Tag: badanie satysfakcji pracowników (37)


O nas

 

 

Co nas wyróżnia?
  • 16 lat doświadczenia;
  • ekspercki zespół badawczy;
  • doświadczenia w sferze naukowej i biznesowej;
  • sprawdzona metody i narzędzia badawcze;
  • autorska platforma badawcza
 

Dbamy o satysfakcję naszych Klientów i ich pracowników

Naszym celem jest wspomaganie procesów decyzyjnych naszych Klientów, pozwalając im na optymalizację sposobów funkcjonowania ich organizacji oraz na wykorzystywanie przez nich do maksimum szans i możliwości, jakie niesie ze sobą efektywne zarządzanie pracownikami. Nasze wsparcie przekłada się na biznesowy sukces naszych Klientów!
 
 

Profesjonalizm, który daje satysfakcję

Na każdym kroku łączymy naszą szeroką wiedzę z jej praktycznym zastosowaniem - pozwala nam to świadczyć usługi badawcze na najwyższym możliwym poziomie oraz wspierać podmioty niezależnie od branży, w której działają. Wśród naszych zadowolonych Klientów znalazły się m.in. przedsiębiorstwa sektora finansowego, badawczo-rozwojowego, doradctwa prawnego czy automotive.
 

Kontakt

 

 

Biuro Handlowe - Warszawa
Aleje Jerozolimskie 96
Warszawa 00-807
 
Biuro w Rybniku
ul. Kowalczyka 17
Rybnik 44-206

Tel: 32 4221707
Fax: 32 4408564
Tel. kom.: 666 069 831
Email: bsp@biostat.com.pl


O grupach

Pojęcie grupy stanowi podstawę nauk zajmujących się badaniem zbiorowości społecznych. Przyjmuje się, że grupa spełnia następujące kryteria:
 
1. Grupa społeczna składa się z co najmniej trzech osób. Niekiedy przyjmuje się za grupę dwie osoby, lecz dopiero przy trzech możliwe jest wystąpienie struktury oraz specyficznych dla grup typów stosunków społecznych.

2. W grupach zachodzą trwałe, częste i bezpośrednie interakcje nastawione na wspólne osiąganie wyznaczonego celu.

3. Posiadają względnie stałą strukturę społeczną. Każdy członek przypisany jest do konkretnej pozycji społecznej w sieci powiązań pomiędzy pozostałymi członkami grupy. W grupach funkcjonuje także system norm oraz wartości, którego nieprzestrzeganie prowadzi do wprowadzenia sankcji wobec członków ich nieprzestrzegających.

4. Członkowie należący do grup społecznych mają świadomość przynależności do grupy oraz istnieją mniej lub bardziej wyraźne kryteria wyodrębniające rozpatrywaną grupę z szerszego otoczenia.

Jednostki będące członkami grup, są powiązane wzajemnymi zależnościami oraz wspólnym modelem aksjo-normatywnym, który ukierunkowuje ich działania. Co istotne, w przypadku niepodporządkowania się jednostki do norm przyjętych w grupie, stosowane są wobec niej różnorakie formy represji, które w ostateczności prowadzą do wykluczenia jednostki z grupy.

Grupy społeczne mogą mieć różnoraki charakter,  co powoduje mnogość ich typologii. Jednak ze względu poświęcenie niniejszego portalu problematyce organizacji, najistotniejszy wydaje się podział na Grupy Formalne oraz Grupy Nieformalne, zwłaszcza, że oba typy są nierozerwalnie związane z każdą organizacją.
 
W kontekście organizacji istotne jest także zrozumienie problematyki Ról Społecznych pełnionych przez jednostki w grupach. 

O otoczeniu

Otoczenie organizacji rozumiane jest jako wszelkie procesy, zjawiska oraz podmioty, wpływające na jej funkcjonowanie. Przy takim ujęciu tego terminu, otoczenie organizacji staje się pojęciem zawierającym w sobie ogromne ilości zagadnień oraz zmiennych, dlatego w celu ich uporządkowania przyjmuje się następujący podział:

1. środowisko zewnętrzne - otoczenie to wszystko to, co z zewnątrz organizacji może na nią wpływać. Granica dzieląca organizację od jej otoczenia zewnętrznego nie zawsze jest jasna i wyraźnie określona. Np. akcjonariusze są w pewnym sensie częścią przedsiębiorstwa, ale w innym ujęciu są raczej elementem jego otoczenia. Na otoczenie zewnętrzne składają się dwie warstwy:

1.1 makrootoczenie -  jest to otoczenie o najszerszym, globalnym i pośrednim stopniu oddziaływania na sposób funkcjonowania organizacji. W jego skład wchodzi pięć wymiatów: ekonomiczny, techniczny, socjokulturowy, prawno-polityczny, międzynarodowy.

1.2 mezootoczenie – to inaczej otoczenie regionalne przedsiębiorstwa. Stanowi warstwę pośrednią, w której występuje przenoszenie się wpływów makrootoczenia na mikrootoczenie przedsiębiorstwa.

1.3 mikrootoczenie - składa się z konkretnych organizacji lub grup, które mogą oddziaływać na sposób funkcjonowania organizacji. Mikrootoczenie obejmuje środowisko lokalne danej organizacji, przez co jego oddziaływanie ma charakter bezpośredni. Na mikrootoczenie składają się: konkurenci, klienci, dostawcy, regulatorzy, siła robocza, właściciele, partnerzy strategiczni.

2. środowisko wewnętrzne - składa się z warunków i sił wewnątrz organizacji.
 
