Tag: badanie opinii (8)

Badanie postrzegania marki

To w jaki sposób postrzegana jest organizacja ma przełożenie na osiągane przez nią wyniki. Odpowiednio dobrana strategia zarządzania marką oraz jej przenikniecie do świadomości konsumentów pozwala organizacjom zaistnieć na rynku, lub poprawić swoja pozycję. Odpowiednie zarządzanie wizerunkiem stwarza możliwości dotarcia do szerszego grona potencjalnych klientów oraz dzięki wzbudzeniu pozytywnych skojarzeń, pozyskania ich.

Obecnie coraz większe przywiązanie klientów, zwłaszcza wśród osób niebędących ekspertami, osiągane jest poprzez wpływanie na sposób w jaki dana marka jest postrzegana. Odnosi się to zarówno do konkretnych produktów lub ich linii, ale także do organizacji jako całości. Poza funkcjonalnością, klienci oczekują wartości niematerialnych, które niosą ze sobą produkty i usługi. W zależności od grupy docelowej może to być świadomość ekologiczności, elegancja, nowoczesność czy poczucie innowacyjności. Dlatego dla osiągnięcia sukcesu rynkowego, istotne jest rozpoznanie  cech i symboli pożądanych przez konsumentów oraz trwałe powiązanie ich z oferowanymi produktami lub usługami.

Badanie postrzegania marki realizowane jest przy wykorzystaniu możliwie największej różnorodności metod badawczych. Zapewnia to zebranie danych pochodzących z rożnych źródeł i perspektyw. Proces badawczy jest wieloetapowy, a jego charakter jest dostosowywany do konkretnej organizacji zlecającej.

Metody jakościowe wykorzystane do badania postrzegania marki obejmują swoi zakresem zogniskowane wywiady grupowe (FGI) oraz Indywidualne wywiady pogłębione (IDI). W trakcie wywiadów respondenci poza eksploracją skojarzeń, symboli i wartości wystawiani są na bezpośrednie doświadczenie z produktami organizacji zlecającej. Pozwala to na identyfikację sposobu jego postrzegania oraz skojarzeń z nim związanych. W celu uzyskania pełnych i użytecznych informacji, trakcie badania jakościowego wykorzystywane są zestawy technik projekcyjnych, które pozwalają na uzewnętrznienie przez respondentów nieuświadamianych przekonań. Z koli na etapie analizy zebranego materiału badawczego, dokonywana jest analiza nie tylko treści, ale także kodu językowego wykorzystywanego przez osoby badane. Ten sam zakres analizy jest także stosowany w odniesieniu do treści pozyskanych w ramach eksploracji internetu (blogi, fora, sieci społecznosciowe).

Jednocześnie badanie postrzegania marki warto uzupełnić o komponent ilościowy, pozwalający na przeprowadzenie benchmarku na tle konkurencji. Oraz pozyskanie opinii, które dzięki przeprowadzeniu badania na próbie reprezentatywnej, mogą zostać rozszerzone na cała populację. Metody ilościowe wykorzystywane są także do pomiaru skuteczności kampanii mających na celu kalibrację postrzegania marki.

Produktem przeprowadzonego badania jest zawsze raport podsumowujący, zawierający opracowane i zinterpretowane wyniki badania, odnoszące się do zróżnicowanych pod względem społeczno-demograficznym, konsumentów oraz postrzeganego przez nich obrazu marki organizacji zlecającej. Wyniki badania przedstawione są zarówno w sposób opisowy jak i tabelaryczno graficzny. Na podstawie wyników badań formułowane są użyteczne wnioski i rekomendacje dotyczące budowy marki organizacji zlecającej. 

Badania satysfakcji pacjentów

Badania satysfakcji pacjentów odgrywają istotną rolę w pomiarze jakości obsługi placówek medycznych - pozwalają doskonaliść opiekę, jaką placówki te sprawują nad chorymi. Stąd też, znalazły one szczególne miejsce w obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2015 r. w sprawie standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania podmiotów leczniczych wykonujących inwazyjne procedury zabiegowe i operacyjne. 

Prowadzenie badań satysfakcji wśród pacjentów, w tym również na kilka tygodni po opuszczeniu placówki, wyraźnie zwiększa szanse ośrodków medycznych na otrzymanie akredytacji uprawniajacej je do obniżenia sumy ubezpieczenia w odniesieniu do jednego łóżka szpitalnego o 10%.

