english

Badanie kompetencji

Badanie kompetencji pozwala w pełni poznać potencjał własnych pracowników oraz osób biorących udział w procesie rekrutacyjnym. Pozyskane informacje są bezcennym materiałem pod kątem zarządzania kapitałem ludzkim w firmie.  

W ramach badania analizie poddawana jest posiadana przez pracowników wiedza oraz umiejętności, a także postawy. Zebrane tą drogą informacje przyjmują na ogół postać bilansu kompetencji, dzięki czemu można w łatwy sposób dokonywać porównań z kompetencjami niezbędnymi dla sprawnego funkcjonowania firmy. 

W badaniach kompetencji wykorzystujemy różnorakiego typu testy: zdolności poznawczych, osobowości, kompetencji społecznych, odporności na stres, inteligencji emocjonalne etc. Uzasadnione jest także przeprowadzenie wywiadów: kompetencyjnych, autobiograficznych lub behawioralnych. 

Często prowadzimy również badania metodą 360 stopni (również 270 i 180 stopni), która polega na pozyskiwaniu opinii od pracowników podejmujących jakąkolwiek współpracę w organizacji z daną osobą. 

Badanie kompetencji pozwala zidentyfikować, w jakim stopniu kompetencje kadry pracowniczej odpowiadają realnym potrzebom rozwojowym przedsiębiorstwa. Pozyskane dane stanowią wsparcie w zakresie tworzenia strategii szkoleniowej oraz planu motywacji dla pracowników. 

SZYBKI KONTAKT

Bartosz Olcha
Bartosz Olcha - Project Manager
+48 666 069 831