Retencja pracowników a badania satysfakcji

Zrozumienie badań pracowników
24 czerwca 2024
angle Czym jest retencja pracowników i jak interpretować wartość tego wskaźnika? angle Badania pracowników jako pomoc we właściwej interpretacji wyniku wskaźnika retencji  angle W jaki sposób badania satysfakcji pracowników wpływają na retencję pracowników w firmie? 

W dzisiejszym konkurencyjnym środowisku biznesowym wysoki poziom retencji pracowników stał się priorytetowym celem dla wielu organizacji. Zachowanie najbardziej wartościowych specjalistów w swoich dziedzinach, staje się kluczowe dla utrzymania stabilności i sukcesu przedsiębiorstwa. Jednym z najważniejszych narzędzi, które mogą pomóc w zatrzymaniu utalentowanych pracowników, są badania satysfakcji pracowników. W niniejszym artykule omówimy, jak badania satysfakcji pracowników mogą wpłynąć na retencję utalentowanych pracowników w firmie.

 

Czym jest retencja pracowników i jak interpretować wartość tego wskaźnika?

Zanim przejdziemy do omawiania znaczenia badań satysfakcji w retencji pracowników warto wyjaśnić znaczenie tego ostatniego terminu. Pojęcie "retencja" ma swoje źródło w łacińskim "retentio", co oznacza "zatrzymanie". W kontekście zatrudnienia, retencja odnosi się do zdolności zakładu pracy do zatrzymywania swoich pracowników. Za pomocą tego wskaźnika mierzy, ile osób pozostaje w firmie przez określony okres czasu. Wzór na obliczenie wskaźnika retencji jest bardzo prosty:

 

Aktualna ilość pracowników w firmie / ilość pracowników na początku badanego okresu * 100%

 

Tak obliczany wskaźnik retencji pracowników może osiągać wartości w przedziale o 0 do 100%. Współczynnik retencji równy 100% oznacza, że nikt przez okres pomiaru z firmy nie odszedł. W tym miejscu warto jednak podkreślić, iż wysoki poziom retencji może być interpretowany dwojako. 

 

Z jednej strony wysoki poziom retencji może być interpretowany jako pozytywny sygnał, świadczący o stabilności i atrakcyjności firmy jako pracodawcy. Oznacza to, że pracownicy są zadowoleni ze swojej pracy, identyfikują się z wartościami organizacji i widzą w niej perspektywy rozwoju zawodowego. Z drugiej strony, nadmiernie wysoki poziom retencji może być również sygnałem ostrzegawczym. W niektórych przypadkach nadmierna retencja może wynikać z faktu, że pracownicy czują się zmuszeni do pozostania w dotychczasowej firmie ze względu na brak alternatywnych możliwości zatrudnienia na rynku pracy. 

 

Wejdź tutaj: Zrozumienie badań pracowników

 

Badania pracowników jako pomoc we właściwej interpretacji wyniku wskaźnika retencji 

Aby właściwie zinterpretować uzyskaną wartość wskaźnika retencji pracowników, niezbędne jest zrozumienie głębszego kontekstu i czynników wpływających na decyzje pracowników dotyczące pozostania lub odejścia z firmy. W tym celu badania satysfakcji pracowników odgrywają kluczową rolę.

 

Badania satysfakcji pracowników są narzędziem służącym do zbierania informacji na temat opinii i potrzeb pracowników w związku z ich pracą i środowiskiem pracy. Przeprowadzane regularnie mogą dostarczyć cennych danych dotyczących poziomu zaangażowania pracowników, stopnia satysfakcji z pracy, identyfikacji z firmą, oraz czynników motywujących i demotywujących. 

 

Jeśli zatem przeprowadzone badania wykażą, iż pracownicy są zadowoleni ze swojej pracy oraz zaangażowani w jej wykonywanie, wówczas można przyjąć, iż wysoka retencja pracowników w danym zakładzie pracy może być oceniana jako zjawisko pozytywne. Jeśli natomiast badania satysfakcji pracowników ujawnią brak rozwoju zawodowego badanych pracowników, słabą komunikację z kierownictwem, czy niskie poczucie przynależności do firmy, może to być sygnałem ostrzegawczym. Wysoka retencja w takiej sytuacji może być wówczas paradoksalnie postrzegana jako zjawisko negatywne – pracownicy pozostają w danej firmie, jednak niekoniecznie z powodu satysfakcji z pracy, lecz raczej z braku alternatyw na rynku pracy lub z powodu obaw przed zmianą. Z punktu widzenia firmy taka sytuacja na pewno nie jest korzystna. 