Ze względu na bezpośredni charakter oddziaływania na sposób funkcjonowania organizacji, warto poświęcić więcej uwagi kategorii mikrootoczenia, zaś szczególności - aspektowi Klientów oraz związanej z nim Marce. Klienci, czyli wszelkiego rodzaju odbiorcy produktów lub usług oferowanych przez organizację, stanowią największą siłę rynkową decydującą o sukcesie lub porażce danej organizacji. W związku z tym należy zrozumieć procesy towarzyszące aktywności klientów oraz sposobów postrzegania i znajomości danej organizacji wraz z jej ofertą. Kategoria Marki  w wielu przypadkach stanowi potężne narzędzie zwiększające szanse i możliwości danej organizacji. 

O metodach

Opis metodologii badania satysfakcji pracowników.


Struktura Organizacji

Grupy formalne najczęściej przybierają postać struktury hierarchicznej o przejrzyście ustanowionym podziale zadań i ról.


Komunikacja

Zobacz jak definiujemy termin "komunikacja"!


Role jednostki w grupie

Rola, jaką pełnią jednostki w grupie jest zależna od wielu czynników.


Grupy formalne

Organizacje same w sobie stanowią grupy celowe, jednak ich wewnętrzna struktura najczęściej podzielona jest na funkcjonalne jednostki zadaniowe


Zespoły zadaniowe

Dowiedz się czym są tzw. "zespoły zadaniowe".


Grupy nieformalne

Zobacz czym są tzw. "grupy nieformalne".


Czynniki wpływające na powstawanie grup nieformalnych

Zobacz co generuje powstanie grup nieformalnych


Normy, wartości, wzory postępowania w grupach nieformalnych

Zachowanie pracowników w obrębie organizacji jest określone przez zbiór zasad, narzucanych pracownikom odgórnie.


Kliki

Grupy nieformalne istniejące w obrębie organizacji mogą przybierać różnorakie formy. Także tzw. klik.


Metody Jakościowe

Metody jakościowe charakteryzują się nastawieniem na wyjaśnienie badanych zjawisk, a nie na ich pomiar, dlatego często zadawanym pytaniem jest „dlaczego?” w przeciwieństwie do ilościowego „ile?”.


Podejście jakościowe

Jakościowe podejście do badania 360⁰ w zdecydowany sposób wzbogaca informacje pozyskane w ramach badania kwestionariuszowego.


Wykorzystanie technik projekcyjnych

Techniki projekcyjne stanowią specyficzną grupę narzędzi, która pozwala na pozyskanie opinii o charakterze nieuświadomionym.


Efekty badania

Efektem badania 360 jest kompleksowa ocena badanych pracowników, której to dokonuje się z wszystkich perspektyw rzeczywistości organizacyjnej.


Badanie satysfakcji pracowników

Badanie satysfakcji pracowników {check} ma na celu określenie stopnia zadowolenia pracowników z podejmowanej przez nich pracy zarobkowej, z uwzględnieniem jej charakteru oraz warunków jej towarzyszących. {check}


Pomiar zaangażowania pracowników i oddziaływania czynników motywacyjnych

Od poziomu zaangażowania pracowników w dużym stopniu zależy stopień ich kreatywności, a tym samym skłonność do poszukiwania nowych rozwiązań w celu budowania sukcesu firmy.


Badanie potrzeb szkoleniowych

Przeprowadzenie badań potrzeb szkoleniowych pozwala pozyskać dane na temat luk kompetencyjnych pośród personelu.


Badanie stosunków interpersonalnych w grupach pracowniczych

Stosunki interpersonalne oraz ich charakter, są integralną częścią rzeczywistości organizacyjnej. Pracownicy mający ze sobą styczność, z czasem wychodzą poza ramy zachowań formalnych, rozwijając pomiędzy sobą zarówno stosunki sympatii jak


Badanie struktury grup pracowniczych

Struktura grup pracowniczych, nie jest zależna jedynie od formalnych wytycznych, bardzo dużą rolę w jej kształtowaniu odgrywają stosunki nieformalne, powstałe na gruncie codziennego wspólnego uczestnictwa jednostek w rzeczywistości organizacyjnej


Badanie kultury organizacyjnej

Kultura organizacyjna ma znaczny wpływ na sposób funkcjonowania organizacji jako całości.
Badanie satysfakcji pracowników ZPUE Holding.

Badanie satysfakcji pracowników ZPUE Holding.


Badanie satysfakcji pracowników Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego

Badanie satysfakcji pracowników Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego


Badanie kompetencji i satysfakcji pracowników kancelarii Domański Zakrzewski Palinka sp. k.

Badanie kompetencji i satysfakcji pracowników kancelarii Domański Zakrzewski Palinka sp. k.


Kredyt Inkaso S.A. wśród naszych klientów

Kredyt Inkaso S.A. wśród naszych klientów


Bezpłatne narzędzie do diagnozy ryzyka psychospołecznego w miejscu pracy

Bezpłatne narzędzie do diagnozy ryzyka psychospołecznego w miejscu pracy


Zakończenie badania dla NSZZ Solidarność

Zakończenie badania dla NSZZ Solidarność


Mapa strony

Mapa strony


Pracowniczy problem

Skorzystaj z rozwiązań jakie daje rynek. Dbaj o swoich pracowników. Bądź firmą, która daje możliwości. Przeprowadź badanie satysfakcji pracowników. Już dziś zadzwoń do BioStat.


Polityka prywatności

Polityka prywatności


Regulamin

Regulamin portalu badania-satysfakcji-pracownikow.pl


Copyright @ 2018 - 2021 badania-satysfakcji-pracownikow.pl
SurvgoCATI-SystemBadania rynkuBiostat. More than statistics.
CATI-System Aplikacja Test Kompetencji
Dr Monika Jaremków
Dr Monika Jaremków
Dyrektor ds. Badań