Zespołyzadaniowe

Badanie pracowników
Spośród wymienionych wyżej typów grup pracowniczych, warto nieco miejsca poświęcić zespołom zadaniowym. Do podjęcia takiej decyzji skłania zasadniczo przekonanie o stosunkowo interesującej formie tej grupy, a także fakt coraz większej popularności tego typu jednostek we współczesnych organizacjach. Istnieją cztery typy zespołów zadaniowych, zróżnicowanych ze względu na charakter wykonywanych zadań. Zespoły decyzyjne są zespołami opiniodawczymi, składają się z grupy osób mających za zadanie przeanalizowanie wielorakich procesów decyzyjnych, oraz ustalenie najkorzystniejszego. Zespoły wykonawcze skupiają się na pracach projektowych, badawczych czy innowacyjnych. Zespoły doradcze powstają w celu rozwiązania konkretnego problemu, ich zadaniem jest opiniowanie, oraz wspomaganie kadry kierowniczej. Ostatnim typem zespołów zadaniowych są zespoły koordynacyjne, powoływane, jak sama nazwa wskazuje, celem koordynacji prac w danym obszarze działań organizacyjnych.[1] J. Jasińska przyjmuje, że zespoły zadaniowe posiadają siedem charakterystycznych cech, które wyróżniają je z pośród innych grup pracowniczych, są to:
 
  • Sprecyzowany, wymierny cel przedsięwzięcia.
  • Z góry określone ramy czasowe przeznaczone na osiągnięcie celu.
  • Członkowie zespołów zadaniowych są specjalistami w różnych dziedzinach.
  • Istnienie ryzyka nieosiągnięcia celu.
  • Wydzielone środki przeznaczone na osiągnięcie danego celu.
  • Samodzielność działania.[1]
Grupy czy zespoły zadaniowe posiadają wiele przymiotów sprawiających, że stają się one atrakcyjne dla organizacji. Przede wszystkim grupa specjalistów generuje znacznie więcej możliwych rozwiązań postawionych przed nimi problemów, niż pojedyncza jednostka. Ma to związek z wzajemnym uzupełnieniem kompetencji uczestników zespołu, a także z różnorodnością doświadczeń każdego z nich.  Pozycja zespołu w strukturach nieformalnych danej organizacji jest uzależniona od indywidualnych pozycji jego uczestników. Jednak, ze względu na stosunkowo uprzywilejowaną pozycję tego typu struktur formalnych, ich członkowie często mogą spotykać się z nieprzychylną postawą ze strony innych współpracowników, będących na podobnym szczeblu w hierarchii organizacji, a nie wcielonych do zespołu zadaniowego.[2]
 

[1] J. Jasińska, Grupy społeczne w organizacji, [w]: Socjologia organizacji. Problemy podstawowe, pod redakcją Jacenty Łucewicz
[2] C. Sikorski, Zachowanie ludzi w organizacji

 

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Jakie są potencjalne korzyści dla firmy wynikające z poprawy satysfakcji pracowników w zespołach zadaniowych?

Poprawa satysfakcji pracowników może przyczynić się do zwiększenia efektywności, redukcji absencji i rotacji pracowników, zwiększenia zaangażowania i kreatywności, a także budowania pozytywnego wizerunku organizacji jako atrakcyjnego pracodawcy.

Jakie metody badań satysfakcji pracowników mogą być stosowane w kontekście zespołów zadaniowych?

Metody badań satysfakcji pracowników w zespołach zadaniowych mogą obejmować ankiety, wywiady, grupowe dyskusje, a także obserwacje i analizę wskaźników efektywności zespołu.

Jakie są korzyści dla pracowników z przynależności do zespołu zadaniowego?

Przynależność do zespołu zadaniowego może wpływać na poczucie przynależności i więzi społecznych, zwiększać motywację i zaangażowanie pracowników, a także przyczyniać się do wzrostu satysfakcji z pracy.

CATI-System Aplikacja Test Kompetencji
phone phone divider env env
Bartosz Olcha
Bartosz Olcha
Dyrektor ds. Badań