 

W jaki sposób badania satysfakcji pracowników wpływają na retencję pracowników w firmie? 

Przede wszystkim pozwalają one zidentyfikować obszary, w których pracownicy mogą odczuwać niezadowolenie lub brak motywacji. Dzięki temu dział HR może podejmować konkretne działania mające na celu poprawę warunków pracy, eliminację problemów czy wzmocnienie pozytywnych aspektów pracy, co może przyczynić się do zwiększenia zadowolenia pracowników i zmniejszenia ryzyka ich odejścia.

 

Ponadto, badania satysfakcji pracowników pozwalają na monitorowanie zmian w poziomie zadowolenia pracowników w czasie. Dzięki temu można szybko reagować na ewentualne pogorszenie się atmosfery w pracy czy wzrost niezadowolenia, co może wskazywać na potencjalne zagrożenia dla retencji pracowników.

 

- Interpretacja wskaźnika retencji pracowników wymaga głębszego zrozumienia kontekstu, który jest dostarczany przez badania satysfakcji. Wysoka retencja może być zarówno pozytywnym sygnałem stabilności i atrakcyjności firmy, jak i ostrzeżeniem o potencjalnych problemach. Badania satysfakcji i zaangażowania pracowników pozwalają określić, czy pracownicy pozostają w danej pracy, ponieważ czują się w niej spełnieni i są zadowoleni z jej wykonywania, czy też jedynym ich motywem do pozostania w pracy jest strach przed zmianą lub brak perspektyw na znalezienie innej pracy - komentuje dr Michał Potracki - specjalista ds. badań i analiz w Centrum Badawczo-Rozwojowym Biostat.

 

Wreszcie, przeprowadzanie regularnych badań satysfakcji pracowników wysyła sygnał, że firma dba o dobro pracowników i jest otwarta na ich opinie i potrzeby. To z kolei może budować lojalność pracowników wobec firmy, co może przyczynić się do zwiększenia retencji pracowników.

 

Podsumowując, badania satysfakcji pracowników są nieodzownym narzędziem w zarządzaniu retencją pracowników. Pomagają one zrozumieć potrzeby i oczekiwania pracowników, identyfikować obszary do poprawy oraz monitorować zmiany w poziomie zaangażowania i zadowolenia pracowników. Dzięki temu dział HR może podejmować świadome działania mające na celu zatrzymanie najbardziej wartościowych pracowników i zapewnienie stabilności oraz sukcesu organizacji w długim okresie.

Zobacz także

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Jak można interpretować wysoką wartość wskaźnika retencji pracowników?

Wysoka retencja może być interpretowana jako sygnał stabilności i atrakcyjności firmy dla pracowników. Równocześnie wysoki poziom retencji pracowników może być sygnałem negatywnym dla organizacji – pracownicy mogą szczerze nie lubić swojej pracy, lecz pozostają w niej, gdyż nie widzą dla siebie innych perspektyw. Aby właściwie zinterpretować uzyskaną wartość wskaźnika retencji zaleca się zatem przeprowadzenie badań zaangażowania i satysfakcji pracowników.

Jak można zdefiniować pojęcie retencji pracowników?

Retencja pracowników odnosi się do zdolności zakładu pracy do zatrzymywania swoich pracowników, mierząc ile osób pozostaje w firmie przez określony okres czasu.

Jak badania satysfakcji pracowników wpływają na retencję pracowników?

Badania te pozwalają identyfikować obszary niezadowolenia lub braku motywacji pracowników, monitorować zmiany w ich zadowoleniu w czasie oraz budować lojalność wobec firmy, co przyczynia się do zwiększenia retencji pracowników.

CATI-System Aplikacja Test Kompetencji
phone phone divider env env
Bartosz Olcha
Bartosz Olcha
Dyrektor ds. Badań