Tag: badanie satysfakcji klientów (5)


Metody badawcze w badaniu zadowolenia pacjentów

Mówiąc o satysfakcji należy odróżnić ją od lojalności, która jest stanem względnie trwałym, gdzie osoba zdolna jest zaświadczyć swoim imieniem o wysokiej jakości danego produktu bądź usługi. Badania satysfakcji pacjentów dowodzą, iż zadowolenie może ulegać w czasie i zależy od bardzo wielu składników, dlatego ważne jest, aby w regularny sposób przeprowadzać wspomniane procesy badawcze.
 

Kilka zasad dobrego badania

W obrębie badań skupiających się na zadowoleniu pacjentów odnieść można się do różnorakich zagadnień. Ważne jest, aby powtarzając badanie przywoływać te same lub bardzo zbliżone do siebie kategorie. Pozwoli to na:
 • obserwacje zmian zachodzących w danej kwestii;
 • wprowadzenie potrzebnych zmian;
 • wyznaczenie kwestii najważniejszych dla pacjentów.
Przeprowadzając badanie satysfakcji pacjentów należy w odpowiedni sposób dobrać grupę badanych oraz wybrać narzędzie, które pozwoli na pozyskanych danych w najmniej uciążliwy dla pacjentów sposób.
 

Jak dobrać metodę badawczą?

Odwołując się grupy, którą są pacjenci należy w szczególny sposób przemyśleć, jakie narzędzie badawcze zostanie wykorzystane w badaniu. Metoda badawcza oprócz tego, iż nie powinna  być uciążliwą dla pacjentów to ponadto powinna:
 • odpowiadać im umiejętnością;
 • zapewnić im anonimowość i poufność;
 • zadbać o komfort ankietowanych;
 • być dostosowana do zdrowia danego pacjenta.
Same pytania w ankiecie powinny być przedstawione w sposób czytelny i zrozumiały. Co więcej powinny one odpowiadać wiedzy, którą mogą posiadać pacjenci, a więc lepiej nie stosować terminów medycznych, które dla większości pacjentów mogą być niezrozumiałe.
 

Ankietyzacja jako metoda badawcza

Najpopularniejszą metodą badawczą są wywiady przeprowadzane za pomocą ankiety. Ankietyzacja może przebiegać z uwzględnieniem:
 • kontaktu bezpośredniego (PAPI);
 • kontaktu telefonicznego (CATI);
 • wykorzystania urządzeń mobilnych (CAPI);
 • drogi online (CAWI).
Każda z tych metod ma swój pozytywny wpływ na przebieg badania satysfakcji pacjentów. Dzięki zastosowaniu ankietyzacji można uzyskać informacje o charakterze ilościowym, a więc ujmującym badane zagadnienie od strony liczbowej.
 

Metody, które się uzupełniają

Chcąc uzyskać informacje o charakterze jakościowym (wskazującym przyczyny danej sytuacji) należy zwrócić uwagę na takie metody jak indywidualne wywiady pogłębione czy zogniskowane wywiady grupowe. W toku przeprowadzania badań satysfakcji pacjentów zaleca się korzystanie zarówno z metod dającym informacje o charakterze ilościowym, jak i jakościowym.

Badania satysfakcji klientów

Badanie satysfakcji pracowników to często praktykowany sposób na poznanie nastrojów, motywacji i satysfakcji z pracy, jakie przejawiają zatrudnieni. W tym celu, pomiar ten na ogół kierunkuje się na ocenę organizacji pracy i jej bezpieczeństwa w badanej firmie, stopnia integracji społeczności pracowniczej oraz poziomu relacji interpersonalnych, mechanizmów komunikacji i przepływu informacji, a także - postrzegania polityki kadrowej czy wizerunku firmy. Aspekty te kształtuję satysfakcję i zaangażowanie pracowników czyli czynniki, które mają przełożenie na jakość wykonywanych obowiązków i świadczonej obsługi - to zaś ma bezpośrednie przełożenie na zadowolenie klientów.

Cenne wskazówki w zakresie jakości obsługi i dochowania w tym obszarze przyjętych standardów niesie ze sobą ponadto badanie typu Mystery Shopping, czyli anonimowe audyty tzw. Tajemniczych Klientów, kontrolujących proces obsługi oraz przygotowanie placówki. Uzyskane tą drogą uwagi pozwalają doskonalić pracę personelu i podnosić jej standardy oraz dostosowywać do wymogów konsumenckich.
 

Badania satysfakcji klientów

Poprawa warunków pracy i zadowolenia pracowników winno przenieść się na jakość obowiązków, jakie na co dzień wykonują. Informacją zwrotną z efektów tych działań stanowić może badanie satysfakcji klientów.

Mierząc stopień satysfakcji weryfikujemy zadowolenie klienta z dokonanej transakcji - poziom zadowolenia pozwala wnioskować o dostępnej ofercie produktów/usług (jej kompleksowości/jakości), sposobnie obsługi, przygotowaniu badanej placówki czy chęci do ponownego sięgnięcia po produkty i usługi danej marki. Ostatni aspekt jest istotnym m.in. z punktu widzenia lojalności klientów, ich skłonności do polecania oraz czynników lojalność tę warunkującą - wszystko to zwykło się ujmować w strategiach działań marketingowych, by skutecznie umacniać swoje rynkowe pozycje.
 

Badanie satysfakcji klientów przy użyciu aplikacji do ankietyzacji

Ponieważ zadowolenie z świadczonych usług może zmieniać się w czasie, badanie satysfakcji klientów warto prowadzić w sposób cykliczny i tak, by móc porównywać osiągane wyniki i wskazania. Nieceniona pomoc w tym zakresie stanowi odpowiednie oprogramowanie do ankietyzacji, zapewniające szablonowość kwestionariuszy i ciągłość monitoringu wszystkich wybranych obszarów badawczych, w tym - tych ujętych w ramach pomiaru zadowolenia klientów.
 