W celu otrzymania maksymalnej liczby punktów, niezbędne jest prowadzenie cyklicznych badań (raz w roku), których zakres jest zgodny ze standardami akredytacyjnymi, a wyniki których są wdrażane w celu poprawy jakości świadczonych usług. Co istotne, badania powinny być realizowane przez zewnętrzny podmiot posiadający odpowiednie doświadczenie.

Mając to na uwadze, oferujemy kompleksową realizację badań satysfakcji pacjentów opierających się na pomiarach telefonicznych, lub mieszanych (badanie papierowe lub wspomagane komputerowo dla obecnych pacjentów oraz telefoniczne dla pacjentów wypisanych).

Prowadzone przez nas pomiary są zgodne ze standardami określonymi przez Ministra Zdrowia, a także mogą zostać rozszerzone o zbadanie dodatkowych elementów podlegających ocenie w ramach akredytacji co znacząco zwiększy szanse na uzyskanie certyfikatu.

Nasze badania realizujemy przy wykorzystaniu autorskej platformy badawczej, która zapewnia kompleksowe wsparcie dla wszystkich typów badań i umożliwia ścisłą kontrolę nad całością pomiaru.
 
Więcej informacji o naszej platformie znajdą Państwo na dedykowanej stronie:

Opinia pacjentów krokiem do rozwoju placówki

Dbając o wysoki poziom świadczonych usług także w dziedzinie medycyny warto przeprowadzać badania opinii pacjentów, które pomogą wskazać słabe punkty i wyeliminować je, a także zdobyć wiedzę na temat mocnych stron i umacniać je w drodze dalszego rozwoju. Jednak aby zebrane informacje mogły być przydatne muszą zostać w poprawny sposób zebrane.
 

Pacjent to rzetelne źródło informacji

Kierując uwagę na rozpoczęcie procesu badawczego należy określić cele badania, a także czas i miejsce. Kolejnym bardzo ważnym krokiem jest ustalenie sposobu, w jaki zostaną zebrane dane. Gromadzenie wiarygodnych danych możliwe będzie jedynie wtedy, gdy badanie zostanie przeprowadzone zgodnie z etyką, a zastosowane metody będą profesjonalne. W obrębie badań opinii pacjentów uwagę skupia się na:

 • ocenie jakości opieki;

 • skuteczności leczenia;

 • przestrzeganie procedur oraz kompletność przekazywanych informacji;

 • bezpieczeństwu opieki.

 

Badanie krokiem ku wzrostowi

Zebrane dane w procesie badawczym należy poddać analizie, a następnie wyciągnąć wnioski, które zostaną wprowadzone w życie. W szczególny sposób warto podkreślić praktyczność przeprowadzanych badań. Otrzymane wyniki mają przyczynić się do:
 • poprawy bądź umocnienia faktycznej sytuacji;
 • rozpoznania niezrealizowanych potrzeb i oczekiwań;
 • wzmocnienia bądź zredefiniowania misji firmy.

 

Stały kontakt wpływa na jakość usług

Uzyskane dane w procesie badawczym pozwalają na określenie relacji zachodzącej między pacjentami a wyszczególnionym ośrodkiem. W kontekście badań opinii pacjentów można rozpoznać ich aktualne potrzeby oraz motywacje. Staje się to możliwe dzięki wykorzystaniu takich metod jak:

 

 • wywiad telefoniczny (CATI);
 • wywiad online (CAWI);
 • wywiad z wykorzystaniem urządzeń mobilnych (CAPI);
 • indywidualny wywiad pogłębiony (IDI);
 • zogniskowany wywiad grupowe (FGI).
W sprawie przeprowadzania badania bardzo ważne jest zachowanie regularności ich wykonywania. Pozwoli to nie tylko na stałe kontrolowanie zachodzących zmian, ale także wpłynie na podnoszenie jakości świadczonych usług.
 

Z wizją na przyszłość...

Ocena pacjentów na temat świadczonych usług kształtuje się w odpowiedzi na wymianę doświadczeń między pacjentami, a zwłaszcza ich osobiste potrzeby i oczekiwania. Wpływ mają także dotychczasowe doświadczenia, sposób odbioru wizerunku oraz komunikacja w formie reklam czy to ogłoszeń. Badania opinii pacjentów można traktować jako sposób na uzyskanie potrzebnej wiedzy w kwestii poprawienia swojej pozycji na rynku.

Metody badawcze w badaniu zadowolenia pacjentów

Mówiąc o satysfakcji należy odróżnić ją od lojalności, która jest stanem względnie trwałym, gdzie osoba zdolna jest zaświadczyć swoim imieniem o wysokiej jakości danego produktu bądź usługi. Badania satysfakcji pacjentów dowodzą, iż zadowolenie może ulegać w czasie i zależy od bardzo wielu składników, dlatego ważne jest, aby w regularny sposób przeprowadzać wspomniane procesy badawcze.
 

