenia zastosowanego „modelu wartości konkurujących”. W kolejnej części dokumentu znajdowały się wyniki badań. W każdym z badanych 6 obszarów przedstawiono zarówno stan obecny, jak i stan pożądany. Określono przy tym na ile kultura organizacyjna odpowiada modelowi klanu, adhokracji, hierarchii czy rynku. W raporcie Zamawiający mógł też zapoznać się z porównaniem modelu kultury organizacyjnej, który jest obecny w jego firmie z modelem typowym dla podobnych firm w branży. Ostatnią częścią raportu było podsumowanie, w którym znalazły się najważniejsze wnioski i rekomendacje wypływające z uzyskanych wyników badania. 

 

- Decydując się na badanie kultury organizacyjnej firmy, chcemy zweryfikować, czy zestaw wartości, przekonań, norm, zwyczajów i zachowań obecnych w organizacji jest współdzielony przez pracowników, i w jakim stopniu. W przypadku firmy Develia S.A. badanie zostało przeprowadzone zgodnie z ściśle określoną i opisaną w literaturze metodologią „Modelu Wartości Konkurujących”. Dzięki takiemu podejściu nie tylko uzyskaliśmy wiedzę na temat tego, który z czterech modeli kultury organizacyjnej najlepiej odpowiada panującym warunkom w badanej firmie, lecz również poznaliśmy, jaki model byłby preferowany przez pracowników - zauważa dr Michał Potracki - specjalista ds. badań i analiz w Centrum Badawczo-Rozwojowym Biostat.

 

Zobacz także

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Jakie korzyści płyną z badania kultury organizacyjnej?

Badania kultury organizacyjnej pozwalają zrozumieć, jak pracownicy odbierają zestaw wartości, norm, zwyczajów obecnych w danej firmie oraz jakich zmian chcieliby w tym zakresie. 

Co znalazło się w raporcie końcowym po przeprowadzeniu badań kultury organizacyjnej?

Raport końcowy zawierał szczegółowe analizy poszczególnych obszarów kultury organizacyjnej, porównanie stanu obecnego z pożądanym oraz rekomendacje dotyczące działań naprawczych lub udoskonalających. Ponadto, zamawiający mógł zapoznać się z porównaniem modelu kultury organizacyjnej z modelem typowym dla branży oraz najważniejszymi wnioskami płynącymi z analizy danych.

Jaki procent pracowników wziął udział w badaniu?

Wykorzystując technikę CAWI i wysyłając zaproszenia oraz przypominające komunikaty na służbowe adresy e-mail pracowników, uzyskano, w przypadku opisywanego badania, poziom responsywności na poziomie 56,2%. Wynik ten wskazuje na skuteczność działań komunikacyjnych oraz zaangażowanie pracowników w proces ankietyzacji.

CATI-System Aplikacja Test Kompetencji
phone phone divider env env
Bartosz Olcha
Bartosz Olcha
Dyrektor ds. Badań