Prezentacja wyników badania pracowników w dużej firmie, z wieloma oddziałami – co zawierają raporty, kiedy i dlaczego warto je przygotować?

Zrozumienie badań pracowników
20 czerwca 2024
angle Kiedy warto tworzyć kilka indywidualnych raportów z jednego badania satysfakcji pracowników? angle Jakie płyną zalety z przygotowania oddzielnych raportów końcowych? angle Co zawiera raport końcowy z badania satysfakcji pracowników?

Kiedy warto tworzyć kilka indywidualnych raportów z jednego badania satysfakcji pracowników?

Wartość tworzenia kilku indywidualnych raportów z jednego badania satysfakcji pracowników jest szczególnie widoczna, gdy firma, w której przeprowadzane jest badanie, jest rozproszona geograficznie lub charakteryzuje się złożoną strukturą organizacyjną. W takich przypadkach możliwe jest przygotowanie oddzielnych raportów dla jednostek firmy z różnymi lokalizacjami lub dla poszczególnych oddziałów. Taka indywidualizacja raportów umożliwia dogłębne zrozumienie różnic w doświadczeniach i potrzebach pracowników w różnych obszarach organizacji.

 

Zobacz także: Zrozumienie badań pracowników

 

Jakie płyną zalety z przygotowania oddzielnych raportów końcowych?

1.     Lepsze zrozumienie specyfiki pracy

Stworzenie oddzielnych raportów dla poszczególnych jednostek organizacyjnych pozwala na lepsze zrozumienie specyfiki pracy w różnych częściach firmy. Zamiast patrzeć na organizację jako jedną całość, można spojrzeć na nią przez pryzmat jej różnych oddziałów, wydziałów czy lokalizacji. Oddziały działające w różnych miastach mogą napotykać inne wyzwania związane z lokalnym rynkiem pracy, infrastrukturą czy kulturą biznesową.

 

2.     Wzmacnianie zespołów

Dostarczenie oddzielnych raportów dla poszczególnych zespołów lub oddziałów wspiera budowanie silniejszych relacji między pracownikami. Analizowanie wyników badania satysfakcji na poziomie lokalnym pozwala na identyfikację mocnych i słabych stron każdej grupy roboczej. Jeśli w danym zespole występują problemy z komunikacją, a w innym brakuje odpowiednich środków do realizacji celów, oddzielne raporty pozwalają zarządzającym na opracowanie ukierunkowanych planów działania. Ponadto, oddzielne raporty mogą działać jako bodziec motywacyjny dla pracowników. Widząc, że ich opinie są uwzględniane na poziomie lokalnym, pracownicy mogą czuć większe zaangażowanie w procesy firmy oraz większą motywację do pracy.

 

3.     Analiza na poziomie lokalnym

Posiadanie kilku oddzielnych, kompleksowych raportów umożliwia ich dystrybucję do odpowiadających jednostek oraz przeprowadzenie szczegółowej analizy w tych jednostkach. Każdy kierownik lub menedżer może przeanalizować dane dotyczące swojego obszaru odpowiedzialności, co umożliwia szybsze reagowanie na pojawiające się problemy oraz podejmowanie bardziej ukierunkowanych działań poprawczych.

 

Co zawiera raport końcowy z badania satysfakcji pracowników?

Każdy raport końcowy z badań satysfakcji pracowników jest starannie opracowywany przez doświadczonych analityków. Zawarte w nim informacje obejmują szeroki zakres kwestii, takich jak warunki pracy, relacje między pracownikami, poziom zadowolenia z wynagrodzenia, możliwości rozwoju zawodowego czy atmosfera organizacyjna. Raporty końcowe opierają się na faktach, co sprawia, że są rzetelne i obiektywne. Analizują zarówno pozytywne, jak i negatywne aspekty pracy, umożliwiając kompleksową ocenę sytuacji w firmie. Dzięki takiemu podejściu zarządzający otrzymują klarowne i łatwe w interpretacji dane, które pozwalają podejmować świadome decyzje w celu poprawy warunków pracy i zwiększenia zaangażowania pracowników.

 

Każdy raport cząstkowy jest przedstawiony w przystępnej formie, łatwej do zrozumienia nawet dla osób, które nie specjalizują się w badaniach i obróbce danych. Raporty końcowe przekazywane przez Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat składają się z:

 

  • Opisu i charakterystyki badania

Na początku raportu przybliżany jest cel badania, czyli to, co chcemy osiągnąć i zrozumieć poprzez przeprowadzenie badania satysfakcji pracowników. Następnie omawiana jest metodologia badania – jakie narzędzia zostały użyte oraz w jaki sposób były weryfikowane i analizowane zebrane dane. Przedstawiana jest również charakterystyka uczestników badania, czyli opis badanej grupy w kontekście pytań zadanych w ankiecie oraz informacja o frekwencji.