Zamiast podsumowania

Tak badania satysfakcji klientów, jak badanie satysfakcji pracowników i badanie Tajemniczy Klient sprzyjają pozyskaniu wytycznych, co do budowania wartościowych i pożądanych przez klientów produktów/usług - pozwala to maksymalizować satysfakcję klienta i jego lojalność oraz budować przewagi konkurencyjne na rynku. Znaczenie badań tego typu sprawia, że każda w swojej ofercie szczególną pozycję zajmuje, prócz badania satysfakcji i motywacji pracowniczej, pomiar opinii, satysfakcji i lojalności konsumenckiej oraz badanie jakości i standardów obsługi.

Po co nam opinia klienta?

Rozumiejąc zachowania konsumenckie można w efektywny sposób dobierać odpowiednie strategie rozwojowe. Pozwala to nie tylko na wykorzystanie wszystkich posiadanych zasobów, ale przede wszystkim pozwala na skuteczne poruszanie się w obrębie rynku. Badania opinii klienta umożliwiają rozpoznawanie potrzeb i motywacji, a tym samym jest źródłem  informacji, które można wykorzystać w procesie decyzyjnym, zarządzania produktami/usługami oraz we wszystkich obszarach, w których głos klienta ma znaczenie.
 

Zrozumieć znaczenie klienta

Z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi badawczych można pozyskać informacje na temat:
 
 • czynników budujących satysfakcję klienta;
 • bodźców, które wpływają na pozytywne reakcje konsumentów;
 • zdarzeń oddziałujących na wzrost zaufania odbiorców rynku.
Badania powinny być przeprowadzane regularnie ze względu na zmiany zachodzące na rynku, a więc także w odniesieniu do potrzeb konsumentów. Dzięki realizacji badań opinii klienta istnieje możliwość utrzymania dobrych relacji z klientem, czego przesłanką będzie wsłuchanie się w głos bezpośrednich odbiorców produktów/usług.
 

Opinia pozwala prognozować

Przeprowadzając różnorakie procesy badawcze należy pamiętać, iż cel powinien odpowiadać aktualnej sytuacji i wyrażać rzeczywiste potrzeby. Zapoznając się z opiniami konsumentów można podejmować trafne decyzje odnośnie:
 • kampanii reklamowych;
 • wprowadzania nowych produktów;
 • stosowania ulepszeń.
W związku z dynamicznie zachodzącymi zmianami przeprowadzone badania pozwalają na prognozowanie zdarzeń, a tym samym na dostosowywanie prowadzonych działań do zachodzących przemian.
 

Relacje z klientem są bardzo ważne

Co więcej badania opinii klienta mogą posłużyć jako środek do umocnienia swojej pozycji względem konkurencji bądź jedynie jej weryfikacji. Dzięki pozyskanym danym można:
 • lepiej dostosowywać swoją ofertę;
 • odpowiadać na konkretne potrzeby klientów;
 • zrozumieć wybory konsumentów.
Każdy z tych efektów badania pozwala na zaplanowanie tak swoich działań, aby wzmocnić swoją pozycję na rynku poprzez skuteczniejszą komunikację z klientami.
 

Zaplanuj rozwój z klientem

Przeprowadzane procesy badawcze mają nie tylko powiedzieć jak jest, ale także wskazać możliwości dalszego rozwoju. Projekty zorientowane na badaniach opinii klienta pozwalają na czerpanie wiedzy w oparciu o konkretne preferencje konsumentów. Tym samym nowe działania pozwalają na wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań pożądanych przez klietów.

Regulamin

REGULAMIN

SERWISU I APLIKACJI SURVGO
 

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin stosuje się do usług świadczonych przez firmę BioStat Sp. z.o.o, za pośrednictwem Aplikacji SurvGO (Oprogramowanie), dostępnej w Serwisie www.survgo.com.
 2. Serwis i Oprogramowanie są przeznaczone dla podmiotów chcących dokonać ankietyzacji swoich użytkowników lub przeprowadzić badanie kompetencji zawodowych. Administrator wyłącza możliwość bezpośredniego korzystania z jego usług przez konsumentów w rozumieniu art. 22(1) ustawy Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz. 121).
 3. Definicje:
  1. Serwis – strona internetowa prowadzona przez Administratora pod domeną www.survgo.com
  2. Administrator – spółka BioStat Sp. z o.o., ul. Kowalczyka 17, 44-206 Rybnik, NIP: 6423125404, REGON: 241544443, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000351860, e-mail: biuro@biostat.com.pl, numer tel.: (+48) 32 42 21 707, numer Fax: (+48) 32 44 08 564.
  3. Użytkownik – podmiot, który korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora i wykorzystuje odpłatnie udostępnione Oprogramowanie.
  4. Umowa - umowa o świadczenie usług, świadczonych przez Administratora za pośrednictwem Oprogramowania - zawierana pomiędzy Administratorem i Użytkownikiem, na czas określony w zakupionym pakiecie, w języku polskim, na warunkach określonych w Regulaminie.
  5. Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Użytkownika, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Administratora, w którym gromadzone są dane wprowadzane przez Użytkownika.
  6. Panel – udostępniony przez Administratora indywidualny panel, zapewniający dostęp do prowadzonego w Serwisie Konta, umożliwiający korzystanie z Oprogramowania.
  7. Oprogramowanie – Aplikacja SurvGO działająca w modelu SaaS (Software as a Service), opierająca się na pracy w chmurze, zarządzana przez Administratora, który odpłatnie ją udostępnia Użytkownikom na urządzeniach komputerowych i mobilnych, służąca w szczególności do obsługi i gromadzenia ankiet oraz kwestionariuszy testów kompetencji w formie elektronicznej. Oprogramowanie jest udostępniane w ramach Umowy z Użytkownikiem.
  8. Formularz rejestracji – dostępny w Serwisie internetowym formularz, umożliwiający utworzenie Konta.
  9. Cennik – wykaz uwzględniający rodzaj i wysokość opłat, związanych z korzystaniem z Oprogramowania, opublikowany na stronie www.testkompetencji.pl/cennik  lub/i www.survgo.com/cennik. Cennik stanowi integralną część zawieranej Umowy oraz załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
  10. Okres testowy – należy przez to rozumieć wskazany przez Administratora okres kolejnych 14 (czternastu) dni, w którym działanie Konta udostępnione jest Użytkownikowi w sposób bezpłatny.
  11. Okres rozliczeniowy – ściśle określony przedział czasowy, za który dokonywane są płatności za korzystanie z Oprogramowania.
  12. Regulamin – niniejszy Regulamin, udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu internetowego www.survgo.com w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie, tak aby umożliwić swobodne zapoznawanie się z Regulaminem przed zawarciem Umowy.
 4. Usługi świadczone przez Administratora są dostępne 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu z wyłączeniem prawa do przerwania działania usług ‪aplikacji z uzasadnionych przyczyn technicznych lub z powodu wykonania niezbędnych prac konserwacyjnych bez uprzedzenia. W pozostałych przypadkach użytkownik zostaje poinformowany z odpowiednim wyprzedzeniem.
 5. Usługi świadczone na rzecz Użytkownika w ramach Oprogramowania, na podstawie zawieranej odpłatnej umowy, umożliwiają:
  1. prowadzenie indywidualnego Konta,
  2. tworzenie i przechowywanie kwestionariuszów ankiet w formie elektronicznej,
  3. tworzenie i przeprowadzanie testów kompetencyjnych, modułów kompetencji oraz kwestionariuszy kompetencyjnych,
  4. tworzenie i przeprowadzanie badań satysfakcji, w szczególności badań satysfakcji klientów,
  5. tworzenie i przeprowadzanie ankietyzacji użytkowników,
  6. zbieranie i przechowywanie wyników przeprowadzonych badań kompetencji i ankiet,
  7. korzystanie z innych usług i funkcji dostępnych w Oprogramowaniu,
  8. wsparcie techniczne działu IT,
 6. Administrator świadczy usługi, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§2. ZASADY KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA ORAZ SERWISU

