Badanieprzekazu reklamowego

Charakter i forma przekazu reklamowego mają decydujący wpływ na jego odbiór przez potencjalnych klientów. Odpowiednie przygotowanie spotów reklamowych ora wszelkich materiałów promocyjnych w znacznym stopniu zwiększa szanse na jego pozytywny odbiór oraz wzbudzenie zaciekawienia i pożądania u konsumentów.

Skuteczność przekazu reklamowego uzależniona jest od wielu czynników uwarunkowanych kulturowo i społecznie. Niezbędne jest poznanie głównych trendów oraz „dźwigni” pozwalających na ich wykorzystanie i uatrakcyjnienie przekazu. Dźwigniami tymi mogą być zarówno autorytety w danej dziedzinie uznawane przez target, ale także motywy, odniesienia kulturowe, kolorystyka czy wykorzystywane zwroty.

Niniejsze badanie umożliwia zarówno rozpoznanie elementów kodu kulturowego najatrakcyjniejszego dla klientów targetowych, ale także na analizę skuteczności obecnie stosowanych przekazów reklamowych i promocyjnych. Pozyskanie tych informacji i ich wykorzystanie w podejmowanych kampaniach pozwoli skutecznie dotrzeć do świadomości konsumentów, oraz w dłuższej perspektywie czasu stworzyć markę z którą będą mogli się utożsamiać.

Badanie przekazu reklamowego oraz jego oddziaływania może zostać zrealizowanez wykorzystaniem  zróżnicowanych metod badawczych, wskazane jest przeprowadzenie insightu konsumenckiego w oparciu o treści pozyskane zarówno dzięki wykorzystaniu mediów społecznościowych oraz treści wywołanych w procesie badawczym. Wskazane jest także dokonanie analizy wykorzystywanych przez organizację zlecającą treści reklamowych i materiałów promocyjnych pod kątem ich zgodności z wzorami kulturowymi i trendami.

Badanie może zostać także zrealizowane z wykorzystaniem metod jakościowych, które pozwalają dostarczyć istotnych informacji (zarówno tych uświadamianych, jak i nieuświadamianych) na temat wyznawanych wartości, poglądów oraz norm wśród przedstawicieli target. Nieuświadamiane postawy zostaną uzewnętrznione poprzez zastosowanie szeregu technik projekcyjnych, dostosowanych do konkretnych grup respondentów. Analizie poddana zostanie także semiotyczna struktura wypowiedzi respondentów, co pozwoli na uzyskanie dodatkowych i wartościowych informacji. Komponent jakościowy może zostać zrealizowany z wykorzystaniem pogłębionych wywiadów indywidualnych (IDI) lub zogniskowanych wywiadów grupowych (FGI), jednak ze względu na charakter badania sugerowane są wywiady grupowe.

Produktem przeprowadzonego badania jest raport zawierający analizy i interpretacje zebranego materiału badawczego oraz ich prezentację w postaci tabelaryczno graficznej. Opracowanie wyników zawiera także użyteczne wnioski i rekomendacje dotyczące elementów kutrowych, które mają największy wpływ na target, oraz możliwości ich wykorzystania.

Powyższy opis stanowi jedynie ogólny koncept badania, który podlega uszczegółowieniu pod kontem potrzeb organizacji zlecającej.
CATI-System Aplikacja Test Kompetencji
phone phone divider env env
Bartosz Olcha
Bartosz Olcha
Dyrektor ds. Badań