Tag: badanie pracowników (20)Badania 360

Badania 360⁰ to powszechnie stosowane narzędzie, które pozwala na ocenę kompetencji pracowników oraz rozpoznanie ich opinii w zakresie wybranych obszarów działalności firmy. Najczęściej ze względu na swój charakter stosowane są, w ramach badania kadry menadżerskiej.

 

Istotnym elementem każdego badania 360⁰, jest uchwycenie obrazu danego pracownika z wszystkich perspektyw w zakresie poszczególnych obszarów związanych z jego obowiązkami i stosunkami społecznymi. W badaniu biorą udział współpracownicy, podwładni i przełożeni, a także dokonywana jest samoocena.

 

Korzyści

Podstawowe korzyści z przeprowadzenia badania pracowników, to sparametryzowane informacje zwrotne na temat poszczególnych pracowników. Istotne jest pozyskanie oceny poszczególnych kompetencji i predyspozycji, jak również weryfikacja sposobu postrzegania danego menadżera przez osoby z jego najbliższego otoczenia organizacyjnego. Dzięki temu można określić także posiadany przez niego autorytet lub popularność w podległych grupach pracowniczych.
 

Wykonując badanie 360 zyskujemy:

 

  • Informacje na temat pracowników i ich predyspozycji,
  • Możliwość lepszego wykorzystania potencjału swoich pracowników,
  • Otrzymanie rzetelnego raportu oraz analizy,
  • Dookreślenie obszarów wymagających zmiany bądź rozwoju,
  • Poznajemy ukryty potencjał i talenty swoich pracowników,
  • Pozwala kierownictwu na lepsze zarządzanie zasobami ludzkimi.

 

Proponowany przez nas proces badawczy, jest za każdym razem „szyty na miarę” każdego klienta. Wynika to z różnorodności potrzeb organizacji, a także ich charakteru. Z tego względu różny jest także zakres badania konkretnych pracowników organizacji.

 

Wyniki badania pozwalają na podjęcie działań, które doprowadzą proces zarządzania do zwiększonego poziomu efektywności i pozwolą wyznaczyć drogę rozwoju pracowników, poddanych badaniu tak, by zniwelować siłę oddziaływania ich słabych stron oraz rozwinąć ich potencjał.

 

Badania 360⁰ mogą zostać przeprowadzone z wykorzystaniem różnorodnych metod badawczych: ilościowych, jakościowych lub mieszanych. Przy realizacji pomiarów wykorzystujemy autorski system badawczy.


Podejście jakościowe

Jakościowe podejście do badania 360⁰ w zdecydowany sposób wzbogaca informacje pozyskane w ramach badania kwestionariuszowego. Jego realizacja przebiega z wykorzystaniem Indywidualnych Wywiadów Częściowo Strukturalizowanych i jest rekomendowane przy projektach badawczych obejmujących stosunkowo niewielką liczbę badanych osób, lub menadżerów wyższego szczebla.

Jakościowe podejście do badania polega na przeprowadzeniu wywiadów z osobami  z najbliższego otoczenia organizacyjnego badanego pracownika, jak również z nim samym - realizuje się je według uprzednio przygotowanych scenariuszy.

Zebrany w ten sposób materiał badawczy ma charakter jakościowo-ilościowy co daje możliwość przeprowadzenia pogłębionej analizy obszarów badawczych.

Zasadniczą korzyścią przeprowadzenia badania z wykorzystaniem wywiadów częściowo strukturalizowanych jest możliwość dotarcia do informacji, które mają stosunkowo wrażliwy charakter z jednoczesną strukturalizacją części zagadnień. Wywiad pozwala podejmować pytania o charakterze eksploracyjnym, dotyczące próby wyjaśnienia/zrozumienia zjawisk, motywacji, postaw i zachowań. W ramach wywiadów wprowadzane będą do rozmowy kolejne tematy, które odpowiednio ukierunkowują wypowiedź respondenta i pomagają w ujawnianiu jego przekonań, opinii i postaw.  Komponent jakościowy pozwala także na zastosowanie technik projekcyjnych.

Jednocześnie wywiady zostaną uzupełnione o elementy standaryzujące jak na przykład karty ocen oraz pytania zamknięte, które pozwolą na otrzymanie sprecyzowanej oceny poszczególnych obszarów.

Realizacja wywiadów może przebiegać w ramach osobistego spotkania z osobą badacza, lub za pośrednictwem łącza teleinformatycznego.

Realizowane w ramach badania są rejestrowane, a nagrania stanowić będą podstawę prac analitycznych.

Badanie satysfakcji pracowników

Badanie satysfakcji pracowników ma na celu określenie stopnia zadowolenia pracowników z podejmowanej przez nich pracy zarobkowej, z uwzględnieniem jej charakteru oraz warunków jej towarzyszących. Realizacja pomiaru satysfakcji pracowników pozwala na identyfikację obszarów zarządzania zasobami ludzkimi, które stanowią organizacyjny „stan zapalny” oraz tych, które są atutami organizacji.