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu i Oprogramowania, w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami oraz niniejszym Regulaminem.
 2. Każde działanie Użytkownika powinno odbywać się równocześnie z poszanowaniem dla dóbr osób trzecich - zwłaszcza innych Użytkowników korzystających z Oprogramowania i Serwisu.
 3. Podczas zakładania Konta w Serwisie obowiązkiem Użytkownika jest podanie prawdziwych, zgodnych ze stanem faktycznym danych oraz ich ochrona przed dostępem osób nieuprawnionych (nie należy podawać osobom trzecim swojego loginu i hasła). Od tego w dużej mierze zależy bezpieczeństwo Konta.
 4. Niedozwolone są jakiekolwiek próby wprowadzania do systemu informatycznego szkodliwych danych (oprogramowanie złośliwe w tym wirusy, pliki szpiegujące, „robaki” etc.).
 5. Użytkownik ma obowiązek zadbać, by używane przez niego oprogramowanie i sprzęt były aktualne i kompatybilne, szczególnie w zakresie ewentualnego pobierania nowych wersji lub pozostałych aktualizacji w celu korzystania z usług oraz posiadać stałe połączenie do sieci Internet.

§3. UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG

 1. Świadcząc usługi za pomocą Serwisu i Oprogramowania, Administrator dokłada należytej staranności, aby Użytkownicy byli w pełni zadowoleni.
 2. Aby móc korzystać z Oprogramowania, konieczne jest założenie Konta. Przed założeniem Konta, należy zapoznać się dokładnie z treścią Regulaminu oraz zaakceptować jego warunki.
 3. Świadczenie usług przez Administratora na rzecz Użytkownika odbywa się na podstawie Umowy, do której mają zastosowanie postanowienia niniejszego Regulaminu, przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innych właściwych. Procedurę jej zawierania określa Regulamin.
 4. Administrator może uruchomić okres testowy, który służy zapoznaniu się przez Użytkownika z funkcjonalnością Oprogramowania. Zakres świadczonych usług w okresie testowym może zostać ograniczony przez Administratora.
 5. Użytkownik zobowiązuje się w okresie testowym nie wprowadzać do systemu SurvGO żadnych danych osobowych w stosunku, do których posiada status administratora danych osobowych lub podmiot przetwarzający, w tym w szczególności danych osobowych użytkowników. Użytkownik akceptując Regulamin oświadcza, że wprowadzane do systemu SurvGO w okresie testowym dane (za wyjątkiem danych Klienta i Użytkowników) są fikcyjne i służą jedynie celom przetestowania funkcjonalności systemu SurvGO.
 6. Podanie danych przez Użytkownika jest równoznaczne ze złożeniem jego oświadczenia o:
  1. zgodności z prawdą wszelkich danych udostępnionych Administratorowi,
  2. zapoznaniu się z treścią dokumentów stanowiących podstawę zawarcia Umowy,
  3. wyrażeniu zgody na zawarcie Umowy drogą elektroniczną,
  4. wyrażeniu zgody na otrzymywanie za pośrednictwem korespondencji mailowej, na wskazany adres email, informacji o wszelkich zmianach dotyczących zasad świadczenia usług oraz o wprowadzanych aktualizacjach i nowościach w Serwisie przez Administratora.
 1. Za chwilę zawarcia Umowy uznaje się dzień, w którym Użytkownik potwierdzi (kliknie) w link aktywacyjny, wysłany na podany przez niego podczas dokonywania zgłoszenia adres email, służący do potwierdzenia rejestracji w Serwisie. Od momentu kliknięcia w link aktywacyjny Użytkownik uzyskuje dostęp do swojego Konta za pośrednictwem loginu oraz hasła.
 2. Administrator może rozszerzyć zakres oferowanych usług i wprowadzić w tym celu stosowne zmiany do Regulaminu, bez zgody Użytkownika. Wprowadzone zmiany nie mogą naruszać uprawnień Użytkownika z tytułu praw nabytych.
 3. W przypadku wykrycia błędów w działaniu Oprogramowania lub jego zaktualizowanej wersji, Użytkownikowi przysługuje prawo żądania ich usunięcia w odpowiednim terminie, uzależnionym od charakteru i stopnia skomplikowania błędu.