Kilka zasad dobrego badania

W obrębie badań skupiających się na zadowoleniu pacjentów odnieść można się do różnorakich zagadnień. Ważne jest, aby powtarzając badanie przywoływać te same lub bardzo zbliżone do siebie kategorie. Pozwoli to na:
 • obserwacje zmian zachodzących w danej kwestii;
 • wprowadzenie potrzebnych zmian;
 • wyznaczenie kwestii najważniejszych dla pacjentów.
Przeprowadzając badanie satysfakcji pacjentów należy w odpowiedni sposób dobrać grupę badanych oraz wybrać narzędzie, które pozwoli na pozyskanych danych w najmniej uciążliwy dla pacjentów sposób.
 

Jak dobrać metodę badawczą?

Odwołując się grupy, którą są pacjenci należy w szczególny sposób przemyśleć, jakie narzędzie badawcze zostanie wykorzystane w badaniu. Metoda badawcza oprócz tego, iż nie powinna  być uciążliwą dla pacjentów to ponadto powinna:
 • odpowiadać im umiejętnością;
 • zapewnić im anonimowość i poufność;
 • zadbać o komfort ankietowanych;
 • być dostosowana do zdrowia danego pacjenta.
Same pytania w ankiecie powinny być przedstawione w sposób czytelny i zrozumiały. Co więcej powinny one odpowiadać wiedzy, którą mogą posiadać pacjenci, a więc lepiej nie stosować terminów medycznych, które dla większości pacjentów mogą być niezrozumiałe.
 

Ankietyzacja jako metoda badawcza

Najpopularniejszą metodą badawczą są wywiady przeprowadzane za pomocą ankiety. Ankietyzacja może przebiegać z uwzględnieniem:

 • kontaktu bezpośredniego (PAPI);

 • kontaktu telefonicznego (CATI);

 • wykorzystania urządzeń mobilnych (CAPI);

 • drogi online (CAWI).
Każda z tych metod ma swój pozytywny wpływ na przebieg badania satysfakcji pacjentów. Dzięki zastosowaniu ankietyzacji można uzyskać informacje o charakterze ilościowym, a więc ujmującym badane zagadnienie od strony liczbowej.
 

Metody, które się uzupełniają

Chcąc uzyskać informacje o charakterze jakościowym (wskazującym przyczyny danej sytuacji) należy zwrócić uwagę na takie metody jak indywidualne wywiady pogłębione czy zogniskowane wywiady grupowe. W toku przeprowadzania badań satysfakcji pacjentów zaleca się korzystanie zarówno z metod dającym informacje o charakterze ilościowym, jak i jakościowym.

Badanie satysfakcji w Instytucie Lotnictwa

Mieliśmy przyjemność współpracować z Instytutem Lotnictwa w zakresie badania satysfakcji pracowników i możliwości realizacji przez nich swoich ambicji naukowych.

 

Instytut Lotnictwa, to kolejna specjalistyczna organizacja, która zdecydowała się na podjęcie współpracy z nami w ramach działań skierowanych na podniesienie satysfakcji i zaangażowania swoich pracowników.

Na zlecenie Instytutu przeprowadziliśmy diagnozę stanu obecnego, w tym poruszone zostały kwestie możliwości realizacji przez pracowników ich ambicji naukowych.

 

Cały proces diagnostyczny był obsługiwany przez nasz system badawczy, a pomiar zrealizowano z zachowaniem pełnej anonimowości respondentów.

 


Benchmark w badaniach pracowników – jak porównać poziom satysfakcji pracowników z konkurencją

Sprawdź poziom satysfakcji pracowników i porównaj ją z konkurencją {exclamation} Badania satysfakcji klientów {check} Badanie opinii klientów {check}


Badania umiejętności kierowniczych przy pomocy metody MSAI – czego dotyczą i jak je przeprowadzić?

Zbadaj umiejętności kierownicze swojej kadry zarządzającej {exclamation} Sprawdź mocne i słabe strony swoich pracowników {exclamation}


Mamy własny kwestionariusz ankiety, czy możecie wykorzystać go w badaniu pracowników? Odpowiadamy: tak.

{star} Masz kwestionariusz {star} u nas możesz przeprowadzić swoje badanie!


CATI-System Aplikacja Test Kompetencji
phone phone divider env env
Bartosz Olcha
Bartosz Olcha
Dyrektor ds. Badań