 

  • Szczegółowej analizy i informacji uzyskanych w toku badania

W trakcie analizy identyfikowane są kluczowe wskaźniki, które pozwalają na określenie stopnia satysfakcji pracowników w poszczególnych obszarach pracy. Wyniki badania mogą być przedstawione z uwzględnieniem różnych zmiennych zawartych w metryce, co pozwala na jeszcze głębsze zrozumienie sytuacji. Na przykład, mogą być analizowane wyniki w kontekście różnych grup wiekowych, stażu pracy w firmie, czy też stanowisk zajmowanych przez pracowników.

 

  • Wykresów statystycznych, tabel i stosownych opisów

Wszystkie zebrane dane są prezentowane za pomocą przejrzystych, kolorowych wykresów oraz tabel, które są odpowiednio dostosowane do przedstawianych informacji. Graficzne przedstawienie danych pomaga w szybkim i łatwym odczycie, a opatrzenie wykresów i tabel stosownymi opisami pozwala na pełne zrozumienie prezentowanych danych, co sprawia, że raport jest kompleksowy oraz przyjazny dla odbiorcy.

 

  • Analizy pytań otwartych

Gdy kwestionariusz badawczy zawiera pytania otwarte, wypowiedzi pracowników są starannie zbierane i analizowane, co pozwala na zgromadzenie dodatkowych informacji, które mogą być trudne do uchwycenia za pomocą pytań zamkniętych. Główne wnioski oraz spostrzeżenia wyłonione z tych wypowiedzi są opisowo przedstawiane w raporcie, uwzględniając bogactwo perspektyw i doświadczeń pracowników.

 

  • Wniosków i rekomendacji

Na podstawie zebranych danych i przeprowadzonych analiz formułowane są konkretne wnioski, które uwzględniają różnorodne aspekty badanej problematyki. Spersonalizowane rekomendacje kierowane są bezpośrednio do firmy i jej unikalnych wyzwań oraz są oparte na rzetelnej ocenie sytuacji. 

 

Badania satysfakcji pracowników są kluczowym narzędziem w zarządzaniu personelem, a spersonalizowane raporty mogą dodatkowo zwiększyć ich wartość dla firmy. Poprzez dokładne zrozumienie potrzeb i oczekiwań pracowników w różnych obszarach organizacji możliwe jest skuteczniejsze zarządzanie zasobami ludzkimi oraz budowanie pozytywnej atmosfery pracy. Dlatego warto powierzyć ten proces profesjonalistom, którzy kompleksowo zajmą się badaniem. Analitycy z Centrum Badawczo-Rozwojowego Biostat posiadają bogate doświadczenie w prowadzeniu badań satysfakcji i opracowywaniu raportów, co gwarantuje rzetelne i wartościowe wyniki dla każdej firmy.

 

- Analiza w rozróżnieniu na poszczególne oddziały przedsiębiorstwa jest szczególnie pożądana w przypadku dużych przedsiębiorstw, zatrudniających co najmniej kilkaset osób. W tak dużych podmiotach nierzadko obserwujemy zupełnie inne wyniki w poszczególnych oddziałach. Analizowanie ich w formie zbiorczej byłoby zbyt dużym uproszczeniem - podsumowuje Bartosz Olcha - dyrektor ds. badań w Centrum Badawczo-Rozwojowym Biostat.

 

Zobacz także

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Czy istnieje możliwość dostosowania pytań w kwestionariuszu do specyficznych potrzeb firmy?

Tak, nasz zespół analityków specjalizuje się w konstruowaniu kwestionariuszy badawczych dostosowanych do potrzeb każdej firmy. To oznacza, że możemy dobrać pytania odpowiednie dla danej organizacji oraz dostosować je do konkretnych celów, jakie firma chce osiągnąć poprzez badanie. Dzięki temu zapewniamy, że każde badanie jest precyzyjnie dopasowane do potrzeb i oczekiwań klienta.

Jaki jest czas oczekiwania na raporty dla kilku jednostek?

Warto mieć na uwadze, że czas oczekiwania na kilka raportów z jednego badania satysfakcji pracowników może być dłuższy w porównaniu z przygotowaniem jednego raportu zbiorczego. W takiej sytuacji trzeba liczyć się z oczekiwaniem od 3 do 4 tygodni. 

Czy istnieje możliwość porównania wyników z badania satysfakcji pracowników z danymi branżowymi?

W ramach badania istnieje możliwość przeprowadzenia benchmarkingu, co pozwala na porównanie uzyskanych wyników z innymi danymi referencyjnymi.

CATI-System Aplikacja Test Kompetencji
phone phone divider env env
Bartosz Olcha
Bartosz Olcha
Dyrektor ds. Badań