§4. OPŁATY

 1. Szczegółowe zasady płatności określa Cennik, stanowiący Załącznik nr 1 do Regulaminu będący integralną częścią Umowy. Cennik jest udostępniony również na stronie Serwisu pod adresem:  https://www.testkompetencji.pl/cennik lub/i www.survgo.com/cennik
 2. Opłata pobierana jest od Użytkownika, w formie abonamentu, czyli określonej sumy pieniężnej należnej Administratorowi, w zamian za korzystanie z Oprogramowania przez dany Okres rozliczeniowy.
 3. Użytkownik może dokonywać rozliczeń abonamentowych w formie comiesięcznych opłat lub w formie jednorazowej opłaty uiszczanej „z góry” za cały okres trwania Umowy.
 4. Użytkownik uzyskuje bieżący dostęp do usług oferowanych przez Administratora od chwili zawarcia Umowy, dopóty uiszcza wymagalne, comiesięczne należności z tytułu faktur VAT wystawianych przez Administratora, z zastrzeżeniem pkt 4. niniejszego paragrafu.
 5. Administrator przewiduje możliwość stosowania rabatów i upustów cenowych.
 6. Użytkownik zawierając Umowę z Administratorem upoważnia go do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy.
 7. Za datę zapłaty wynagrodzenia uznaje się dzień wpływu pełnej należności na rachunek bankowy Administratora. Wszelkie dodatkowe opłaty (bankowe i pocztowe) obciążają Użytkownika.
 8. Administrator zastrzega sobie możliwość zmiany Cennika, a Strony oświadczają, że nie jest to jednoznaczne ze zmianą warunków Umowy. O zmianach Cennika Użytkownik będzie każdorazowo informowany. Nowe opłaty abonamentowe będą obowiązywały Użytkownika dopiero od następnego okresu abonamentowego. Użytkownik będzie mógł zrezygnować z korzystania z Serwisu w przypadku, gdy nie zaakceptuje nowych opłat. W przypadku rezygnacji z korzystania z Serwisu, w związku ze zmianą Cennika, Użytkownik powinien do końca miesiąca, w którym rozpoczął obowiązywać nowy Cennik, przesłać Administratorowi za pośrednictwem poczty elektronicznej oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy z 1- miesięcznym okresem wypowiedzenia skutecznym na koniec miesiąca kalendarzowego. W okresie wypowiedzenia obowiązuje zmieniony przez Administratora Cennik.

§5. ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. Umowa zawierana jest na okres określony w zakupionym pakiecie usługi i nie może zostać rozwiązana przed jego zakończeniem z wyjątkiem sytuacji opisanych w niniejszym Regulaminie.
 2. Jeżeli Umowa nie zostanie wypowiedziana najpóźniej na 30 dni przed końcem okresu jej obowiązywania, zostanie automatycznie przedłużona na czas określony, na jaki pierwotnie została zawarta. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy powinno zostać przesłane Administratorowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@biostat.com.pl.
 3. Użytkownikowi przysługuje prawo do rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku, gdy nastąpi przerwa w świadczeniu usług przekraczająca okres 14 dni i będąca następstwem okoliczności, za które winę ponosi Administrator. Nie dotyczy to sytuacji, w której przerwa w dostępie do usług jest skutkiem okoliczności o charakterze obiektywnym, niezależnym od Administratora (np. siła wyższa).
 4. Administratorowi przysługuje prawo do rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku:
  1. wskazania przez Użytkownika niekompletnych, nieprawidłowych lub fikcyjnych danych w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie,
  2. istnienia uzasadnionego podejrzenia wykorzystania usług świadczonych przez Administratora niezgodnie z ich celem (przeznaczeniem) lub też w sposób naruszający spójność systemu informatycznego Administratora,
  3. istnienia uzasadnionego podejrzenia wykorzystania usług świadczonych przez Administratora w sposób skutkujący bezpośrednio lub pośrednio szeroko pojętymi utrudnieniami w swobodnym korzystaniu z zasobów systemowych lub sprzętowych przez innych Użytkowników,
  4. naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa powszechnie obowiązującego podczas lub w związku z korzystaniem z Oprogramowania,
  5. naruszenia przez Użytkownika praw osób trzecich (osób fizycznych, prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej) podczas lub w związku z korzystaniem z Oprogramowania,
  6. naruszenia warunków korzystania z Oprogramowania określonych w niniejszym Regulaminie.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo, do zaprzestania świadczenia usług, z chwilą nieopłacenia przez Użytkownika co najmniej jednej wymagalnej faktury VAT – bez uprzedniego wzywania Użytkownika do uiszczenia zaległej należności czy też podjęcia przez Administratora jakichkolwiek innych działań zmierzających do pozyskania zaległej płatności.
 6. Użytkownicy są przedsiębiorcami w rozumieniu art. 43(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), w związku z czym uprawnienie do odstąpienia od Umowy jest bezwzględnie wyłączone. Rezygnacja z Umowy, przez Użytkownika, bez zachowania terminu wypowiedzenia może pociągać za sobą zobowiązanie do pokrycia w całości wszelkich szkód rzeczywistych (damnum emergens), w tym utraconych korzyści (lucrum cessans), jakie poniósł Administrator w związku z tym faktem, m.in. kosztów związanych z poniesioną pracą oraz wykorzystanymi materiałami, strat oraz innych wydatków poniesionych przez Administratora.

