english

Badania HR

Badania HR realizowane przez naszą firmę mają na celu rozpoznanie profili pracowników ze względu na cechy psychograficzne. Weryfikujemy kompetencje interpersonalne załogi, a co za tym idzie zdolności adaptacji do środowiska pracy.

Pozyskane w toku badania informacje mogą posłużyć m.in.:
  • Uzyskaniu wiedzy odnośnie potrzeb i możliwości pracowników;
  • Zwiększeniu efektywności i wydajności zarządzania;
  • Odpowiedniemu wykorzystaniu potencjału drzemiącego w pracownikach;
  • Zwiększeniu satysfakcji pracowników oraz ich zaangażowania;  
  • Optymalizacji pod względem selekcji i rekrutacji pracowników;
  • Właściwemu dostosowaniu systemu szkoleniowo-motywacyjnego w celu stymulowania rozwoju kadr;
  • Odpowiedniemu planowaniu ścieżek awansu i samorealizacji pracowników;
  • Uzyskaniu wiedzy odnośnie panującej w firmie kultury organizacyjnej;
  • Identyfikacji czynników wymagających zmian i usprawnień;

Stosowane metody w badaniach HR

Badania HR realizujemy posługując się zarówno techniką ankietyzacji papierowej (PAPI) lub internetowej (CAWI). Dobór ten uzależniamy zwłaszcza od możliwości pracowników, np. ze względu na ich wiek czy posiadane kompetencje w zakresie obsługi komputera. W każdym przypadku zapewniamy najwyższe standardy anonimowości pomiarów.

Jednocześnie w celu prowadzenia badań HR wykorzystujemy testy psychologiczno-społeczne, z którym wyniki poddajemy profesjonalnej analizie psychometrycznej.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego w celu uzyskania więcej szczegółów na temat naszej oferty.
 

SZYBKI KONTAKT

Bartosz Olcha
Bartosz Olcha - Project Manager
+48 666 069 831