Wysoki poziom satysfakcji i motywacji pracowników może stanowić istotną przewagę konkurencyjną przedsiębiorstwa, pozwalającą na pozyskanie i utrzymanie pracowników o najwyższych kwalifikacjach.

Należy także zwrócić uwagę, że na satysfakcję z pracy składa się wiele czynników, które często maja związek z uwarunkowaniami danego regionu oraz cech demograficznych i osobowościowych pracowników.  Jest to kwestia o tyle ważna, że pracownicy stanowią zróżnicowaną grupę w której dla części satysfakcja z pracy może płynąć z niewielkiego zakresu obowiązków i wymagań. Z drugiej strony znajdować mogą się osoby ambitne, potrzebujące wyzwań i możliwości rozwoju. Stąd też realizowane badanie uwzględniać będzie nie tylko pomiar obecnej sytuacji, ale także stanowić będzie diagnozę konkretnych potrzeb zatrudnianych pracowników wraz z uwzględnieniem ich źródła.

Realizacja badania może mieć także różnoraki charakter, dostosowany do potrzeb organizacji zlecającej. Badanie może przebiec w kierunku pomiaru satysfakcji konkretnych pracowników, działów funkcjonalnych jak i całości zatrudnionych. Dlatego też metody badawcze wraz z narzędziami zostaną dostosowane do unikalnych potrzeb organizacji zlecającej.

Pomiar satysfakcji pracowników może zostać przeprowadzony z wykorzystaniem zarówno metod jakościowych jak i ilościowych. Istotną rolę odgrywa także analiza danych udostępnionych przez organizację zlecającą np. na temat poziomu absencji pracowników czy struktury organizacyjnej.

Pomiar może zostać przeprowadzony zarówno w siedzibie organizacji zlecającej, jaki z wykorzystaniem łącza internetowego poprzez wykorzystanie autorskiej platformy badawczej eCRF.biz, która umożliwia pracownikom organizacji zlecającej logowanie się do systemu i zdalne wypełnienie kwestionariusza.

Badanie stosunków interpersonalnych w grupach pracowniczych

Stosunki interpersonalne oraz ich charakter, są integralną częścią rzeczywistości organizacyjnej. Pracownicy mający ze sobą styczność, z czasem wychodzą poza ramy zachowań formalnych, rozwijając pomiędzy sobą zarówno stosunki sympatii jak


Badanie struktury grup pracowniczych

Struktura grup pracowniczych {star}, nie jest zależna jedynie od formalnych wytycznych, bardzo dużą rolę w jej kształtowaniu odgrywają stosunki nieformalne, powstałe na gruncie wspólnego uczestnictwa jednostek w rzeczywistości organizacyjnej {star}


Współpraca z NSZZ Solidarność - ryzyko psychospołeczne w miejscu pracy

{star} Współpraca z NSZZ Solidarność - ryzyko psychospołeczne w miejscu pracy {check} Badania satysfakcji pracowników {check}


Prezentacja testu kompetencji

{star} Z Aplikacją Badania Kompetencji {star} wybierzesz najlepszych kandydatów oszczędzając czas i pieniądze. Zadzwoń do nas i umów się na prezentację.


Polityka prywatności

{star} Polityka prywatności {star}


Regulamin

{check} Regulamin portalu badania-satysfakcji-pracownikow.pl {check}


Bilans kompetencji

Dedykowane moduły Bilansu Kompetencji {storm} zostały opracowane z myślą przeprowadzania bilansów w ramach badania efektywności kształcenia w realizowanych zajęciach programu Power 3.5 {storm}


Pytania i dobre praktyki w badaniach pracowników

Badanie pracowników {star} badania satysfakcji pracowników {star} badanie 360 {star}


Przykładowy wzór ankiety - Badanie satysfakcji pracowników

Przykładowa ankieta badania satysfakcji pracowników {star} {storm}


Jakie są koszty realizacji badania pracowników?

Sprawdź ile kosztuje przeprowadzenie badań pracowników {star} oraz jak zmniejszyć koszty badania {storm}


Jak przygotować firmę (i pracowników) do przeprowadzania badań satysfakcji i zaangażowania pracowników?

Badania pracowników {star} Przygotuj swoje przedsiębiorstwo do udziału w badaniu satysfakcji {check}


Ankieta oceny kultury organizacyjnej firmy

Sprawdź naszą przykładową {storm} ankietę kultury organizacyjnej firmy {star}


Mamy własny kwestionariusz ankiety, czy możecie wykorzystać go w badaniu pracowników? Odpowiadamy: tak.

{star} Masz kwestionariusz {star} u nas możesz przeprowadzić swoje badanie!


Jak zbudować metryczkę kwestionariusza w badaniu satysfakcji pracowników?

Sprawdź jak stworzyć metryczkę {star} w badaniu satysfakcji pracowników {storm}


Metody badań pracowniczych - wady i zalety

Zastanawiasz się nad wyborem metody badawczej {question} poznaj wady i zalety {star} każdej z nich


CATI-System Aplikacja Test Kompetencji
phone phone divider env env
Bartosz Olcha
Bartosz Olcha
Dyrektor ds. Badań