§6. REKLAMACJE

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo składania reklamacji w przypadku:
  1. niewykonywania usług objętych Umową,
  2. nienależytego wykonywania usług objętych Umową,
  3. nieprawidłowości w zakresie określenia wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług przez Administratora.
 2. Użytkownik jest zobowiązany do złożenia reklamacji w formie pisemnej na adres korespondencyjny Administratora wskazany w niniejszym Regulaminie lub drogą poczty elektronicznej za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres: biuro@biostat.com.pl.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące informacje:
  1. nazwa oraz adres siedziby Użytkownika,
  2. określenie nie wykonanej lub nienależycie wykonanej usługi lub nieprawidłowo określonego, wynagrodzenia wraz ze wskazaniem okoliczności uzasadniających zgłoszenie reklamacyjne,
  3. preferowany przez Użytkownika sposób rozstrzygnięcia zgłoszenia reklamacyjnego.
 4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Administrator zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 5. Skuteczne wniesienie reklamacji może nastąpić wyłącznie w terminie 7 dni od dnia powzięcia przez Użytkownika informacji o okolicznościach uzasadniających reklamację, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od ich zaistnienia.
 6. Dniem złożenia reklamacji jest dzień wpływu do Administratora pisemnego zgłoszenia reklamacyjnego lub wpływ do Administratora wiadomości e-mail, wysłanej drogą poczty elektronicznej.
 7. Rozstrzygnięcie w przedmiocie reklamacji złożonej przez Użytkownika nastąpi w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia.
 8. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail, chyba że Użytkownik zgłosi chęć otrzymania odpowiedzi drogą pocztową.
 9. Za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@biostat.com.pl można zgłaszać wszelkie treści i działania, które w jakikolwiek sposób naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu.

§7. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za gromadzenie danych osobowych zgodnie z właściwymi przepisami prawa.
 2. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za prowadzenie, przechowywanie i udostępnianie zebranej dokumentacji, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za umieszczanie przez Użytkowników w Oprogramowaniu treści o charakterze erotycznym czy pornograficznym lub naruszających normy prawne, moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną etc.), naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób.
 4. Wyłącznie Użytkownik jest odpowiedzialny za wprowadzane do Oprogramowania dane, treści, materiały oraz czynności wykonane w związku z korzystaniem z Oprogramowania, a także za osoby trzecie, które z jego powodu w jakikolwiek sposób uzyskały dostęp do Oprogramowania i danych w nich zawartych.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników, sprzeczne z Regulaminem, w szczególności za niedopełnienie przez Użytkowników obowiązków, które nakładają na nich właściwe przepisy prawa.
 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane podaniem przez Użytkowników nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych.
 7. Wyłącznie Użytkownicy są odpowiedzialni za to w jaki sposób korzystają z udostępnionego im odpłatnie Oprogramowania.
 8. Użytkownik pobiera oraz uzyskuje wszelkie dane oraz treści dostarczane przez Administratora na własną odpowiedzialność.
 9. Użytkownicy są również odpowiedzialni za weryfikację wprowadzanych do Oprogramowania danych – Administrator nie ingeruje w treść oraz zakres i rodzaj danych wprowadzanych do Oprogramowania. Użytkownicy odpowiadają także za prawidłowe i zgodne z prawem wprowadzanie do Serwisu i gromadzenie w nim wszelkich danych osobowych (tj. w szczególności zbieranie danych osobowych w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami).
 10. Administrator nie ponosi odpowiedzialności w stosunku do Użytkowników za utratę zysków (lucrum cessans) lub jakiekolwiek szkody (damnum emergens), straty pośrednie, koszty i inne należności, jakie Użytkownik poniósł w związku z wykonywaniem swych obowiązków związanych z realizacją Umowy.
 11. Korzystając z Serwisu i Oprogramowania, Użytkownik zwalnia Administratora z odpowiedzialności za utratę danych osobowych osób trzecich, które to dane zostały wprowadzone do Oprogramowania bądź zostały niewłaściwie wykorzystane lub w sposób nieuprawniony ujawnione.
 12. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług przez operatorów telekomunikacyjnych, z którymi Użytkownik posiada zawarte umowy.
 13. Administrator nie czyni żadnych gwarancji, że strona internetowa Serwisu i Oprogramowanie będą wolne od błędów lub, że dostęp do nich będzie bezwzględnie ciągły lub nieprzerwany.
 14. Administrator nie ponosi odpowiedzialności w szczególności, za wszelkie działania lub zaniechania Użytkownika lub jego pracownika; jakiegokolwiek rodzaju szkody poniesione przez osoby trzecie na skutek działań lub zaniechań Użytkownika; przerwania dostarczania, utraty lub uszkodzenia danych; niewykonania lub opóźnienia w dostarczaniu usług z powodu przyczyn niezależnych od Administratora.
 15. Administrator nie odpowiada za problemy bądź przerwy w działaniu sieci internetowej, które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Oprogramowania. W szczególności Administrator nie ponosi odpowiedzialności za straty poniesione przez Użytkownika w wyniku utraty danych lub niemożliwości przesyłu danych, które spowodowane były przez przerwy w dostępie do stron internetowych Administratora.
 16. Aplikacja dostępna pod adresem www.survgo.com umożliwia tworzenie w systemie subkont, umożliwiające sprawniejszą obsługę aplikacji przez kilka osób w ramach jednego konta. Użytkownik odpowiada w pełni za wszelki czynności na powyższych subkontach, zgodnie z warunkami konta głównego i przepisów niniejszego regulaminu.
 17. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe wskutek działania siły wyższej w rozumieniu przepisów prawa polskiego.

§8. OCHRONA PRAW AUTORSKICH

 1. Administrator udziela Użytkownikom niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie z Oprogramowania - na czas trwania Umowy.
 2. Wszelkie zdjęcia oraz pozostałe materiały (w tym teksty, grafiki, logotypy) zamieszczone na stronie Serwisu internetowego www.survgo.com należą do Administratora lub zostały użyte za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie.
 3. Każdy Użytkownik, jak i osoba trzecia mająca dostęp do Serwisu, zobowiązani są do powstrzymywania się od kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek treści i baz udostępnionych na stronie Serwisu, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku.
 4. Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych oraz stosowanie przedruku tekstów zamieszczonych na stronie Serwisu internetowego www.survgo.com, w tym ich udostępnianie w Internecie bez pisemnej zgody Administratora lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa autorskie.
 5. Zabrania się również zewnętrznym podmiotom pobierania zdjęć ze strony Serwisu internetowego www.survgo.com oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych oraz handlowych.
 6. Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez pisemnej zgody Administratora lub innej osoby trzeciej, której przysługują prawa autorskie, jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego, jeżeli Użytkownik dopuszcza się takiego działania. W przypadku naruszenia powyższego punktu i otrzymania zgłoszenia Administrator ma prawo do usunięcia takich danych.

