Tag: badanie (4)


Badania 360

Badania 360⁰ to powszechnie stosowane narzędzie, które pozwala na ocenę kompetencji pracowników oraz rozpoznanie ich opinii w zakresie wybranych obszarów działalności firmy. Najczęściej ze względu na swój charakter stosowane są, w ramach badania kadry menadżerskiej.

 

Istotnym elementem każdego badania 360⁰, jest uchwycenie obrazu danego pracownika z wszystkich perspektyw w zakresie poszczególnych obszarów związanych z jego obowiązkami i stosunkami społecznymi. W badaniu biorą udział współpracownicy, podwładni i przełożeni, a także dokonywana jest samoocena.

 

Korzyści

Podstawowe korzyści z przeprowadzenia badania pracowników, to sparametryzowane informacje zwrotne na temat poszczególnych pracowników. Istotne jest pozyskanie oceny poszczególnych kompetencji i predyspozycji, jak również weryfikacja sposobu postrzegania danego menadżera przez osoby z jego najbliższego otoczenia organizacyjnego. Dzięki temu można określić także posiadany przez niego autorytet lub popularność w podległych grupach pracowniczych.

Wykonując badanie 360 zyskujemy:

 

 • Informacje na temat pracowników i ich predyspozycji,
 • Możliwość lepszego wykorzystania potencjału swoich pracowników,
 • Otrzymanie rzetelnego raportu oraz analizy,
 • Dookreślenie obszarów wymagających zmiany bądź rozwoju,
 • Poznajemy ukryty potencjał i talenty swoich pracowników,
 • Pozwala kierownictwu na lepsze zarządzanie zasobami ludzkimi.

 

Proponowany przez Nas proces badawczy, jest za każdym razem „szyty na miarę” każdego klienta. Wynika to z różnorodności potrzeb organizacji, a także ich charakteru. Z tego względu różny jest także zakres badania konkretnych pracowników organizacji.

 

Wyniki badania pozwalają na podjęcie działań, które doprowadzą proces zarządzania do zwiększonego poziomu efektywności i pozwolą wyznaczyć drogę rozwoju pracowników, poddanych badaniu tak, by zniwelować siłę oddziaływania ich słabych stron oraz rozwinąć ich potencjał.

 

Badania 360⁰ mogą zostać przeprowadzone z wykorzystaniem różnorodnych metod badawczych: ilościowych, jakościowych lub mieszanych. Przy realizacji pomiarów wykorzystujemy autorski system badawczy.


Badania typów osobowości

Badanie Typów Osobowości

Staranność i niezawodność, jest kluczem do osiągania sukcesów w zespole. Jak jednak wydobyć z kandydata lub pracownika to, co najlepsze? Najlepiej dokonać tego szybko i profesjonalne. Idealnym narzędziem do weryfikacji osobowości kandydatów, jest Badanie Typów Osobowości, opracowane przez ekspertów BioStatu. Przeprowadzone badanie pozwoli dobrać członków zespołu na podstawie mocnych stron oraz obszarów do rozwoju. Na podstawie 16 typów osobowości dobierzemy współpracowników wzajemnie uzupełniających swoje kompetencje w oparciu o synergię współdziałania. Na podstawie Badania Typów Osobowości, można zdiagnozować, jakie zachowania będą preferowane przez pracownika lub kandydata, na jakie standardy stawia przedsiębiorstwo, jakie typy liderów będą preferowane oraz jak dynamicznie będzie rozwijać się organizacja. Badając swoich kandydatów lub pracowników zdobędziemy wiedzę o najlepszych formach motywacji, sposobie współpracy i tworzenia pozytywnej wartości dodanej. Poznamy również ich sposoby rozwiązywania konfliktów czy podchodzenia do realizacji zadań B2B (Business to Business).

 

Jak zbadać osobowość

W ramach Badania Typów Osobowości wyróżnić możemy osiem głównych obszarów cech badanych skupiających się w obszarze porównawczym:

 • Introwersji vs. Ekstrawersji (jako forma kierowania swojej energii i uwagi na zewnątrz lub koncentrowanie się na swoim wewnętrznym świecie pomysłów i doświadczeń),
 • Doznań vs. Intuicji (jako chęć gromadzenia informacji rzeczywistych i namacalnych  mówiących o tym co jest, lub jako formę koncentracji na całościowym obrazie i powiązaniach między faktami),
 • Myślenia vs. Uczucia (jako wybór przy podejmowaniu decyzji kierowania się głównie logiką i sprawiedliwością lub też jako bardziej subiektywny proces biorący pod uwagę harmonię i system wartości osób zaangażowanych),
 • Ocenianie vs. Obserwowanie (jako wybór radzenia sobie z życiem w sposób zaplanowany lub też preferowanie elastycznego stylu życia związanego z ciągłym otwarciem na nowe informacje).

 

Zależności między osobowościami

W Badaniu Typów Osobowości bazującej na metodologii MBTI, typy osobowości szereguje się według czterech głównych ról pracowników: analitycy, dyplomaci, strażnicy oraz odkrywcy. W grupie osób analitycznych zaobserwować można archetypy: architekta (obdarzony wyobraźnią i strategicznym myśleniem), logika (wynalazcy z chęcią poszerzania wiedzy), dowódcy (odważnego lidera o silnej woli) oraz dyskutanta (inteligentnego dyskutanta). Wśród archetypów dyplomatów zostali zobrazowani: rzecznik (spokojny pełen inspiracji), protagonista (charyzmatyczny lider potrafiący przykuć uwagę współpracowników), pośrednik (zawsze chętny do pomocy i współpracy), działacz (twórczy i towarzyski). W grupie typów osobowości o naturze strażników zaobserwowano archetypy: obrońcy (oddani i broniący współpracowników), logistyka (niezawodni indywidualiści), doradcy (troskliwi i towarzyscy), wykonawcy (potrafiący zarządzać). W ostatniej grupie archetypów związanych z odkrywcami zaobserwujemy: wirtuoza (odważni eksperymentatorzy), poszukiwacza przygód (elastyczni i lubiący doświadczać nowych wyzwań), przedsiębiorcy (energiczni spostrzegawczy charakteryzujący się wysoką inteligencją) oraz animatora (spontaniczni i pełni entuzjazmu).

 


Badania organizacji

Realizowane przez Nas badania organizacji wspomagają procesy zarządzania przebiegających w ramach konstrukcji zespołów zadaniowych, jak również identyfikacji i niwelowaniu wpływu czynników destabilizujących funkcjonowanie organizacji np. ukrytych konfliktów oraz diagnozę poziomu funkcjonującej kultury organizacyjnej.
 

Realizujemy badania w zakresie:

 • Stosunków interpersonalnych w grupach pracowniczych
 • Struktury grup pracowniczych
 • Identyfikacji klik
 • Kultury organizacyjnej

Oferowane badania pozwalają na pozyskanie informacji związanych ze stosunkami interpersonalnymi panującymi wewnątrz organizacji, umożliwiają one określenie dróg obiegu informacji, struktur nieformalnych oraz ich siły oddziaływania na organizację, a także adekwatności obowiązującej kultury organizacyjnej do potrzeb i celów organizacji. Wszystkie te obszary mają duży wpływ na możliwość realizacji określonych celów, a ich poprawne funkcjonowanie przekłada się na sukces organizacji.


Copyright @ 2018 - 2021 badania-satysfakcji-pracownikow.pl
SurvgoCATI-SystemBadania rynkuBiostat. More than statistics.
CATI-System Aplikacja Test Kompetencji
Dr Monika Jaremków
Dr Monika Jaremków
Dyrektor ds. Badań