Tag: badanie marki (1)

Badanie postrzegania marki

To w jaki sposób postrzegana jest organizacja ma przełożenie na osiągane przez nią wyniki. Odpowiednio dobrana strategia zarządzania marką oraz jej przenikniecie do świadomości konsumentów pozwala organizacjom zaistnieć na rynku, lub poprawić swoja pozycję. Odpowiednie zarządzanie wizerunkiem stwarza możliwości dotarcia do szerszego grona potencjalnych klientów oraz dzięki wzbudzeniu pozytywnych skojarzeń, pozyskania ich.

Obecnie coraz większe przywiązanie klientów, zwłaszcza wśród osób niebędących ekspertami, osiągane jest poprzez wpływanie na sposób w jaki dana marka jest postrzegana. Odnosi się to zarówno do konkretnych produktów lub ich linii, ale także do organizacji jako całości. Poza funkcjonalnością, klienci oczekują wartości niematerialnych, które niosą ze sobą produkty i usługi. W zależności od grupy docelowej może to być świadomość ekologiczności, elegancja, nowoczesność czy poczucie innowacyjności. Dlatego dla osiągnięcia sukcesu rynkowego, istotne jest rozpoznanie  cech i symboli pożądanych przez konsumentów oraz trwałe powiązanie ich z oferowanymi produktami lub usługami.

Badanie postrzegania marki realizowane jest przy wykorzystaniu możliwie największej różnorodności metod badawczych. Zapewnia to zebranie danych pochodzących z rożnych źródeł i perspektyw. Proces badawczy jest wieloetapowy, a jego charakter jest dostosowywany do konkretnej organizacji zlecającej.

Metody jakościowe wykorzystane do badania postrzegania marki obejmują swoi zakresem zogniskowane wywiady grupowe (FGI) oraz Indywidualne wywiady pogłębione (IDI). W trakcie wywiadów respondenci poza eksploracją skojarzeń, symboli i wartości wystawiani są na bezpośrednie doświadczenie z produktami organizacji zlecającej. Pozwala to na identyfikację sposobu jego postrzegania oraz skojarzeń z nim związanych. W celu uzyskania pełnych i użytecznych informacji, trakcie badania jakościowego wykorzystywane są zestawy technik projekcyjnych, które pozwalają na uzewnętrznienie przez respondentów nieuświadamianych przekonań. Z koli na etapie analizy zebranego materiału badawczego, dokonywana jest analiza nie tylko treści, ale także kodu językowego wykorzystywanego przez osoby badane. Ten sam zakres analizy jest także stosowany w odniesieniu do treści pozyskanych w ramach eksploracji internetu (blogi, fora, sieci społecznosciowe).

Jednocześnie badanie postrzegania marki warto uzupełnić o komponent ilościowy, pozwalający na przeprowadzenie benchmarku na tle konkurencji. Oraz pozyskanie opinii, które dzięki przeprowadzeniu badania na próbie reprezentatywnej, mogą zostać rozszerzone na cała populację. Metody ilościowe wykorzystywane są także do pomiaru skuteczności kampanii mających na celu kalibrację postrzegania marki.

Produktem przeprowadzonego badania jest zawsze raport podsumowujący, zawierający opracowane i zinterpretowane wyniki badania, odnoszące się do zróżnicowanych pod względem społeczno-demograficznym, konsumentów oraz postrzeganego przez nich obrazu marki organizacji zlecającej. Wyniki badania przedstawione są zarówno w sposób opisowy jak i tabelaryczno graficzny. Na podstawie wyników badań formułowane są użyteczne wnioski i rekomendacje dotyczące budowy marki organizacji zlecającej. 

CATI-System Aplikacja Test Kompetencji
phone phone divider env env
Bartosz Olcha
Bartosz Olcha
Dyrektor ds. Badań