§9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Wypełniając Formularz rejestracji i zakładając Konto, Użytkownik zostanie poproszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm. dalej zwaną „Ustawą”) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o ochronie danych – dalej zwane „RODO”). Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się bezpośrednio kontaktować pocztą elektroniczną przy użyciu adresu e-mail:  iodo@biostat.com.pl bądź tradycyjną pocztą na adres ul. Kowalczyka 17, 44-206 Rybnik.
 2. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji Umowy, o której mowa w niniejszym Regulaminie.
 3. Dane osobowe Użytkownika nie będą ujawniane innym osobom lub instytucjom bez jego wyraźnej zgody, chyba że obowiązek przekazania danych osobowych będzie wynikał z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest BioStat Sp. z o.o. adres: 44-206 Rybnik, ul. Kowalczyka 17, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydz. Gospodarczy pod numerem KRS 0000351860, nr tel. (+48) 22 12 28 025, adres e-mail: biuro@biostat.com.pl. Administrator będzie przechowywał dane osobowe Użytkowników przez okres obowiązywania Umowy i po jej zakończeniu do czasu wykonania wszelkich obowiązków związanych z Umową. Użytkownik ma prawo do żądania od Administratora dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (w określonych w przepisach przypadkach), a także prawo do przenoszenia danych, cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych przez Administratora (w razie cofnięcia zgody na przetwarzanie danych Administrator nie będzie mógł wykonywać obowiązków wynikających z umowy) oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, a w razie ich niepodania nie będzie możliwe świadczenie usług objętych Umową. Administrator nie będzie dokonywał profilowania danych osobowych Użytkowników.
 4. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Użytkowników znajdują się w dokumencie Polityka prywatności Serwisu internetowego www.testkompetencji.pl oraz www.survgo.com .
 5. Użytkownik oświadcza, że jest administratorem wszelkich danych osobowych, które przetwarza lub wprowadza do systemu teleinformatycznego za pośrednictwem Oprogramowania oraz oświadcza, że ww. dane osobowe zgromadził zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

§10. POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Zawarcie Umowy oznacza dla Użytkownika konieczność powierzenia Administratorowi, przetwarzania danych osobowych należących do osób trzecich, wprowadzanych przez Użytkownika do Oprogramowania. Powierzenie przetwarzania danych osobowych reguluje „Umowa powierzenia przetwarzania danych”, której postanowienia znajdują się w niniejszym paragrafie.
 2. Jeżeli w tym paragrafie jest mowa o „Umowie” – należy przez to rozumieć umowę o świadczeniu usług za pośrednictwem Aplikacji SurvGO, natomiast „Umowa powierzenia przetwarzania danych” – oznacza umowę dot. powierzenia Administratorowi danych osobowych.

I. Przedmiot powierzenia

 1. Strony postanawiają, że w celu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w szczególności art. 28 ust. 3 RODO oraz właściwej realizacji postanowień zawartej Umowy, Użytkownik, powierza Administratorowi do przetwarzania dane osobowe, zgromadzone na udostępnionej Użytkownikowi przestrzeni Aplikacji SurvGO, w ramach świadczonych przez Administratora usług, w zakresie określonym niniejszą Umową powierzenia przetwarzania danych.
 2. Użytkownik powierza Administratorowi do przetwarzania dane osobowe należące do osób trzecich, za które jest odpowiedzialny na mocy odrębnych przepisów. Użytkownik niniejszym upoważnia Administratora do przetwarzania danych osobowych zawartych w prowadzonej przez niego w Serwisie dokumentacji w celu wykonywania czynności związanych z utrzymaniem Konta Użytkownika oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa Konta Użytkownika. Administrator i osoby działające w jego imieniu są zobowiązani do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, które dotyczą osób trzecich, a które zostały uzyskane w związku z realizacją Umowy.
 3. Zakres danych osobowych przekazanych przez Użytkownika do przetwarzania będzie zależał od tego, co Użytkownik wprowadzi do jego Konta. Dane osobowe wprowadzane przez Użytkownika mogą obejmować w szczególności:
  1. oznaczenie badanego użytkownika
   1. - nazwisko i imię (imiona);
   2. - datę urodzenia;
   3. - oznaczenie płci;
   4. - adres miejsca zamieszkania (ew. adres zameldowania);
   5. – adres siedziby prowadzenia działalności gospodarczej;
   6. - numer telefonu;
   7. - adres e-mail;
  2. odpowiedzi na udzielone pytania w wypełnionym kwestionariuszu;
  3. syntezę otrzymanych odpowiedzi w postaci wyników testów i ankiet, zarówno formie graficznej, liczbowej jak i tekstowej;
  4. datę sporządzenia danego dokumentu.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres wykonywania Umowy, aż do czasu usunięcia danych zgodnie z punktem V.5 niniejszej Umowy powierzenia przetwarzania danych.
 5. Administrator dołoży wszelkich starań, aby powierzenie przetwarzania mu danych osobowych zawartych w dokumentacji nie spowodowało zakłócenia w prowadzeniu działalności Użytkownika, w szczególności Administrator zapewni, bez zbędnej zwłoki, dostęp do danych zawartych w dokumentacji gromadzonej w Serwisie.
 6. Administrator za zgodą Użytkownika może przenieść na inny podmiot prawa i obowiązki wynikające z Umowy powierzenia przetwarzania danych. Podmiot, któremu Administrator powierza przetwarzanie danych jest zobowiązany wypełniać wszelkie obowiązki nałożone na Administratora, w zakresie w jakim powierzono mu przetwarzanie danych.

