Tag: badania preferencji konsumentów (2)

Badanie satysfakcji konsumentów

Satysfakcja konsumentów ma bezpośrednie przełożenie na sukces organizacji, raz zrażeni do oferowanych produktów czy usług klienci są trudni do odzyskania, gdyż niechętnie wracają do podmiotów, które zawiodły ich oczekiwania. W celu zapobieżenia tego typu sytuacjom, warto stale monitorować poziom satysfakcji konsumentów.

Realizowane cyklicznie badania opinii konsumenckiej pozwalają dokonywać stałych pomiarów wskaźników satysfakcji klientów, a co za tym idzie śledzić dynamikę zmian w poszczególnych obszarach prowadzonej działalności. Informacje pozyskane w toku badania satysfakcji konsumentów pozwalają nie tylko na wskazanie obszarów wymagających poprawy, ale także na konkretne rozwiązania sugerowane bezpośrednio przez konsumentów.

Satysfakcja jest zasadniczo badania we wszystkich obszarach styczności konsumentów z organizacją zlecającą oraz oferowanymi przez nią produktami czy usługami. Tak szeroki zakres pozwala na pozyskanie pełnego obrazu badanej organizacji oraz poszczególnych elementów składających się na sposób jej funkcjonowania.

Badanie satysfakcji jest pomiarem kilkuetapowym, pierwszy z nich składa się zawsze z badania diagnostycznego o charakterze jakościowym, które jest przeprowadzane na próbie użytkowników danego produktu, usługi lub kategorii produktów i usług.

W następnej kolejności realizowane jest docelowe badanie ilościowe, prowadzone przy użyciu narzędzia skonstruowanego na podstawie wyników badania diagnostycznego. W trakcie badania satysfakcji konsumentów wykorzystywane są elementy metodologii SERVQAL.

Badanie preferencji konsumentów

Badanie preferencji konsumentów jest istotnym narzędziem diagnostycznym, pozwalającym na pozyskanie informacji dotyczących bezpośredniego zainteresowania zarówno obecnych jak i potencjalnych klientów poszczególnymi atrybutami oferowanych produktów lub usług.

Celem badań preferencji jest pozyskanie opinii na temat potrzeb i pragnień konsumentów oraz stopnia atrakcyjności proponowanych rozwiązań. Istotnym elementem badania jest także uzyskanie sugestii respondentów dotyczących poszczególnych produktów lub usług.

Informacje pozyskane w toku badania preferencji pozwalają na dostosowanie obecnie oferowanych produktów lub usług do klientów. Zdecydowana zaletą takiego rozwiązania jest pewność, że produkty znajdujące się w ofercie przedsiębiorstwa odpowiadają realnym potrzebom rynku. Jednocześnie badanie umożliwia odnalezienie nisz rynkowych.

Badania preferencji są ściśle dostosowywane do organizacji zlecającej. Przy projektowaniu procesu badawczego brane są pod uwagę aspekty: oferta organizacji zlecającej, wielkości i lokalizacji rynku (kontynent, kraj, region, województwo), struktura demograficzna rynku, target, profil konsumenta oraz specyfika branży. Na podstawie analizy wskazanych obszarów dobierane są metody badawcze pozwalające na dokonanie rzetelnego i pełnego pomiaru, przygotowywane są narzędzia badawcze uwzględniające.

Realizacja badania przebiega z wykorzystaniem metod ilościowych, pozwalających pozyskać standaryzowane opinie. Badanie ilościowe zawsze wykonywane jest na próbach reprezentatywnych, co pozwala na uogólnienie jego wyników na szerszą całą populację. Jednocześnie pozyskane w trakcie badania dane poszerzające informacje demograficzne pozwalają na rozbicie wyników na poszczególne grupy zawierające się w badanej populacji.

Jednocześnie dane ilościowe, mogą zostać pogłębione poprzez zastosowanie metod jakościowych w postaci pogłębionych wywiadów indywidualnych (IDI) lub zogniskowanych wywiadów grupowych (FGI). Umożliwiają one na otrzymanie nieskrępowanych ocen i wypowiedzi reprezentantów grup docelowych. Podejście jakościowe pozwala na uzyskanie informacji na temat oczekiwań konsumentów wobec rynku, oraz produktów na nim obecnych. W następnej kolejności podejście jakościowe pozwala na bezpośrednie wystawienia klienta na produkt lub usługę, oraz pomiar doświadczeń z tego wynikających.

W celu uzyskania obiektywnych wypowiedzi, realizacja wywiadów odbywa się zawsze w neutralnych, niebudzących żadnych skojarzeń pomieszczeniach specjalnie przygotowanych do tego celu, a ich przebieg jest rejestrowany. Uzewnętrznione odczucia związane z doświadczeniem produktu lub usługi pozwalają pozyskanie oceny w zakresie poszczególnych elementów produktu, jego wyglądu, funkcjonalności, czy skojarzeń i ogólnej atrakcyjności. Pozyskane w ten sposób wyniki, w połączeniu z wynikami badania ilościowego, dają możliwość szczegółowego opisu zarówno samego rynku, lecz także produktów znajdujących się w ofercie organizacji zlecającej widzianych z perspektywy konsumentów. 

Copyright @ 2018 - 2021 badania-satysfakcji-pracownikow.pl
SurvgoCATI-SystemBadania rynkuBiostat. More than statistics.
CATI-System Aplikacja Test Kompetencji
Dr Monika Jaremków
Dr Monika Jaremków
Dyrektor ds. Badań