II. Zobowiązania Stron

 1. Administrator oświadcza, że zobowiązuje się do wykorzystania danych osobowych, wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy powierzenia przetwarzania danych oraz w celu w niej określonym.
 2. Administrator przy przetwarzaniu danych osobowych zobowiązany jest stosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych. W związku tym, iż na podstawie Umowy powierzenia przetwarzania danych mogą być przetwarzane dane gromadzone w ramach dokumentacji, Administrator jest zobowiązany do:
  1. zabezpieczenia Oprogramowania przed uszkodzeniem lub utratą zgromadzonych w nim danych;
  2. utrzymywania integralności metadanych i treści dokumentacji prowadzonej za pomocą Oprogramowania tj. zabezpieczenie przed wprowadzaniem zmian przez osoby nieupoważnione przez Użytkownika;
  3. zapewnienia stałego dostępu do danych dla Użytkownika i zabezpieczeniu przed dostępem osób nieuprawnionych;
  4. identyfikacji osoby dokonującej wpisu do dokumentacji prowadzonej za pomocą Oprogramowania i osoby dokonującej ankietyzacji oraz dokumentowanie dokonywanych przez te osoby zmian w tej dokumentacji i metadanych (jeśli w ramach jednego Konta, Oprogramowanie wykorzystuje kilka osób, każda z tych osób ma swój login i hasło);
  5. przyporządkowania cech informacyjnych dla dokumentacji tworzonej w ramach Oprogramowania poprzez oznaczenie osoby dokonującej ankietyzacji (nazwisko, imię, zajmowane stanowisko oraz podpis, który jest weryfikowany za pomocą indywidulanego loginu i hasła);
  6. udostępnienia poprzez eksport w postaci elektronicznej dokumentacji albo odpowiedniej części dokumentacji w formacie, w którym jest przetwarzana za pomocą Oprogramowania (XML);
  7. zapewnienia funkcjonalności wydruku dokumentacji zgromadzonej w Serwisie.
 3. W ramach zabezpieczenia danych powierzonych do przetwarzania Administrator zobowiązuje się do:
 4. systematycznego dokonywania analizy zagrożeń związanych z przechowywaniem danych w Serwisie, a jeżeli będzie to wymagane dokonanie oceny skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych;
 5. opracowania i stosowania procedur zabezpieczania dokumentacji wytwarzanej w ramach Oprogramowania;
 6. stosowania środków bezpieczeństwa adekwatnych do zagrożeń, w tym między innymi szyfrowanie danych osobowych oraz zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego;
 7. bieżącego kontrolowania funkcjonowania wszystkich organizacyjnych i techniczno-informatycznych sposobów zabezpieczenia, a także okresowego dokonywania oceny skuteczności tych sposobów;
 8. przygotowania i realizacji planów przechowywania dokumentacji w długim czasie, w tym jej przenoszenia na nowe informatyczne nośniki danych i do nowych formatów danych, jeżeli tego wymaga zapewnienie ciągłości dostępu do dokumentacji.
 1. Administrator będzie wspomagał Użytkownika w przypadku, gdy osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane za pomocą Oprogramowania, zwróci się do Użytkownika z wnioskiem, mającym podstawę prawną w powszechnie obowiązujących przepisach, dotyczącym przetwarzanych danych.
 2. Administrator udzieli Użytkownikowi pomocy w kontaktach z właściwym organem nadzoru nad ochroną danych osobowych lub innym organem państwa, w szczególności poprzez dostarczanie, na rozsądne życzenie Użytkownika, niezbędnych informacji i dokumentacji.
 3. Administrator zawiadomi, bez zbędnej zwłoki (nie później niż w terminie 72 godzin po stwierdzeniu naruszenia), Użytkownika o wszelkich naruszeniach bezpieczeństwa danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie niniejszej Umowy powierzenia przetwarzania danych. Użytkownik we własnym zakresie dokona oceny otrzymanych zawiadomień i samodzielnie powiadomi organy nadzoru oraz osoby fizyczne, których te naruszenia dotyczą.
 4. W celu wykonania obowiązków, o których mowa w punktach poprzednich, Administrator zobowiązany jest prowadzić dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych (rejestr czynności przetwarzania danych osobowych) oraz może wyznaczyć Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) lub inspektora ochrony danych (w rozumieniu RODO). Niezależnie od tego Użytkownik ma prawo do kontroli zgodności przetwarzanych w Serwisie danych osobowych z Umową przetwarzania danych osobowych. W tym celu Administrator udostępni Użytkownikowi, na jego rozsądne i umotywowane żądanie, wszelkie informacje niezbędne do potwierdzenia zgodności przetwarzania z wymogami Umowy powierzenia przetwarzania danych oraz wymogami innych przepisów powszechnie obowiązujących.
 5. Administrator nie jest uprawniony do przekazywania danych osobowych osobom trzecim, z wyłączeniem osób współpracujących lub pracujących dla Administratora w ramach utrzymania sprawności i funkcjonalności Oprogramowania. W celu uniknięcia wątpliwości, w imieniu Administratora powierzone dane osobowe mogą przetwarzać wyłącznie osoby, które uprzednio uzyskały od niego pisemne upoważnienie. Każde upoważnienie lub jego cofnięcie Administrator zobowiązany jest wpisać do „Ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych”.
 6. Administrator zobowiązany jest do zebrania od swoich pracowników lub współpracowników, przy pomocy których realizować będzie przedmiot niniejszej Umowy powierzenia przetwarzania danych, oświadczeń o obowiązku zachowania w tajemnicy powierzonych danych osobowych.
 7. Administrator zobowiązany jest do przeszkolenia swoich pracowników lub współpracowników w zakresie sposobów zabezpieczenia przetwarzanych danych.

III. Współdziałanie stron

 1. Podczas trwania niniejszej Umowy powierzenia przetwarzania danych, strony zobowiązują się ściśle współpracować za pośrednictwem wyznaczonych osób, informując się wzajemnie o wszystkich okolicznościach mających lub mogących mieć wpływ na realizację Umowy powierzenia przetwarzania danych.

IV. Odpowiedzialność

 1. Każda ze Stron odpowiada za szkody wyrządzone drugiej stronie oraz osobom trzecim w związku z wykonywaniem Umowy powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.) – Kodeks cywilny, przepisami Ustawy i RODO oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy powierzenia przetwarzania danych.
 2. W przypadku szkody spowodowanej umyślnym działaniem Administratora, Administrator ponosić będzie odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez Użytkownika.
 3. W przypadku szkody spowodowanej umyślnym działaniem Administratora, Administrator ponosić będzie odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez Użytkownika.
 4. W przypadku innym niż określonym w ust. 2, Administrator ponosić będzie odpowiedzialność wyłącznie na zasadzie winy.
 5. W celu uniknięcia wątpliwości, Administrator ponosi odpowiedzialność za działania swoich pracowników i innych osób, przy pomocy których przetwarza powierzone dane osobowe, jak za własne działanie i zaniechanie.

V. Czas trwania i wypowiedzenie Umowy powierzenia przetwarzania danych

 1. Umowa powierzenia przetwarzania danych zostaje zawarta na czas obowiązywania Umowy dot. świadczenia usług.
 2. Rozwiązanie niniejszej Umowy powierzenia przetwarzania danych, jest bezwzględnie wyłączone. Umowa powierzenia przetwarzania danych ulega rozwiązaniu w momencie rozwiązania Umowy.
 3. Użytkownik jest uprawniony do rozwiązania Umowy powierzenia przetwarzania danych bez wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia celu i zakresu przetwarzania powierzonych danych osobowych określonych w niniejszej Umowie powierzenia przetwarzania danych.
 4. Użytkownik jest uprawniony do rozwiązania Umowy powierzenia przetwarzania danych bez wypowiedzenia jeżeli w wyniku kontroli organu odpowiedzialnego za nadzorowanie przetwarzania danych osobowych lub innego organu państwa zostanie ujawnione nieodpowiednie zabezpieczenie danych osobowych zgromadzonych w Serwisie.
 5. W przypadku rozwiązania Umowy powierzenia przetwarzania danych Administrator zobowiązany jest do zwrotu Użytkownikowi powierzonych do przetwarzania danych osobowych na płycie CD/DVD zabezpieczonej hasłem oraz do trwałego zniszczenia i wykasowania wszelkich sporządzonych w związku lub przy okazji wykonywania Umowy powierzenia przetwarzania danych zapisów oraz dokumentów zawierających powierzone do przetwarzania dane osobowe. Administrator zobowiązany jest zwrócić powierzone do przetwarzania dane osobowe w terminie 30 dni od dnia rozwiązania Umowy. Zwrot zostanie potwierdzony protokołem podpisanym przez strony lub potwierdzeniem odbioru podpisanym przez Użytkownika.

§11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Jeśli z Użytkownikiem została zawarta umowa indywidualna na korzystanie z usługi dostępnej pod adresem www.survgo.com jej postanowienia mają pierwszeństwo nad warunkami regulaminu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Jeśli zawarta indywidualna umowa z Użytkownikiem na korzystanie z usługi dostępnej pod adresem www.survgo.com nie zawiera warunków rozwiązania takowej umowy, jej rozwiązanie odbywa się zgodnie z zasadami opisanymi w powyższym regulaminie.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze strony Serwisu internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie. Użytkownik będzie mógł zrezygnować z korzystania z Serwisu w przypadku, gdy nie zaakceptuje warunków nowego Regulaminu. W przypadku rezygnacji z korzystania z Serwisu, w związku ze zmianą warunków Regulaminu, Użytkownik powinien do końca miesiąca, w którym rozpoczął obowiązywać nowy Regulamin, przesłać Administratorowi za pośrednictwem poczty elektronicznej oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy z 1- miesięcznym okresem wypowiedzenia skutecznym na koniec miesiąca kalendarzowego. W okresie wypowiedzenia obowiązuje zmieniony przez Administratora Regulamin.
 4. O każdych zmianach Administrator będzie informować na stronie Serwisu z odpowiednim wyprzedzeniem. Zmiany będą wchodzić w życie nie wcześniej niż po 2 dniach od ich ogłoszenia. Użytkownik jest zobowiązany do samodzielnego śledzenia treści zmian ogłoszonego regulaminu na stronie internetowej serwisu.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do stosowania pouczeń, czasowego zawieszania, a w ostateczności usuwania Kont Użytkowników, którzy mimo stosowania uprzednich ostrzeżeń, swym działaniem łamią postanowienia niniejszego Regulaminu, utrudniają korzystanie z Serwisu lub Oprogramowania innym podmiotom lub naruszają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 6. Administrator ma prawo publikować na swojej stronie internetowej informacje dot. Użytkowników korzystających z Oprogramowania, z tym zastrzeżeniem, że Administrator zobowiązuje się do usunięcia tych informacji na indywidualne żądanie Użytkownika, którego informacje te dotyczą.
 7. Administrator zobowiązuje się do sprawowania nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem Oprogramowania, a także do dokonywania niezbędnych aktualizacji
 8. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania o każdorazowej zmianie adresu, numeru telefonu i faksu, adresu poczty elektronicznej oraz wszelkich niezbędnych do realizacji Umowy danych. W przypadku uchybienia temu obowiązkowi wszelką korespondencję – w tym fakturę wysłaną na poprzedni adres lub adres poczty elektronicznej, uznaje się za skutecznie dostarczoną.
 9. Wszelkie spory między Administratorem, a Użytkownikami będą rozstrzygane w sposób polubowny.
 10. W przypadku nierozwiązania sporów na drodze polubownej, między Administratorem, a Użytkownikiem, sądem właściwym jest Sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla miejsca siedziby Administratora.
 11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.).
 12. Regulamin obowiązuje od dnia 1.11.2018 roku.

 


Copyright @ 2018 - 2018 badania-satysfakcji-pracownikow.pl
SurvgoCATI-SystemBadania rynkuBiostat. More than statistics.
CATI-System Aplikacja Test Kompetencji
Dr Monika Kurpanik
Dr Monika Kurpanik
Dyrektor ds. Badań